Home > Emprenedors > Pla d’empresa

Pla d’empresa

Pla d'empresa

El Pla d’Empresa és un document que identifica, descriu i analitza una oportunitat de negoci, examina la viabilitat tècnica, econòmica i financera del mateix i desenvolupa tots els procediments i estratègies necessàries per a convertir la citada oportunitat en un projecte empresarial concret.

Un Pla d’Empresa no només és una eina que s’usa per als grans projectes i les grans empreses, sinó que també és essencial per a petites i mitjanes empreses de tota mena de negocis. És fonamental comptar amb un per a tenir una millor estructura sobre la qual funcionar, una major organització i per a executar correctament els processos necessaris amb la finalitat de materialitzar el teu producte o servei.

Un Pla d’Empresa ben dissenyat pot ajudar a reconduir algun aspecte comercial, productiu, organitzatiu o financer. Al seu torn, detecta possibles futurs errors.

L’interessaria que estudiéssim el seu cas? Reuneix-te amb nosaltres gratuïtament i li trobarem la millor solució pel vostre negoci.

Com crear un Pla d'Empresa

El primer que has de fer és definir els elements que expliquen de manera general a la teva empresa. Entre ells estan:

– El nom del projecte, on s’ha d’indicar el nom oficial de l’empresa.

– El resum executiu, exposant-se els aspectes més importants de la teva empresa, especificant a què es dedica i quins productes o serveis brinda.

– La missió i visió, especificant-hi els objectius de negoci del projecte a curt, mitjà i llarg termini, així com els valors que ho regeixen.

– El mes i any en què es va inaugurar la teva empresa, sent el més recomanable que sigui la data en què es va fundar legalment l’empresa.

Anàlisi DAFO amb el llistat de les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats possibles de la teva organització.

En aquest pas s’han de descriure els productes o serveis que l’empresa o projecte brindarà. És recomanable destacar les característiques úniques del teu producte o servei perquè siguin diferenciats de la competència i ressaltats en el mercat.

Has d’estudiar quins serien els teus principals clients (target). El recomanable és fer un esbós de les seves característiques (edat, gènere, ubicació geogràfica, nivell educatiu, interessos, hàbits de consum, intenció i motius de compra, etc.),  d’aquesta manera podràs dividir-los per diferents criteris que t’ajudaran a orientar millor les teves estratègies de mercat.

D’altra banda, també has d’investigar el context social, econòmic, polític i tecnològic on l’empresa tindrà presència. Es poden trobar oportunitats de negoci en el moment d’investigar al mercat i a la competència que ofereix els mateixos productes o serveis que tu.

En el teu pla administratiu decideix i especifica quantes i qui són les persones que formaran part del teu equip de treball, la direcció de les diferents àrees de l’empresa, inversors, socis i consultors. També especifica el nombre de vacants, les habilitats necessàries per a cada lloc i les activitats que realitzarà cada persona involucrada.

Aquesta serà la base de l’àrea de recursos humans del teu negoci, on també s’inclouran els criteris per a la selecció de personal, els sous, els detalls de la contractació, la capacitació, entre altres aspectes.

Aquí et centraràs en l’organització interna de la teva futura empresa, per a això has d’organitzar els processos necessaris per a elaborar els teus productes o oferir serveis. Si és un projecte o empresa nova, es tindran en compte costos com  la matèria primera, maquinària, instal·lacions, control de qualitat, manteniment, etc., i temps del sistema operatiu sencer. En el cas que no siguis la persona productora, hauràs d’incloure els proveïdors que necessites per a dur a terme la teva idea de negoci.

És necessari fixar una estratègia de màrqueting per a donar a conèixer la teva empresa. A partir de la recerca de mercat es desenvoluparà la consciència de marca amb una precisa campanya de branding.

En aquest apartat del teu Pla d’Empresa és necessari decidir si implementaràs màrqueting digital, tradicional o tots dos; si és necessari que el teu negoci compti amb una pàgina web i xarxes socials, així com els mitjans de contacte (telèfon, correu electrònic…).

S’ha de crear el pla financer, per definir d’aquesta manera si la inversió del projecte serà viable. Caldrà dur a terme un registre de tots els recursos que entraran i sortiran del negoci, especificant també totes les despeses (sous, lloguer, aigua, llum, gas, transport, entre altres) que necessita l’empresa per al seu funcionament.

D’altra banda, s’hauran de calcular els guanys que s’obtindran, els preus dels productes o serveis, i s’efectuaran projeccions de vendes d’almenys tres anys després de l’inici del projecte, descobrint així el temps en què es començarà a recuperar la inversió.

En aquest apartat es determinarà l’estructura legal de la teva empresa, és a dir, qui la dirigirà, si tindrà socis o inversors, i la resta de membres, juntament amb les seves funcions. També es determinarà si l’empresa serà una societat anònima, de responsabilitat limitada, associació, fundació, etc. I, a partir d’aquí, les teves obligacions fiscals.

Caldrà incloure en el Pla d’Empresa un croquis de la localització física del negoci, facilitant així la direcció a possibles col·laboradors, socis o inversors.

Finalitzats tots els passos anteriors, pots organitzar tota la informació originada i obtinguda en el següent ordre, com a índex del teu Pla d’Empresa:

– Presentació del projecte

– Estudis de mercat

– Pla administratiu

– Pla operacional

– Pla de màrqueting

– Pla financer

– Estructura legal

– Ubicació

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: