Ja són aquí els ajuts directes!

Han trigat, però ja els tenim aquí. En aquest article us informàvem de la línia d’ajuts directes que havia aprovat l’Estat i que es canalitzarien a través de les comunitats autònomes. Doncs bé, la Generalitat de Catalunya finalment ha aprovat el procediment i requisits per a poder rebre aquests ajuts a Catalunya.

Aquí teniu tots els detalls dels ajuts:

Inscripció prèvia i termini

Per evitar col·lapses, el sistema funciona amb el sistema d’inscripció prèvia que està duent a terme darrerament la Generalitat de Catalunya. Per tant, l’ordre de petició és irrellevant.

El termini per a fer la sol·licitud és del 21 de juny a les 9h fins al 30 de juny a les 15h.

Finalitat de l’ajut

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Es consideren costos fixos subvencionables, a l’efecte de la present Ordre, aquells suportats per les empreses, generats amb independència del nivell de producció, durant el període subvencionable, que no estiguin coberts per la contribució als beneficis (ingressos menys costos variables) durant el mateix període, ni per altres fonts, com assegurances, mesures d’ajut temporal o d’altres ajuts.

Requisits dels beneficiaris

Els requisits que s’han de complir per poder ser beneficiari dels ajuts són els següents:

 1. Tenir una activitat que estigui dins del llistat que trobareu al final d’aquest article.
 2. Haver tingut activitat durant el 2019 i el 2020 i continuar exercint-la.
 3. No haver tingut pèrdues en l’exercici 2019.
 4. Tenir el domicili fiscal a Catalunya
 5. Estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social i Hisenda.
 6. Mantenir l’activitat fins mínim 30 de juny de 2022.
 7. No repartir dividends el 2021 ni el 2022.
 8. No augmentar el sou de la Direcció de l’empresa per un període de 2 anys.
 9. No haver presentat concurs de creditors o declarat insolvent

I alguna de les següents:

 • Que el volum d’operacions anual en l’impost sobre el valor afegit del 2020 hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.
 • Per a empreses exemptes o no subjectes de IVA, caldrà mirar els ingressos declarats al IRPF o a l’Impost sobre Societats.
 • Pels empresaris que estiguin en estimació objectiva (mòduls), no cal justificar el descens de facturació, simplement pertànyer a un dels sectors afectats.

Sectors beneficiaris

Per poder tenir dret a aquests ajuts, l’empresa o autònom ha d’operar en un d’aquests sectors:

