Compraventa vehicle usat, cas valor igual o superior a 40.000 €

Tribtuació venda vehicle

Primer de tot cal considerar que la compravenda d’un vehicle usat està subjecte a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat de transmissions patrimonials oneroses i s’autoliquida amb el model 620.

El subjecte passiu de l’impost, obligat al seu pagament, és la persona que adquireix el mitjà de transport, i la base imposable es correspon amb el valor real d’aquest, si bé, a aquest efecte el Ministeri d’Economia i Hisenda publica cada any una ordre ministerial de valoració d’aquests mitjans de transport.

Recordem que la transmissió d’un mitjà de transport (vehicle, embarcació o aeronau) usat pot estar: Continue reading “Compraventa vehicle usat, cas valor igual o superior a 40.000 €”

Canvis en els apoderaments de la Generalitat de Catalunya

Apoderament tribtuari Generalitat

L’Agència Tributària de Catalunya ha ampliat els àmbits en què és possible atorgar la representació per a la tramitació telemàtica a través de la seu electrònica.

En aquest sentit, a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es tramiten telemàticament en nom del subjecte passiu i a la interposició telemàtica de recursos de reposició, en nom de la persona interessada, s’hi ha afegit la possibilitat d’atorgar la representació en la recepció de notificacions electròniques.

El tràmit telemàtic d’atorgament de representació es pot fer en els tres àmbits següents: Continue reading “Canvis en els apoderaments de la Generalitat de Catalunya”

Nou impost sobre emissions de CO2 dels vehicles

Nou impost sobre emissions CO2

El Govern ha aprovat, en data 29.10.2019, el Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, el qual introdueix algunes modificacions en l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Aquesta llei vol contribuir a superar les dificultats pròpies de coordinació i possibilitar que les administracions nacional i local, i també els diversos sectors socioeconòmics, siguin coherents en llurs planificacions sectorials amb els objectius de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle i d’adaptació als impactes del canvi climàtic. Continue reading “Nou impost sobre emissions de CO2 dels vehicles”

Principals novetats de la nova llei hipotecària

El passat 16 de juny va entrar en vigor la nova llei hipotecària. Es tracta d’una reforma imposada per l’adaptació a la normativa comunitària i regula tot el procediment de contractació d’una hipoteca.

La normativa és molt extensa i presenta grans canvis respecte a l’anterior. Per tant, aquí només comentarem les novetats que creiem que poden ser més rellevants:

Test de solvència previ

L’entitat financera estarà obligada a dur a terme un test de solvència previ a la concessió, que serà gratuït per al client, i que serà força més estricte que fins ara. En el cas de parelles, si un dels dos compradors no supera el test, la hipoteca no es podrà concedir. També tindran menys pes els avaladors.

Més documentació de les operacions

En la fase precontractual, caldrà emplenar la Fitxa Europea d’Informació Normalitzada i la Fitxa d’Advertències Estandarditzades. Aquestes fitxes recolliran de manera estandarditzada tota la informació rellevant de la hipoteca perquè el consumidor la tingui clara amb prou antelació abans de signar. Aquesta informació s’ha de facilitar al client com a mínim 10 dies abans de la signatura de la hipoteca. Continue reading “Principals novetats de la nova llei hipotecària”

[:ca]Principals novetats de la nova llei hipotecària[:]

nova lei hipotecaria

[:ca]El passat 16 de juny va entrar en vigor la nova Llei Hipotecària. Es tracta d’una reforma que ve imposada per l’adaptació a la normativa comunitària i regula tot el procediment de contractació d’una hipoteca.

És una normativa molt extensa i amb grans canvis respecte l’anterior. Per tant, aquí només comentarem les novetats que creiem que poden ser més rellevants:

Test de solvència previ

L’entitat financera estarà obligada a dur a terme un test de solvència previ a la concessió, que serà gratuït pel client, i que serà força més estricte que fins ara. En parelles, si un dels dos compradors no passa el test, la hipoteca no es podrà concedir. També tenen menor pes els avaladors.

Major documentació de les operacions

En la fase precontractual, caldrà omplir la Fitxa Europea d’Informació normalitzada i la Fitxa d’advertències estandarditzada.  Aquestes fitxes recolliran de manera estandaritzada tota la informació rellevant de la hipoteca perquè el consumidor la tingui clara amb prou antelació abans de signar. Mínim s’ha de facilitar al client 10 dies abans de la signatura de la hipoteca. Continue reading “[:ca]Principals novetats de la nova llei hipotecària[:]”

[:ca]Augment al 2% de l’impost per constitució d’hipoteques[:]

[:ca]El passat 11 de juliol la Generalitat va publicar el Decret Llei 12/2019 de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal. La mesura més destacada que recull aquesta disposició legal és l’augment del tipus impositiu sobre la constitució d’hipoteques.

