Canvis en Successions, IRPF i ITP a Catalunya

En aquest anterior article us explicàvem els canvis en matèria de tributs propis de la Generalitat de Catalunya introduïdes arran de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020).

Avui us volem explicar les novetats en tributs cedits. Estem parlant, en concret, de canvis en l’Impost de Successions, IRPF i ITPiAJD.

Canvis en l’Impost sobre successions i donacions

L’augment en l’Impost sobre Successions és molt important.

En primer lloc, es reintrodueixen els coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent per als contribuents dels grups I i II, amb l’objectiu de dotar l’impost d’un impacte redistributiu més gran. Són els següents:

Grup de parentiu
Patrimoni preexistent I i II III IV
De 0 a 500 mil 1 1,5882 2
de 500 mil a 2M 1,1 1,5882 2
de 2M a 4M 1,15 1,5882 2
Més de 4M 1,2 1,5882 2

També es modifica el règim de bonificacions en quota. No reproduirem aquí totes les taules perquè són extenses. És important recalcar que la bonificació per heretaments de cònjuges es manté al 99%.

Per la resta de contribuents abans hi havia una taula única pel grup I (descendents menors de 21 anys) i grup II (descendents majors de 21 anys, cònjuges i ascendents). Ara es separen les bonificacions entre grup I i II.

Per exemple, per un descendent (fill o filla) major de 21 anys, les bonificacions canvien així:

Base imposable herència Bonificació anterior Bonificació actual
100.000,00 € 99,00% 60,00%
200.000,00 € 98,00% 57,50%
300.000,00 € 97,00% 55,00%
500.000,00 € 94,20% 51,00%
750.000,00 € 89,47% 47,33%
1.000.000,00 € 84,60% 44,25%
1.500.000,00 € 76,40% 39,50%
2.000.000,00 € 69,80% 35,88%
2.500.000,00 € 63,84% 32,70%
3.000.000,00 € 57,37% 28,92%

Com podeu veure, el canvi en bonificacions és espectacular: les bonificacions es redueixen pràcticament a la meitat.

Els canvis afecten a defuncions produïdes a partir de 1 de maig de 2020.

Com apunt addicional, comentar també que es crea una nova reducció per a les donacions rebudes de fundacions i d’associacions que compleixen finalitats d’interès general.

Impost sobre la renda de les persones físiques.

Les mesures consisteixen, d’una banda, a incrementar un 10% el mínim exempt dels contribuents amb nivell de renda més baix, per tal d’adaptar-lo al cost de la vida a Catalunya. És a dir, si la suma de les bases liquidables general i de l’estalvi del contribuent és igual o inferior a 12.450 euros, el mínim del contribuent és de 6.105 euros anuals, enlloc dels 5.550 euros de mínim genèric.

Per altra banda, es reequilibren els trams superiors de l’escala impositiva: se’ls atorga a tots una amplada similar i es divideix l’actual quart tram de base liquidable general en dos trams –un tram de 53.407,20 a 90.000 euros i un tram de 90.000 a 120.000 euros–, als quals s’apliquen uns tipus marginals del 21,50% i del 23,50%, respectivament.

Així doncs, els tipus marginals de IRPF consolidats queden a Catalunya de la següent manera:

A partir de Tipus Estatal Tipus Catalunya Tipus Total
0,00 € 9,50% 12,00% 21,50%
12.450,00 € 12,00% 12,00% 24,00%
17.707,20 € 12,00% 17,50% 29,50%
20.200,00 € 15,00% 17,50% 32,50%
33.007,20 € 15,00% 18,50% 33,50%
35.200,00 € 18,50% 18,50% 37,00%
53.407,20 € 18,50% 21,50% 40,00%
60.000,00 € 22,50% 21,50% 44,00%
90.000,00 € 22,50% 23,50% 46,00%
120.000,00 € 22,50% 24,50% 47,00%
175.000,00 € 22,50% 25,50% 48,00%

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Pel que fa a les transmissions patrimonials oneroses, s’estableix una bonificació en les transmissions d’habitatges adquirits per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en exercici dels drets de tanteig i retracte, i una bonificació en les adquisicions que duen a terme els promotors socials, per a destinar-los a habitatge de protecció oficial de lloguer o cessió d’ús.

Com a mesura molt rellevant, hem de destacar que s’aprova un tipus reduït del cinc per cent per a les adquisicions d’habitatges per part de membres de famílies monoparentals. Ara bé, s’ha de complir també el següent requisit econòmic:

Requisit econòmic per poder aplicar el 5% de ITP en famílies monoparentals: La suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars, corresponents als membres de la família monoparental en la darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques no ha d’excedir els 30.000 euros. Aquesta quantitat s’incrementa en 12.000 euros per cada fill que excedeixi del nombre de fills que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició legal de família monoparental de categoria especial.

Un altre canvi molt important és la modificació de la regulació de la bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses  immobiliàries, que abans era de 5 anys i que ara passa a ser de només 3 anys per poder revendre l’habitatge.

Per últim, es crea una bonificació en la quota del 60% gravamen que recau sobre les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les i una del 100% sobre els documents notarials que formalitzen actes relacionats amb les anomenades arres penitencials.

Som conscients que són molts canvis. Estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte que tingueu en relació als mateixos.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Leave a Reply