Com queden els ERTOS després de 30/09/2020?

Abans de començar amb les novetats, volem recalcar que l’acord per la continuïtat dels ERTO no s’ha produït fins al darrer moment. De fet, no s’ha publicat al BOE fins aquest matí. Aquesta pràctica reiterada del legislador dificulta enormement la tasca dels despatxos professionals i ens fa molt complicat poder assessorar correctament els nostres clients. Les presses mai són bones conselleres.

Dit això,  anem a analitzar com queden els ERTO després de la publicació al del Reial decret llei 30/2020, de 29 setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació:

Pròrroga dels ERTOs per força major

S’estableix la pròrroga automàtica fins el 31 de gener de 2021 dels expedients de regulació temporal d’ocupació vigents, basats en l’art. 22 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Nous ERTOs per impediment o limitacions a l’activitat

Aquelles empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de noves mesures de contenció sanitària podran aplicar els següents percentatges d’exoneració de l’aportació empresarial meritada durant el període de tancament i fins el 31 de gener de 2021:

  • Empreses de menys de 50 treballadors, exoneració del 100%.
  • Empreses de 50 o més treballadors, exoneració del 90%.

Si enlloc de impediment total de l’activitat el que es produeix és una limitació en el desenvolupament de l’activitat normalitzada de l’empresa, com a conseqüència de mesures adoptades per les autoritats, podran beneficiar-se dels següents percentatges d’exoneració:

  • Empreses de menys de 50 treballadors: octubre 100%, novembre 90%, desembre 85% i gener 80%.
  • Empreses de 50 o més treballadors: octubre 90%, novembre 80%, desembre 85% i gener 70%.

ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció

Els ERTOs per aquestes causes que s’iniciïn des d’avui fins al 31 de gener de 2020 els hi serà aplicable l’article 23 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, és a dir, la reducció dels terminis del període de consultes i de l’emissió de l’informe de la Inspecció de Treball.

Compromís de no acomiadar els treballadors

Les empreses que, d’acord amb el que preveu aquesta norma, rebin  exoneracions en les quotes a la Seguretat Social, quedaran compromeses, en base a l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals, a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l’ocupació, el contingut, requisits i còmput s’efectuarà en els termes que estableix la disposició addicional sisena de el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Això no obstant, si l’empresa estigués afectada per un compromís de manteniment de l’ocupació prèviament adquirit en virtut dels preceptes als quals es refereix l’apartat 1, l’inici de el període previst en aquest apartat es produirà quan aquell hagi acabat.

Mesures per a sectors especialment afectats per la pandèmia

S’estableix un règim específic en matèria de beneficis en les cotitzacions a la Seguretat Social per a aquelles empreses de sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat.

Són les empreses que operen en els següents sectors:

0710 Extracción de minerales de hierro.
2051 Fabricación de explosivos.
5813 Edición de periódicos.
2441 Producción de metales preciosos.
7912 Actividades de los operadores turísticos.
7911 Actividades de las agencias de viajes.
5110 Transporte aéreo de pasajeros.
1820 Reproducción de soportes grabados.
5122 Transporte espacial.
4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles.
7735 Alquiler de medios de transporte aéreo.
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
9004 Gestión de salas de espectáculos.
7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.
4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados.
3220 Fabricación de instrumentos musicales.
3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.
8230 Organización de convenciones y ferias de muestras.
7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos.
5510 Hoteles y alojamientos similares.
3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.
1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas.
9001 Artes escénicas.
5914 Actividades de exhibición cinematográfica.
1393 Fabricación de alfombras y moquetas.
8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
2431 Estirado en frío.
5223 Actividades anexas al transporte aéreo.
3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.
5590 Otros alojamientos.
5010 Transporte marítimo de pasajeros.
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
4932 Transporte por taxi.
2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.
9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

També s’estén a aquelles empreses el negoci de les quals depengui de les empreses referides anteriorment, o que formin part de la cadena de valor d’aquestes (entenent per tals les que la seva facturació hagi sigut el 2019 a almenys un 50% d’empreses incloses en l’annex).

És important tenir en compte que caldrà sol·licitar aquesta declaració entre els dies 5 i 19 d’octubre de 2020 davant l’autoritat laboral.

Aquestes empreses restaran exonerades, respecte de les persones treballadores afectades per ERTO que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 d’octubre de 2020, o que l’haguessin reiniciat des de l’entrada en vigor de el Reial decret llei 18/2020, i respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses entre l’1 d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021, en els següents percentatges:

  • Empreses de menys de 50 treballadors, exoneració del 85%.
  • Empreses de 50 o més treballadors, exoneració del 75%.

Altres aspectes laborals

Es manté la prohibició d’acomiadar per les causes previstes per a la justificació dels ERTOs.

Es manté la suspensió del còmput dels contractes temporals afectats per suspensió en un ERTO.

Es manté el cobrament del 70% de la base de cotització per part dels treballadors afectats per ERTOs, sense que vegin afectats els seus drets relatius a l’atur.

Com a advertiment final, comentar que les mesures relatives als ERTO d’aquest Reial Decret 30/2020 són força confuses. Serà important seguir es propers dies les notes aclaratòries que es publicaran probablement els propers dies per poder conèixer millor els criteris d’aplicació de totes aquestes noves mesures.

Com sempre, quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment que la matèria pugui suscitar.

Departament laboral

 

 

Leave a Reply