Concretament, a l’article 5, sobre el tipus impositiu de l’impost sobre actes jurídics documentats en escriptures de préstec i crèdit hipotecaris, modifica l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i apuja el tipus impositiu que grava l’atorgament d’escriptures públiques de préstec o crèdit hipotecari de l’1,5% al 2%.  Continue reading “[:ca]Augment al 2% de l’impost per constitució d’hipoteques[:]”

[:ca]Nou impost sobre actius no productius a Catalunya[:]

nou impost actius no productius generatlitat catalunya

[:ca]El Triibunal Constitucional ha donat llum verda a un dels impostos més polèmics impulsats la Generalitat de Catalunya. Més enllà de les valoracions que puguem tenir sobre aquesta nova figura impositiva, aquí us presentem un resum dels seus elements més rellevants:

Què és el nou impost sobre els actius no productius?

L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya.

Qui ha de pagar aquest impost?

Continue reading “[:ca]Nou impost sobre actius no productius a Catalunya[:]”

[:ca]Comunicat urgent: error en avís BBVA domiciliació impostos 5 d’agost[:]

[:ca]Bon dia,

Si teniu impostos domiciliats a un compte del BBVA pel proper 5 d’agost, és probable que hagueu rebut un correu o un missatge a l’app amb un avís de l’import que es carregarà. En l’avís, l’import està multiplicat per 10.

Es tracta d’una incidència a nivell de tot Espanya i que ja ha estat reportada a la seu central del BBVA i s’està a l’espera d’aclariment oficial.

El més probable és que es tracti d’una mera errada en l’import de l’avís però que el dia 5 d’agost es carregui l’import correcte. Per tant, volem transmetre un missatge de calma. No patiu.

Us mantindrem informats quan hi hagi confirmació oficial.

Cordialment,

Fika Economistes i Advocats [:]

Nova guia sobre el registre de jornada dels treballadors

guia de registre de jornada de treballadors

Com ja vam explicar al seu dia en aquest article,  el passat 12 de maig va entrar en vigor la obligació de registrar la jornada dels treballadors. La mesura ha tingut un ampli ressò als mitjans de comunicació i ha estat àmpliament comentada. Per aquest motiu, des del Col·legi d’Economistes de Catalunya se’ns ha fet arribat una guia que resol els principals dubtes amb els quals es poden trobar les empreses. Concretament, la guia ha estat publicada per el Registre EAL-CGE Economistas Laborales.

Efectivament,  el  Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, publicat al BOE del passat 12 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral obliga, a partir del 12 de maig de 2019, als autònoms, les pimes i les grans empreses a registrar la jornada de treball de les seves plantilles. Amb la nova guia publicada es pretén aclarir tots els dubtes generats.

 

A continuació trobareu l’enllaç per descarregar-vos l’esmentada nova guia sobre el registre de jornada dels treballadors:

Guia_registre_jornada_treballadors

Per qualsevol dubte o qüestió sobre la matèria, estem a la vostra disposició.

Departament laboral

[:ca]Nous models 643 i 644 de la ATC[:]

[:ca]L’Agència Tributària de Catalunya ha aprovat els nous models 643 i 644.

Model 643

Pel que fa al model 643, Estan obligades a presentar la declaració informativa anual, model 643, les persones físiques o jurídiques que fan subhastes de béns, respecte les adquisicions de béns en què han intervingut en qualitat d’intermediaris per compte d’altri, quan el transmitent no actuï en l’exercici d’una activitat econòmica.

Model 644

Per altra banda, estan obligades a presentar la declaració informativa anual, model 644, les persones físiques o jurídiques dedicades professionalment a la revenda de béns mobles respecte a les adquisicions de béns prèvies en què han intervingut, tant per compte propi com en qualitat d’intermediaris per compte d’altri.

Terminis de presentació

La presentació dels models que aproven aquestes Ordres s’ha de realitzar, telemàticament, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. El termini de presentació dels models 643 i 644 serà de l’1 al 31 de març de cada any i s’inclourà la informació relativa a l’any natural anterior. Tot i que, pel que fa a l’exercici 2017, es preveu un termini excepcional entre l’1 i el 31 de març de 2019. Continue reading “[:ca]Nous models 643 i 644 de la ATC[:]”