Compraventa vehicle usat, cas valor igual o superior a 40.000 €

Primer de tot cal considerar que la compravenda d’un vehicle usat està subjecte a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat de transmissions patrimonials oneroses i s’autoliquida amb el model 620.

El subjecte passiu de l’impost, obligat al seu pagament, és la persona que adquireix el mitjà de transport, i la base imposable es correspon amb el valor real d’aquest, si bé, a aquest efecte el Ministeri d’Economia i Hisenda publica cada any una ordre ministerial de valoració d’aquests mitjans de transport.

Recordem que la transmissió d’un mitjà de transport (vehicle, embarcació o aeronau) usat pot estar:

Subjecta a l’impost, si la transmissió és entre particulars.

Exempta de l’impost amb caràcter provisional, si es tracta de transmissions efectuades a favor d’empresaris que tenen com a activitat habitual la compravenda de vehicles usats. L’exempció esdevé definitiva si es justifica que la venda posterior del vehicle ha tingut lloc dins el termini d’un any des que es va adquirir.

No subjecta a l’impost, si la part venedora és o bé una companyia mercantil, o bé un empresari/ària o professional que transmet un vehicle afecte a l’activitat professional o industrial que desenvolupa (concessionaris de vehicles, taxistes, camioners…).

No hi ha obligació de presentar l’autoliquidació de l’impost en els supòsits següents:

  1. a) Ciclomotors.
  2. b) Vehicles de deu anys d’antiguitat o més.

Això no obstant, que s’ha de presentar autoliquidació en el cas que es tracti de:

  1. a) Vehicles que, de conformitat amb la normativa vigent, han estat qualificats d’històrics.

b) Vehicles el valor dels quals, sense aplicació dels coeficients de depreciació per antiguitat, era, per als vehicles inclosos en l’ordre per la qual s’aproven els preus mitjans de venda aplicables a la gestió de l’impost, aquest valor equival al preu mitjà de venda corresponent al primer any del vehicle i sense aplicació dels coeficients de depreciació per antiguitat (modificació introduïda per l’art. 144 de la Llei 57/2017). A més, cal presentar autoliquidació en el cas que un vehicle d’aquestes característiques es revengui 10 anys després.

Santiago Alarcón

Santiago Alarcón - Economista Sabadell

Leave a Reply