Com queden els ERTOS a partir de juny 2021

A darrera hora, agents socials i el Govern Central van pactar la pròrroga dels ERTOs. Tot va quedar definit en Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.

Aquí us expliquem tots els detalls de com queden els ERTOS a partir de juny 2021:

Pròrroga dels ERTOs

Es prorroguen de manera automàtica tots els ERTOs basats en l’article 22 del RDL 8/2020 fins el 30 de setembre de 2021.

També es prorroguen la resta d’ERTOs específics que s’han anata aprovant per la situació de pandèmia.

Des de 1 de juny de 2021 i fins a 30 de juny de 2021, les exoneracions de la Seguretat Social queden establertes de la següent manera:

a) Respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que tinguin els seus activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l’exempció respecte de l’aportació empresarial meritada en els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2021, arribarà al 85%, 85%, 75% i 75%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut menys de cinquanta persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

b) Respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que tinguin els seus activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l’exempció respecte de l’aportació empresarial meritada en els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2021 arribarà al 75%, 75%, 65% i 65%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

Per als ERTOs per impediment o limitació d’activitat, les exoneracions es mantenen es mantenen els regulats en l’article 2.1 del RDL 30/2020, de 29 de setembre en cas d’impediment i els de l’article 1.4 en el cas d’exoneració.

També es mantenen els límits en quant a limitació de distribució de dividends, d’acomiadaments, d’hores extres, etc…

Sectors ultraprotegits

Els sectors que es consideren amb una elevada taxa de cobertura per ERTOs i una reduïda taxa de recuperació d’activitat, com ja succeïa anteriorment, tenen una protecció especial.

Es tracta dels sectors de la llista de CNAEs ja vigent, a la que s’han afegit els següents:

1419 – confección de piezas de vestir y accesorios

4637 – comercio al por mayor de café, té, cacao y especias

7420 – actividades de fotografía

I desapareixen 5 sectors que es considera que ja s’han “recuperat”:

1811 – artes gráficas y servicios relacionados con las mismas

2670 – fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico

4741 – comercio minorista de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados

5122 – transporte espacial – y 7734 alquiler de medios de navegación

Per a aquestes empreses, que apareixen a l’annex del RDL 11/2021, les bonificacions són superiors, tant pels treballadors que continuen dins l’ERTO com per aquells que es desafecten i reprenen l’activitat.

Si teniu qualsevol dubte en el vostre ERTO, on dubteu en contactar amb nosaltres.

Departament laboral

Fika Economistes i Advocats

Leave a Reply