Canvis en tributs propis de la Generalitat

Amb l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, també s’ha aprovat a Llei  5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020).

Aquesta llei té moltes implicacions tributàries, les quals intentarem explicar en dos articles diferents. En aquest primer article ens centrem en les novetats que afecten els tributs propis de la Generalitat:

Impost sobre els habitatges buits

Es modifiquen, amb la finalitat d’incentivar la disponibilitat d’habitatges per a lloguer social, els percentatges de bonificació establerts en atenció al volum d’habitatges que els subjectes passius destinen a lloguer assequible.

En concret, la nova taula de bonificacions queda de la següent manera:

Percentatge d’habitatges destinats a lloguer assequible i bonificació (%)

Menys del 5%  -> 0,0
Del 5% al 10%  -> 7,5
Més del 10% i fins al 25%  -> 22,5
Més del 25% i fins al 40%  -> 37,5
Més del 40% i fins al 67%  -> 56,3
Més del 67%  -> 75

Impost sobre grans establiments comercials

La primera modificació concreta els supòsits de subjecció a l’impost; la segona és relativa a la determinació de la base imposable, introdueix una ràtio de vehicles per dia i metres quadrats de superfície específica per als establiments de ferreteria.

Impost sobre les estades en establiments turístics

S’incorporen a la tributació els creuers que no entren al port però queden fondejats en les seves aigües, atès que s’hi fan estades que són susceptibles d’ésser gravades en els mateixos termes que les efectuades en els creuers que sí que resten amarrats a port.

Una altra novetat normativa és que es permet que l’Ajuntament de Barcelona estableixi, per mitjà d’una ordenança municipal, un recàrrec sobre les tarifes establertes per a aquest impost.

Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial

S’introdueix una modificació tècnica amb relació als instruments d’informació que s’han d’utilitzar per determinar les emissions que són objecte de gravamen.

Impost sobre les begudes ensucrades envasades

S’incrementen els tipus de gravamen per motivar el canvi de comportament dels fabricants (amb la reducció del volum de sucre de les begudes més comercialitzades) i dels consumidors (perquè optin pel consum de begudes més saludables).

Els nous tipus queden així:

a) 0,10 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre d’entre 5 i 8 grams per 100 mil·lilitres.
b) 0,15 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre superior a 8 grams per 100 mil·lilitres

Nou tribut propi: Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Amb un caràcter finalista, grava la incidència, l’alteració o el risc de deteriorament que ocasiona sobre el medi ambient la realització de les activitats que hi queden subjectes, mitjançant les instal·lacions i altres elements patrimonials afectes a aquestes, amb la finalitat de contribuir a compensar la societat del cost que suporta i frenar el deteriorament de l’entorn natural.

Aquestes activitats són, d’una banda, les de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica i, d’una altra, les de transport d’energia elèctrica, de telefonia o de comunicacions telemàtiques per mitjà dels elements fixos del subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions.

L’impost ja serà vigent per aquest 2020 i es merita a 31 de desembre. Es liquidarà  durant els primers 20 dies de gener i també s’inclou l’obligatorietat de presentar pagaments fraccionats a compte.

Queda prohibida la repercussió d’aquest impost als consumidors.

La base imposable de l’impost és la següent:

a) En les activitats de transport d’energia elèctrica, per l’extensió de cablejat aeri expressat en quilòmetres en la data de meritació.
b) En les activitats de transport de telefonia i telemàtica efectuades per elements fixos, per l’extensió de cablejat aeri expressat en quilòmetres en la data de meritació.
c) En les activitat d’allotjament i gestió d’elements radiants, pel nombre de torres de telecomunicacions en la data de meritació

I la quota tributària es calcularà de la següent manera:

1. En el cas d’activitats de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica, el tipus de gravamen és de:

a) 0,0050 euros per kWh, amb caràcter general.
b) 0,0010 euros per kWh, en el cas que l’activitat sigui efectuada per instal·lacions de cicle combinat.

2. En cas d’inici o cessament de l’activitat, la quota tributària resulta de prorratejar l’import anual pel nombre de dies del període impositiu en què s’ha dut a terme l’activitat.

3. El tipus de gravamen en el cas de transport d’energia elèctrica és de 400 euros per cada quilòmetre de longitud en tensió igual o superior a 30 kV i inferior a 110 kV; 700 euros per cada quilòmetre de longitud en tensió igual o superior a 110 kV i inferior o igual a 220 kV, i 1.200 euros per cada quilòmetre de longitud en tensió superior a 220 kV. En cas que una mateixa línia de transport d’energia elèctrica disposi de diversos circuits amb nivells de tensió diferents, la quota tributària serà la corresponent al nivell de tensió superior.

4. El tipus de gravamen en el cas de l’activitat de transport de telefonia o telemàtica efectuada pels elements fixos és de 700 euros per cada quilòmetre de longitud de cable aeri.

5. El tipus de gravamen en el cas de l’activitat d’allotjament i gestió d’elements radiants pel transport de les comunicacions electròniques és de 700 euros per torre de telecomunicacions.

6. Els tipus de gravamen establerts pels apartats 3, 4 i 5 també s’apliquen en el cas que la instal·lació o els elements fixos estiguin en desús

En breu us informarem de les novetats relatives a tributs cedits (IRPF; Successions, etc…).

Per qualsevol dubte o qüestió, estem a la vostra disposició.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Leave a Reply