Importants novetats tributàries RDL 35/2020

En el B.O.E. de data 23 de Desembre de 2020 (RDL 35/2020 de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria) s’introdueixen importants canvis en matèria tributària, així com de bonificació de cotitzacions i sobre arrendaments de negoci.

Aquí us en fem un resum:

Flexibilitat en l’ajornament d’impostos

Es podran ajornar els impostos a presentar entre l’1 d’abril i el 30 d’abril de 2021 per part de pimes i autònoms amb un volum de facturació inferior a 6.010.121,04 eurosel 2020. Les característiques de l’ajornament seran:

a) Termini de pagament de 6 mesos

b) Sense interessos els 3 primers mesos

Important: es podran ajornar també les retencions i els pagaments a compte de l’IS.

Rebaixa dels rendiments estimats de mòduls

Els contribuents que tributin per estimació objectiva (mòduls) veuran disminuïts els seus rendiments estimats de l’exercici 2020 tant a nivell de IVA com de IRPF.

Els percentatge de reducció van del 20% al 35% en funció de cada activitat econòmica.

No es computaran tampoc com a dies d’activitat aquells contribuents que en el segon estat d’alarma hagin vist suspesa la seva activitat.

També s’aprova que els contribuents que decideixin sortir-se d’estimació objectiva i passar a tributar per estimació directa durant el 2021, podran tornar excepcionalment a estimació objectiva durant l’exercici 2022.

També s’estableix un termini addicional per poder renunciar al règim d’estimació objectiva.

Canvi en la deducció per morositat en Impost Societats

Les pèrdues per deteriorament de crèdits per possibles insolvències que, com a norma general, s’estableix en 6 mesos d’incompliment per a poder deduir-la a l’Impost sobre Societats, passa a ser de només 3 mesos en els exercicis 2020 i 2021. També inclou els impagaments de lloguers.

Mesures extraordinàries dirigides a arrendaments de locals de negocis

Cas 1: Quan l’arrendador és un gran tenidor

1. En absència d’un acord entre les parts per a la reducció temporal de la renda o una moratòria en el pagament de la mateixa, la persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament de local de negoci podrà abans del 31 de gener de 2021 sol·licitar de la persona arrendadora, quan aquesta sigui una empresa o entitat pública, o un gran tenidor, una de les següents alternatives:

a) Una reducció del 50% de la renda durant el temps que duri l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre.

b) Una moratòria en el pagament de la renda que s’aplicarà durant el període de temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

2. En els casos en què en el contracte d’arrendament estigui previst el pagament, a més de la renda y d’altres despeses derivades de serveis de manteniment o d’un altre tipus, i dels quals l’arrendatari es beneficia, aquestes despeses comunes quedaran excloses de les mesures previstes en l’apartat anterior.

3. La persona arrendadora ha de comunicar expressament la seva decisió a l’arrendatària, en el termini màxim de 7 dies hàbils, des que l’arrendatària li hagi formulat la seva sol·licitud per un mitjà feafent.

4. En cas que les parts haguessin arribat a un acord sobre la reducció de la renda o la moratòria del seu pagament que afecta únicament una part de el període comprès per l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, així com a un màxim de quatre mesos posteriors a la finalització de l’última pròrroga d’aquest estat d’alarma, els apartats 1 i 2 també resultaran d’aplicació.

Cas 2: quan l’arrendador no és un gran tenidor

En aquests casos es podrà sol·licitar de la persona arrendadora, abans de el 31 de gener de 2021, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s’hagués acordat per ambdues parts amb caràcter voluntari.

Les parts podran disposar lliurement de la fiança, que podrà servir per al pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatícia. En cas que es disposi total o parcialment de la mateixa, l’arrendatari haurà de reposar l’import de la fiança disposada en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, en cas que aquest termini és inferior a un any.

En aquest cas s’afegeix l’incentiu fiscal pels arrendadors de poder aplicar com a despesa deduïble en la seva declaració de IRPF 2020 les rebaixes de lloguer pactades i no compensables de gener, febrer i març 2021.

Qui pot beneficiar-se d’aquestes mesures?

Podran beneficiar-se de la mesura pimes i autònoms que hagin vist suspesa la seva activitat per una autoritat. O, en cas que no, les que hagin tingut una disminució de, almenys, el 75% de la facturació el mes anterior a la sol·licitud respecte la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes però referit a l’any anterior.

Mesures extraordinàries de cotització per ERTOS de turisme, hosteleria i comerç

Quedaran exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta respecte de les persones treballadores afectades per aquests expedients que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de desembre de 2020, o que l’haguessin reiniciat des de l’entrada en vigor de Reial Decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació, en els termes del seu article 4.2.a), pels períodes i percentatges de jornada treballats en dit mes; i respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses al mes de desembre de 2020 o al mes de gener de 2021, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

Aquesta exempció s’aplicarà en els percentatges i condicions que s’indiquen a continuació:

a) El 85 per cent de l’aportació empresarial meritada al desembre de 2020 i gener de 2021, quan l’empresa hagués tingut menys de cinquanta persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

b) El 75 per cent de l’aportació empresarial meritada al desembre de 2020 i gener de 2021, quan l’empresa hagués tingut cinquanta o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a 29 de febrer de 2020.

Són canvis importants que haurem de tenir en compte.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o qüestió.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Leave a Reply