Home > Emprenedors > Diagnosi de negoci

Diagnosi de negoci

Diagnosi de negoci

Una preocupació comuna en els empresaris radica en la incertesa per no tenir certesa sobre com va el negoci, o sobre si la seva idea de negoci és viable i econòmicament rendible. Per saber-ho, la millor solució és efectuar una diagnosi del teu negoci. Efectuar-la comporta beneficis:

– Crearàs un espai idoni per fer modificacions en els espais de millora.

– Et vincularàs més amb els teus treballadors, pel fet que tots participaran en l’activitat.

– Determinaràs quines són les àrees més rellevants de l’empresa per aquest moment.

Sabràs al detall no només les debilitats detectades, sinó també les fortaleses del teu negoci.

– Podràs generar estratègies per elevar el benestar i acompliment del teu negoci.

Estalviaràs temps i recursos.

 

L’interessaria que estudiéssim el seu cas? Reuneix-te amb nosaltres gratuïtament i li trobarem la millor solució pel vostre negoci.

Tipus de diagnosis empresarials

És el diagnòstic més comú perquè els seus resultats donen compte de la manera que una empresa gestiona cadascuna de les seves parts, podent-les examinar i corroborar que totes elles funcionen i treballen harmònicament.

Aquest diagnòstic permet a les empreses organitzar millor els seus departaments i identificar quin paper exerceix cada treballador, qui pot liderar millor a un equip i com els diferents departaments poden generar una millor sinergia.

Eines que poden ser aplicades per a un diagnòstic organitzacional són:

Anàlisi DAFO, per a la detecció de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats.

Entrevistes un a un, per a obtenir informació qualitativa.

Anàlisis gràfiques, per a la identificació visual de l’estructura de l’organització i dels elements que estan influint en el seu estancament o progrés.

Gira al voltant d’identificar àrees d’oportunitat en el funcionament de l’empresa. A través d’un diagnòstic funcional sabràs quines tasques es realitzen, com s’exerceixen els teus col·laboradors i quin és el valor del seu treball. Aquestes proves permeten a les empreses dur a terme accions correctives quan sigui necessari i promoure la productivitat i eficiència.

Eines que poden ser aplicades per a un diagnòstic funcional són:

Analítica de dades, per a aconseguir valors quantitatius sobre la productivitat.

Entrevistes amb líders, per a avaluar el treball dels equips.

Avaluacions tècniques, que permeten mesurar els coneixements i habilitats dels treballadors.

Té com a finalitat identificar l’estat de les relacions internes d’una organització des d’un punt de vista més humà. L’interès és saber si els empleats comparteixen una visió comuna i si existeix un bon nivell de satisfacció entre els col·laboradors.

Les empreses que treballen constantment en la seva cultura generen equips de treball més sòlids, però aquesta cultura sempre ha d’estar en relació amb les demandes, interessos i expectatives d’aquells que donen vida a l’empresa.

Eines que poden ser aplicades per a un diagnòstic cultural són:

Enquestes de satisfacció, que deixaran veure el nivell de benestar dels empleats.

Avaluacions psicomètriques, que ajudaran a assegurar que es disposa d’un espai de treball segur, harmònic i eficient.

Entrevistes amb el personal, per a identificar els punts en comú i les necessitats de cada membre de l’empresa.

Aquest tipus de diagnòstic ha de ser dut a terme per qualsevol empresa per a saber si la seva manera d’afrontar els reptes està funcionant.

El diagnòstic estratègic pot avaluar l’evolució d’una empresa i identificar aquells plans d’acció i estratègies que millor han funcionat per al seu creixement. A més, ajuda a reforçar mètodes de treball, a substituir o prioritzar objectius i metes a curt, mitjà i llarg termini i a donar compte de la manera en què una empresa es veu condicionada pel mitjà en el qual opera.

Eines que poden ser aplicades per a un diagnòstic estratègic són:

Anàlisi PEST, que busca identificar les relacions existents entre una empresa i els mitjans Polítics, Econòmics, Socials i Tecnològics en els quals es desenvolupa.

Estudi de les cinc forces de Porter, que ajuda a identificar la influència de la competència en la presa de decisió empresarial.

Model de les set S, dissenyat per a afrontar els factors fonamentals que determinen l’estructura d’una organització (estratègia, estructura, sistemes, estil, valors compartits, personal i habilitats).

És el diagnòstic més complicat de realitzar, pel fet que involucra a tots els anteriors mètodes d’avaluació. Els diagnòstics integrals ofereixen un panorama complet de què succeeix dins d’una empresa i permet establir relacions complexes entre diferents elements.

Això fa evidents coses que generalment passaríem per alt, permetent dissenyar estratègies globals per a optimitzar la salut de l’empresa. Generalment, aquests estudis són duts a terme per auditors o consultors externs a l’empresa, la qual cosa assegura objectivitat i un bon maneig de les dades.

Com fer un diagnòstic empresarial?

Tot i no ser possible saber els resultats d’un diagnòstic abans d’efectuar-lo, és necessari establir l’objectiu: el que esperes veure.

Si vols portar a cap una diagnosi, hauràs de conèixer els abastos que tindrà en la teva empresa i estimar un resultat, encara que aquest sigui poc precís. És a dir, hauràs de tenir una percepció i expectatives clares sobre la teva empresa per a ser més realista en el futur i trobar dissonàncies entre el que tu creïs i el que els fets revelen.

Una diagnosi només pot dur-se a terme quan tots en l’empresa aporten informació verídica i honesta sobre la companyia, el seu nivell de satisfacció i el seu propi acompliment.

Per això serà essencial que comuniquis als teus treballadors la rellevància de certes eines, com les enquestes i entrevistes personals. D’aquesta manera sabran que la seva col·laboració és imprescindible per a detectar els punts crítics.

No obstant això, existeixen algunes ocasions en les quals no has de notificar als teus equips sobre l’estratègia d’avaluació, ja que pot alterar els resultats, com en el cas de l’anàlisi de resultats, on els treballadors inconscientment intentaran aconseguir un millor acompliment, causant que les mètriques finals no correspondran amb la realitat.

És la part més important del procés i exigeix que comptis amb personal capacitat per a la seva execució. Dins d’una empresa això correspondrà a Recursos Humans o a les divisions directives. Si no disposes de professionals capacitats per a dur a terme el procés, sempre pots recolzar-te en agents externs, com a auditors o consultors.

Un cop recaptades les dades, serà crucial guardar-les pels següents passos i que aquestes no siguin alterades. 

Depèn directament de la recopilació de dades. Tanmateix, algunes eines, per la seva naturalesa, necessiten efectuar un procés analític posterior. Per exemple, si s’ha aplicat un mètode d’avaluació DAFO en tots els empleats, s’haurà de dur a terme una interpretació dels resultats per a trobar fortaleses i febleses comunes entre els treballadors, o per a trobar àrees d’oportunitat i amenaces que ells perceben amb relació a l’empresa.

Aquest pas també correspondrà al departament de Recursos Humans o a un auditor o consultor extern.

En aquest punt tota la informació ja ha estat obtinguda, i es poden visualitzar els punts forts i febles de l’empresa. Perquè aquesta informació adquireixi rellevància les empreses han de reaccionar als problemes als quals s’ha arribat a la conclusió i generar un pla d’acció per a contrarestar els factors que afecten l’empresa i per a incentivar el manteniment dels quals l’estan beneficiant.

En la retroalimentació s’utilitzen les dades recaptades i els resultats aconseguits per a atendre les mancances de la teva empresa, modernitzant-la i implementant els canvis que es requereixin per a continuar amb el progrés de la teva companyia.

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: