Ajudes a autònoms Reial Decret 11/2020

Aquest matí s’ha publicat el BOE del RDL 11/2020  por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para  hacer frente al COVID-19.

El text inclou moltes mesures de recolzament a persones que han quedat en situació d’especial vulnerabilitat, en les quals els autònoms estan inclosos. No obstant, les justificacions econòmiques d’aquesta situació són complexes i no tenen en compte els diferents costos de la vida que hi ha a diferents territoris d’Espanya.  Si algú té una qüestió concreta sobre aquestes ajudes (bonificació del lloguer, de la hipoteca, bons socials, etc…) estarem encantats de poder-vos ajudar, però no les detallarem en aquest article.

En el present article, ens centrarem a les ajudes que afecten l’activitat dels autònoms i de les empreses. Són les següents:

Moratòria cotitzacions a la Seguretat Social

Es permet ajornar les quotes de la Seguretat Social dels propers 6 mesos i sense interessos. Tant la pròpia d’autònoms com la dels treballadors a càrrec. Els requisits que s’hauran de complir estan pendent d’aprovació.

És important tenir en compte que les sol·licituds de moratòria s’han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris de ingrés corresponents als períodes de meritació assenyalats en l’apartat primer, sense que en cap cas procedeixi la moratòria d’aquelles cotitzacions el termini reglamentari d’ingrés hagi finalitzat amb anterioritat a aquesta sol·licitud.

Ajornament de deutes amb la Seguretat Social

Em preses i autònoms , sempre que no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020, en els termes i condicions establerts en la normativa
de Seguretat Social, i d’aplicació un interès de l’0,5%. Aquestes sol·licituds d’ajornament hauran d’efectuar abans del transcurs dels deu primers naturals del termini reglamentari de ingrés anteriorment assenyalat.

Flexibilització de subministraments d’electricitat

Durant l’estat d’alarma, autònoms i empreses podran suspendre temporalment els seus contractes de subministrament i modificar-los per adaptar-los a les seves noves pautes de consum sense cap penalització possible.

També es permet a empreses i autònoms adaptar els contractes de gas natural.

Suspensió de les factures d’electricitat, gas natural i derivats del petroli

Empreses i autònoms poden sol·licitar la suspensió d’aquestes factures mentre duri l’estat d’alarma. Són les factures que incloguin algun dels dies de l’estat d’alarma i s’inclou tots els conceptes de facturació.

Els imports no facturats, una vegada acabi l’estat d’alarma, es repartiran a parts iguals en les factures dels següents sis mesos.

Ajornament de terminis tributaris autonòmics i locals

Malgrat que algunes comunitats i municipis ja ho havien fet per iniciativa pròpia, en aquest text es fixa que les suspensions de terminis administratius també afecten als tràmits realitzats per les administracions tributàries de les
comunitats autònomes i entitats locals.

El document és extens (88 pàgines) i engloba moltes altres mesures tant diverses com el reforç a prestacions socials a col·lectius sense dret atur, restricció de la publicitat de les apostes online, subsidis extraordinaris a treballadors de la llar, mesures de protecció als consumidors en contractes amb empreses, moratòries de lloguers, d’hipoteques, suspensió dels crèdits concedits per Turisme, dotació econòmica a CERSA, la possibilitat de rescatar part dels plans de pensions, etc….

Amb tot, la nostra experiència del dia a dia amb empreses i autònoms és que, malgrat la diversitat de mesures, la liquiditat no els hi està arribant. El nostre humil punt de vista és que cal menys burocràcia i ajudes efectives que compensin les grans pèrdues que estan patint.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

 

Leave a Reply