Home > Emprenedors > Inici d’activitat

Inici d’activitat

Inici d’activitat

Quan els autònoms comencen a desenvolupar la seva activitat per compte propi, han d’atendre una sèrie de particularitats pròpies del seu règim per a així evitar possibles errors i/o sancions. Entre d’elles, està donar-se d’alta com a autònom, i pot ser perillós si és el primer cop i no es compta amb assessorament, el qual Fika Economistes i Advocats està preparat per efectuar l’alta.

L’interessaria que estudiéssim el seu cas? Reuneix-te amb nosaltres gratuïtament i li trobarem la millor solució pel vostre negoci.

Recomanacions en l’inici d’activitat

La data d’alta en la Seguretat Social ha de ser anterior o la mateixa que la de l’alta a Hisenda. L’ordre és molt important: si la data d’alta a Hisenda és anterior a la de la Seguretat Social, la persona corre el risc de pagar la primera quota d’autònoms pel mes complet, en comptes de només la part proporcional del mes, depenent del dia en què de l’alta.

Segons l’article 32 del Reial decret 84/1996, de 26 de gener, la sol·licitud d’alta en el RETA ha de realitzar-se en els 60 dies naturals anteriors a l’inici de la prestació de serveis marcat per la data d’alta en Hisenda. El nostre consell és donar-se d’alta a Hisenda i a la Seguretat Social al mateix temps, permetent així als dos organismes la verificació dels tràmits, fent-se efectiva la cotització en la data d’inici de l’activitat econòmica.

Les altes es poden efectuar en els següents enllaços:

RETA

AEAT (model 036)

Cal seleccionar els epígrafs corresponents a l’activitat o activitats que es vagin a realitzar (es pot seleccionar més d’un epígraf). Si la persona s’equivoca en l’elecció d’epígraf, Hisenda pot pensar que s’està intentant defraudar-la i sancionar amb quantitats mínimes de 250 euros.

En el cas que es fes la deducció, Hisenda entendria que realment la despesa no és deduïble i fins i tot interposaria sanció.

Per a poder deduir les despeses i inversions prèvies a l’inici d’activitat s’han de complir dos requisits:

Avisar a Hisenda de la intenció d’emprendre presentant el model 036 i marcant la casella 504, notificant així l’alta prèvia a l’inici d’activitat.

Tenir factures emeses amb data posterior a aquesta alta prèvia.

Estudiar les alternatives en matèria de bonificacions abans de l’alta és molt important perquè, un cop es tramiti l’alta d’autònom, ja no se’n podrà aplicar cap. També és rellevant escollir la que millor s’ajusta a les característiques de l’activitat, ja que algunes són excloents entre si.

És possible sol·licitar el pagament únic de la desocupació abans de tramitar l’alta d’autònom, a partir de la rebuda de la resolució que reconeix el dret a pagament únic, que dona un mes per a iniciar l’activitat i tramitar l’alta.

Aquesta casella limita la responsabilitat en l’activitat que es desenvolupa, protegint a la persona d’un possible embargament derivat de problemes relacionats amb el negoci. Un cop marcada en el notari, cal anar al registre a inscriure l’escriptura, en cas contrari podria caure una sanció.

Si la teva casa és el teu lloc de treball, pots deduir diverses despeses (lloguer, subministraments, etc.), sempre que estiguin al teu nom. Per a això, a l’hora d’emplenar els models 036 o 037 has de reflectir els metres quadrats del teu habitatge que dediques a la teva professió.

Triar mútua és obligatori, així que és recomanable valorar les diferents opcions, amb els preus, les prestacions que ofereixen i la seva capacitat de resposta.

La base de cotització pot modificar-se al llarg de la vida com a autònom en funció de les diferents necessitats. Si vols saber la teva base de cotització, nosaltres et podem respondre a això i molt més a través del següent enllaç

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: