Home > Gestoria fiscal a Sabadell

Gestoria fiscal a Sabadell

Gestió fiscal

Al dia de les darreres novetats fiscals

En un context de canvi normatiu constant, la figura del gestor fiscal de l’empresa esdevé pràcticament imprescindible. D’aquesta manera, l’empresa es pot centrar en el seu negoci, mentre l’expert fiscal s’ocupa de totes les seves gestions amb l’administració tributària.

En aquest context, apostem per la formació continuada, i acudim habitualment a conferències i debats fiscals dins del marc de la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

No ens limitem simplement a presentar els impostos, sinó que entenem l’assessorament fiscal des d’una perspectiva global, aconsellant les empreses, sempre dins el marc de la legalitat, de com optimitzar la seva càrrega tributària.

L’interessaria que estudiéssim el seu cas? Reuneix-te amb nosaltres gratuïtament i li trobarem la millor solució pel vostre negoci.

Els nostres serveis fiscals

L’IVA és un dels impostos més controlats per l’Agència Tributària. Per aquest motiu, és imprescindible gestionar de manera eficient totes les obligacions formals i informatives relacionades amb aquest impost.

Des del despatx, gestionem i ens fem responsables de les obligacions següents:

· Llibre de factures emeses, rebudes, de béns d’inversió, d’operacions intracomunitàries, etcètera

· Models d’IVA mensuals o trimestrals

· Resum anual d’IVA

· Declaracions Intrastat

· Declaració d’operacions amb tercers, tant estatals com intracomunitàries

Apliquem les bonificacions i els incentius fiscals més favorables als quals té dret l’empresa i duem a terme els ajustaments fiscals a la comptabilitat als quals obliga la normativa.

Al tancament de l’exercici, duem a terme la previsió del pagament de l’impost de societats, a fi que el client pugui preveure el pagament que haurà d’afrontar el mes de juliol.

Presentem els tres pagaments a compte de l’impost de societats que cal fer durant l’any i la liquidació anual que es presenta el mes de juliol.

Les empreses estan obligades a retenir una quantitat concreta en determinats pagaments. Liquidem i gestionem les liquidacions tributàries esmentades. Entre d’altres, estem parlant de les següents:

· Retenció sobre els arrendaments d’immobles

· Retenció sobre els pagaments a professionals

· Retenció sobre els autònoms amb estimació objectiva (mòduls)

· Retenció sobre arrendaments de béns mobles

· Retenció sobre rendiments de capital

La tributació de l’empresa s’ha de contextualitzar amb la tributació dels socis i els administradors de la societat.

Cal analitzar la fiscalitat des de tota la seva complexitat per poder ajudar les empreses a prendre les millors decisions que minimitzin el seu impacte fiscal.

Som experts tributaris amb una àmplia experiència i estem al dia dels darrers canvis normatius. Contacta amb nosaltres i explica’ns el teu cas.

La fiscalitat d’una empresa familiar s’ha d’analitzar des d’una perspectiva global. Això significa que no cal tenir en compte únicament la càrrega fiscal de l’empresa, sinó també les vinculacions i les tributacions col·laterals dels socis i administradors de la societat.

En aquest context, una planificació fiscal familiar correcta esdevé indispensable per optimitzar, sempre dins de la legalitat, la càrrega fiscal global del grup familiar.

La planificació fiscal també és indispensable per planificar la successió de l’empresa familiar.

Elaborem informes fiscals davant de qualsevol consulta tributària que afecti els impostos següents:

– IVA

– IRPF

– Impost de societats

– IRNR

– Impost sobre el patrimoni

– Impost de successions i donacions

– Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

– Impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans (plusvàlua municipal)

– IAE

– Taxa municipal de recollida de residus

Els òrgans de gestió tributària (delegacions de Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Mataró, etcètera) són els encarregats de dur a terme comprovacions tributàries menors, mentre que els d’inspecció tributària són els que s’encarreguen de les grans inspeccions.

Tant si has rebut un simple requeriment de gestió tributària relatiu a la declaració de renda com si t’han iniciat una inspecció, som al teu costat per garantir els teus drets.

Tenim una àmplia experiència en inspeccions tributàries i processos de comprovació. Contacta amb nosaltres per explicar-nos el teu cas.

Coneix els nostres altres serveis:

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: