[:ca]Novetats laborals en materia d’igualtat de gènere[:]

[:ca]Coincidint amb el dia internacional de les dones, el passat 8 de març va entrar en vigor el nou Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’ocupació. La mesura més destacada ha sigut l’equiparació dels permisos de paternitat i maternitat a 16 setmanes, però la nova normativa, publicada al BOE el 7 de març, conté altres novetats importants en matèria d’igualtat en l’àmbit laboral que cal subratllar.

OBLIGATORIETAT DE PLANS D’IGUALTAT A LES EMPRESES

S’estén la oblición d’elaborar un pla d’igualtat a les empreses que tenen una plantilla de 50 o més treballadors. Així mateix, s’estableix un termini transitori de tres anys perquè les empreses de més de 50 treballadors elaborin i apliquin un pla d’igualtat, dos anys per a les de 100 a 150 i un any per a les de 150 a 250.

El contingut mínim dels plans d’igualtat s’amplia per integrar també aspectes retributius i plans de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

I també es crea un Registre de Plans d’Igualtat de les Empreses, on les empreses estan obligades a inscriure els seus plans d’igualtat.

IGUALTAT DE REMUNERACIÓ

El Reial Decret introdueix el concepte de trebll d’igual valor per remarcar el dret de tots els treballadors a tenir una remuneració que és correspongui amb la feina desenvolupada. Així, a partir d’ara, s’estableix l’obligació empresarial a pagar per la prestació d’un treball del mateix valor la mateixa retribució. No es pot produir cap discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions d’aquella.

A més, per a la seva comprovació, l’empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregades per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.  Les persones treballadores tenen dret a accedir, a través de la representació legal dels treballadors a l’empresa, al registre salarial de la seva empresa.

Finalment, en empreses de 50 o més treballadors, hauran de justificar les diferències salarials quan la mitjana de les retribucions als treballadors d’un sexe sigui superior als de l’altre en un 25% o més. En cas contrari, operar una presumpció de discriminació salarial.

Contractació

Els contractes de treball en pràctiques i els contractes formatius, així com els períodes de prova, quedaran interromputs durant les situacions d’incapacitat temporal, naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància i violència de gènere.

En el cas de contractes a temps parcial, s’ha de garantir l’absència de tota discriminació tant directa com indirecta en entre homes i dones.

La definició dels grups professionals s’ha d’ajustar a criteris i sistemes que tinguin com a objecte garantir l’absència de discriminació eliminant qualsevol bretxa salarial.

Conciliació de vida personal

Les persones treballadores poden, a partir d’ara, sol·licitar les adaptacions de durada i distribució de la jornada de treball, l’ordenació del temps de treball i la forma de la prestació dels seus serveis per conciliar la seva vida personal i familiar.

Així mateix, s’afegeix la possibilitat que les persones treballadores sol·licitin treballar a distància, és a dir, teletreball, amb la mateixa finalitat de conciliació.

Quan no hi hagi una previsió convencional diferent, l’empresa i la persona sol·licitant tindran un període de negociació de 30 dies.

PERMISOS PER NAIXEMENT I CURA DEL MENOR

A partir de l’1 d’abril s’equipara de manera progressiva la durada dels permisos de maternitat i paternitat. Així, l’any 2021 els pares gaudiran també de les 16 setmanes de permís retribuït pel naixement d’un fill que actualment gaudeixen les mares (aquestes han de realitzar-ne 6 a jornada completa de manera initerrompuda després del part). De les actual 5 setmanes, el Reial Decret apuja aquest any el permís de paternitat a 8 (sent obligatori realitzar les 2 primeres). L’any 2020 el permís serà de 12 setmanes (sent obligatori realitzar les 4 primeres) per arribar a les 16 setmanes del 2021.

El dret a la suspensió del contracte de treball, un cop transcorregudes les primeres 6 setmanes es podrà distribuir a voluntat dels progenitors, els quals han de comunicar-ho a l’empresa amb una antelació mínima de 15 dies.

D’altra banda, desapareix el permís de 2 dies per naixement de fill establert en els convenis col·lectius o, si no, l’Estatut dels treballadors.

A més a més, la reducció horària en cas de fills prematurs o hospitalització es reconeix ara a tots dos progenitors i es reconeix el dret a la reserva de lloc de treball fins a 18 mesos quan aquest dret s’exerceixi de forma equivalent per ambdós progenitors.

El permís per lactància passa a denominar-se permís o reducció de jornada per a la cura del lactant. En aquest sentit, aquest nou permís constitueix un dret individual de les persones treballadores sense que pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor.

Això no obstant, si dos persones treballadores de la mateixa empresa exerceixen aquest dret pel mateix subjecte causant, la direcció empresarial pot limitar l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa, que ha de comunicar per escrit, amb una duració màxima de 12 mesos.

Casos excepcionals d’extincions de contractes

L’ extinció del contracte de treball per la no superació del període de prova donarà lloc a la nul·litat quan es tracti de treballadores embarassades o en situació de maternitat, llevat que s’acrediti que concorren motius no relacionats amb el seu estat.

S’estableixen garanties addicionals en cas d’acomiadament per a les persones treballadores que estiguin en situacions lligades a la maternitat oa l’exercici de drets parentals o de conciliació de vida personal o familiar.

Per a més informació podeu consultar el text complet publicat al BOE:

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/01/6/con

Referència BOE-A-2019-3244

Departament laboral

 [:]

Deja un comentario