Com queden els ERTOS a partir de juliol?

Finalment, les entitats patronals van arribar a un acord amb el Govern per a prorrogar els ERTOs per força major. Ara bé, les condicions s’han vist modificades de manera important. Anem per punts:

ERTO’s de força major totals

Aquelles empreses que mantinguin tots els treballadors afectats per l’ERTO, tindran les següents bonificacions en les cotitzacions empresarials:

  • 70% en el mes de juliol. (50% per empreses amb més de 50 treballadors)
  • 60% en el mes d’agost. (40% per empreses amb més de 50 treballadors)
  • 35% en el mes de setembre (25% per empreses amb més de 50 treballadors)

ERTO’S  de força major parcials

Aquelles empreses que hagin desafectat un o més treballadors de l’ERTO de força major, es troben en el cas d’un ERTO parcial.

En aquest cas, les exoneracions es diferencien entre els treballadors desafectats (que ja treballen) i els afectats (que no estan treballant encara).

  • Per a aquestes empreses la bonificació en els mesos de juliol, agost i setembre serà del 60% pels treballadors desafectats i del 35% pels que continuen a l’ERTO.
  • Per a empreses de més de 50 treballadors, la bonificació serà del 40% per als treballadors desafectats i del 25% pels que segueixin a l’ERTO.

Nova bonificació per a ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció

Com a novetat molt important, aquest tipus d’ERTOs podran gaudir de bonificacions, quelcom que fins ara no succeïa.

Ara, les empreses que passin d’un ERTO per força major a un ERTO per motius objectius poden continuar acollint-se a l’exoneració de quotes que s’estableixen per als ERTO de força major parcial.

Limitacions durant els ERTOs

És important recalcar que, mentre una empresa estigui en ERTO, no es poden fer hores extraordinàries, ni externalitzar part de la producció, ni dur a terme noves contractacions. (a no ser que es justifiqui que els treballadors afectats per l’ERTO no tenen la capacitat tècnica suficient).

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o comentari.

Departament laboral

Leave a Reply