Canvis en els apoderaments de la Generalitat de Catalunya

L’Agència Tributària de Catalunya ha ampliat els àmbits en què és possible atorgar la representació per a la tramitació telemàtica a través de la seu electrònica.

En aquest sentit, a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es tramiten telemàticament en nom del subjecte passiu i a la interposició telemàtica de recursos de reposició, en nom de la persona interessada, s’hi ha afegit la possibilitat d’atorgar la representació en la recepció de notificacions electròniques.

El tràmit telemàtic d’atorgament de representació es pot fer en els tres àmbits següents:

  • En sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es tramiten telemàticament. A tall d’exemple, es pot demanar en nom del subjecte passiu en el cas de sol·licituds referides als impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, sobre successions i donacions, referides a liquidacions i a deutes en període executiu. Podeu consultar més informació sobre la tramitació telemàtica d’ajornaments i fraccionaments a: http://atc.gencat.cat/ca/gestions/ajornaments
  • En la interposició telemàtica de recursos de reposició, en nom de la persona interessada. Més informació sobre la tramitació telemàtica de recursos de reposició a: https://atc.gencat.cat/ca/gestions/impugnacions/recurs/
  • En la recepció de notificació electrònica. Més informació sobre les notificacions a: http://atc.gencat.cat/ca/gestions/notificacions/

El tràmit telemàtic permet atorgar la representació tant a persones físiques com a persones jurídiques.

Santiago Alarcón

Santiago Alarcón - Economista Sabadell

Leave a Reply