Gestoria fiscal Sabadell

Gestió fiscal

Al dia de les darreres novetats fiscals

En un context de canvi normatiu constant, la figura del gestor fiscal de l’empresa resulta pràcticament imprescindible. D’aquesta manera, l’empresa es pot centrar al seu negoci, mentre l’expert fiscal s’ocupa de totes les seves gestions amb l’administració tributària.

En aquest context, apostem per la formació continuada, i acudim habitualment a conferències i debats fiscals dins el marc de la comissió d’assessors fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

No ens limitem a la mera presentació d’impostos, sinó que entenem l’assessorament fiscal des d’una perspectiva global, aconsellant a les empreses, sempre dins el marc de la legalitat, de com optimitzar la seva càrrega tributària

 

Els nostres serveis fiscals

L’I.V.A. és un dels impostos més controlats per l’Agència Tributària. Per aquest motiu, resulta imprescindible gestionar de manera eficient totes les obligacions formals i informatives relacionades amb aquest impost.

Des del despatx, ens fem responsables i gestionem les següents obligacions:

 • Llibre de factures emeses, rebudes, de béns d’inversió, d’operacions intracomunitàries, etc…
 • Models d’I.V.A. mensuals o trimestrals.
 • Resum anual d’I.V.A.
 • Declaracions intrastat
 • Declaració d’operacions amb tercers estatals i intracomunitàries

 

Apliquem les bonificacions i incentius fiscals més favorables als quals té dret l’empresa i duem a terme els ajustos fiscals a la comptabilitat als quals obliga la normativa.

Al tancament de l’exercici, duem a terme la previsió del pagament de l’Impost de Societats, per tal que el client pugui preveure el pagament que haurà de fer el mes de juliol.

Presentem els tres pagaments a compte de l’impost de societats que cal fer durant l’any i la liquidació anual que es presenta el mes de juliol. 

 

 

Les empreses estan obligades a retenir una determinada quantitat en determinats pagaments. Liquidem i gestionem les referides liquidacions tributàries. Entre d’altres, estem parlant:

 • Retenció sobre els arrendaments d’immobles.
 • Retenció sobre els pagaments a professionals
 • Retenció sobre els autònoms amb estimació objectiva (mòduls).
 • Retenció sobre arrendaments de béns mobles
 • Retenció sobre rendiments de capital

La tributació de l’empresa s’ha de contextualitzar amb la tributació dels socis i els admisnitradors de la societat.

Cal analitzar la fiscalitat des de tota la seva complexitat per poder ajudar les empreses a prendre les millors decisions que minimitzin el seu impacte fiscal.

Som experts tributaris amb una àmplia experiència i que estem al dia dels darrers canvis normatius. Contacta amb nosaltres i explica’ns el teu cas. 

La fiscalitat d’una empresa familiar s’ha d’analitzar des d’una perspectiva global. Això significa que no cal tenir en compte únicament la càrrega fiscal de l’empresa sinó també les vinculacions i tributacions col·laterals dels socis i administradors de la societat.

En aquest context, una correcta planificació fiscal familiar esdevé indispensable per optimitzar, sempre dins de la legalitat, la càrrega fiscal global del grup familiar.

La planificació fiscal també esdevé indispensable per planificar la successió de l’empresa familiar.

El·laborem informes fiscals davant de qualsevol consulta tributària que afecti els següents impostos:

 • I.V.A.
 • I.R.P.F.
 • Impost de Societats
 • I.R.N.R.
 • Impost sobre el patrimoni
 • Impost de Successions i Donacions
 • Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
 • Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans (Plusvàlua municipal)
 • I.A.E.
 • Taxa municipal de recollida de residus

Els òrgans de Gestió tributària (delegacions de Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Mataró, etc…) són els encarregats de dur a terme “comprovacions tributàries menors“, mentre que els d’Inspecció tributària són els que s’encarreguen de les “grans inspeccions“.

Tant si has rebut un simple requeriment de gestió tributària relatiu a la declaració de renda, com si t’han iniciat una inspecció, estem al teu costat per garantir els teus drets.

Tenim una àmplia experiència en inspeccions tributàries i processos de comprovació. Contacta amb nosaltres per explicar-nos el teu cas.

100%
EXPERTS TRIBUTARIS
100%
PLANIFICACIÓ FISCAL
100%
NOVETATS FISCALS

Coneix els nostres altres serveis:

Gestió comptable

La comptabilitat al dia és clau per la bona marxa de l'empresa

Més info...

Consultoria mercantil

Constitucions, fusions, liquidacions d'empreses.

Més info...