0170 Caça, captura d’animals i activitats dels serveis que s’hi relacionen
0710 Extracció de minerals de ferro
1021 Elaboració de peix, crustacis i mol·luscos
1052 Elaboració de gelats
1061 Fabricació de productes de molineria
1071 Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos
1081 Fabricació de sucre
1082 Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria
1083 Elaboració de cafè, te i infusions
1084 Elaboració d’espècies, salses i condiments
1085 Elaboració de menjars i plats preparats
1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques
1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
1107 Fabricació de begudes analcohòliques; producció d’aigües minerals i altres tipus d’aigües embotellades
1320 Fabricació de teixits tèxtils
1391 Fabricació de teixits de punt
1393 Fabricació de catifes i moquetes
1412 Confecció de roba de treball
1413 Confecció d’altres peces de vestir exteriors
1419 Confecció d’altres tipus de peces de vestir i accessoris
1420 Fabricació d’articles de pelleteria
1431 Confecció de calceteria
1439 Confecció d’altres articles amb teixits de punt
1511 Preparació, adob i acabament del cuir; preparació i tenyida de pells de pelleteria
1512 Fabricació d’articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia
1629 Fabricació d’altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria
1711 Fabricació de pasta de paper
1722 Fabricació d’articles de paper i de cartó per a ús domèstic, sanitari i higiènic
1811 Impressió de periòdics
1812 Altres activitats d’impressió i arts gràfiques
1813 Activitats de preimpressió i de preparació de suports
1814 Enquadernació i activitats dels serveis que s’hi relacionen
1820 Reproducció de suports enregistrats
2013 Fabricació d’altres productes bàsics de química inorgànica
2015 Fabricació d’adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
2016 Fabricació de primeres matèries plàstiques
2051 Fabricació d’explosius
2060 Fabricació de fibres artificials i sintètiques
2313 Fabricació de vidre buit
2331 Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica
2341 Fabricació d’articles ceràmics d’ús domèstic i ornamental
2344 Fabricació d’altres productes ceràmics d’ús tècnic
2349 Fabricació d’altres productes ceràmics ncaa
2351 Fabricació de ciment
2352 Fabricació de calç i guix
2363 Fabricació de formigó fresc
2420 Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d’acer
2441 Producció de metalls preciosos
2445 Producció d’altres metalls no ferris
2530 Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central
2571 Fabricació d’articles de ganiveteria i coberts
2652 Fabricació de rellotges
2670 Fabricació d’instruments d’òptica i d’equips fotogràfics
2720 Fabricació d’acumuladors i piles elèctriques
2731 Fabricació de cables de fibra òptica
2732 Fabricació d’altres fils i cables electrònics i elèctrics
2740 Fabricació de llums elèctrics i aparells d’il·luminació
2752 Fabricació d’aparells domèstics no elèctrics
2821 Fabricació de forns i cremadors
2841 Fabricació de màquines eina per treballar els metalls
2891 Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques
2895 Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó
2896 Fabricació de maquinària per a les indústries del plàstic i del cautxú
2910 Fabricació de vehicles de motor
2932 Fabricació d’altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors
3011 Construcció de vaixells i estructures flotants
3020 Fabricació de locomotores i material ferroviari
3099 Fabricació d’altres materials de transport ncaa
3212 Fabricació d’articles de joieria i articles similars
3213 Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars
3220 Fabricació d’instruments musicals
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial
3530 Subministrament de vapor i aire condicionat
3821 Tractament i eliminació de residus no perillosos
4122 Construcció d’edificis no residencials
4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, calçat i articles de cuir
4617 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac
4624 Comerç a l’engròs de cuirs i pells
4634 Comerç a l’engròs de begudes
4636 Comerç a l’engròs de sucre, xocolata i confiteria
4637 Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies
4638 Comerç a l’engròs de peix i marisc i altres productes alimentaris
4639 Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac
4641 Comerç a l’engròs de tèxtils
4642 Comerç a l’engròs de peces de vestir i calçat
4644 Comerç a l’engròs de porcellana i cristalleria, i articles de neteja
4648 Comerç a l’engròs de rellotges i joieria
4651 Comerç a l’engròs d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics
4661 Comerç a l’engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles
4663 Comerç a l’engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l’enginyeria civil
4664 Comerç a l’engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de cosir i de tricotar
4671 Comerç a l’engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars
4677 Comerç a l’engròs de ferralla i productes de rebuig
4719 Altres tipus de comerç al detall en establiments no especialitzats
4724 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats
4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats
4729 Comerç al detall d’altres tipus de productes alimentaris en establiments especialitzats
4730 Comerç al detall de combustibles per a l’automoció en establiments especialitzats
4741 Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats
4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats
4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats
4763 Comerç al detall d’enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats
4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats
4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats
4777 Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats
4779 Comerç al detall d’articles de segona mà en establiments especialitzats
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i mercats ambulants
4789 Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i mercats ambulants
4799 Comerç al detall d’altres tipus fora d’establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers
4932 Transport en taxi
4939 Altres tipus de transport terrestre de passatgers ncaa
4950 Transport per canonada
5010 Transport marítim de passatgers
5030 Transport de passatgers per vies de navegació interiors
5110 Transport aeri de passatgers
5221 Activitats afins al transport terrestre
5222 Activitats afins al transport marítim i per vies de navegació interiors
5223 Activitats afins al transport aeri
5224 Manipulació de mercaderies
5510 Hotels i allotjaments similars
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada
5530 Càmpings
5590 Altres tipus d’allotjaments
5610 Restaurants i establiments de menjars
5621 Provisió de menjars preparats per a celebracions
5629 Altres serveis de menjars
5630 Establiments de begudes
5813 Edició de periòdics
5814 Edició de revistes
5821 Edició de videojocs
5912 Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió
5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica
5915 Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo
5917 Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo
6130 Telecomunicacions per satèl·lit
6399 Altres serveis d’informació ncaa
7312 Serveis de representació de mitjans de comunicació
7410 Activitats de disseny especialitzat
7420 Activitats de fotografia 7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers
7712 Lloguer de camions
7721 Lloguer d’articles d’oci i esportius
7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos
7729 Lloguer d’efectes personals i efectes domèstics ncaa
7733 Lloguer de maquinària i equips d’oficina, inclosos els ordinadors
7734 Lloguer de mitjans de navegació
7735 Lloguer de mitjans de transport aeri
7739 Lloguer d’altres tipus de maquinària, equips i béns tangibles ncaa
7810 Activitats de les agències de col·locació
7820 Activitats de les empreses de treball temporal
7830 Altres tipus de provisió de recursos humans
7911 Activitats de les agències de viatges
7912 Activitats dels operadors turístics
7990 Altres serveis de reserves i activitats que s’hi relacionen
8030 Activitats d’investigació
8211 Serveis administratius combinats
8219 Activitats de reprografia, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina
8220 Activitats de centres d’atenció telefònica
8230 Organització de convencions i fires de mostres
8299 Altres activitats de suport a les empreses ncaa
8520 Educació primària
8531 Educació secundària general
8532 Educació secundària tècnica i professional
8543 Educació superior universitària
8551 Educació relacionada amb l’esport i les activitats recreatives
8552 Educació relacionada amb la cultura
8559 Altres activitats d’educació ncaa
8790 Altres tipus d’activitats de serveis socials amb allotjament
8891 Activitats d’atenció diürna d’infants
9001 Arts escèniques
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques
9003 Creació artística i literària
9004 Gestió de sales d’espectacles
9102 Activitats de museus
9103 Gestió de llocs i edificis històrics
9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
9106 Activitats d’arxius
9200 Activitats relacionades amb els jocs d’atzar i les apostes
9311 Gestió d’instal·lacions esportives
9312 Activitats de clubs esportius
9313 Activitats dels gimnasos
9319 Altres activitats relacionades amb l’esport
9321 Activitats de parcs d’atraccions i parcs temàtics
9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment ncaa
9523 Reparació de calçat i altres articles de cuir
9524 Reparació de mobles i articles de parament de la llar
9525 Reparació de rellotges i joieria
9601 Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell
9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa
9604 Activitats de manteniment físic

Quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Leave a Reply