La DGT clarifica la tributació dels influencers

El sorgiment de les xarxes socials ha portat amb elles l’aparició de noves ocupacions per les quals els ciutadans tenen uns ingressos que han de declarar. Aquest és el cas dels influencers, professió que al ser recent es formulaven qüestions relacionades amb la seva fiscalitat, les quals no es trobaven unificades en un cos doctrinal.

La Direcció General de Tributs (DGT) va unificar la doctrina per resoldre els dubtes que actualment es plantejaven, però també per donar seguretat jurídica a les persones que operen en aquest sector i, recentment va publicar una consulta vinculant, la qual la podeu llegir en el següent enllaç on es resolien aquests dubtes.

A continuació us en fem un resum:

Quins dubtes es formulen a la consulta?

En concret són tres les qüestions plantejades:

· Sobre quin epígraf de l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) s’ha de donar d’alta.

· La tributació en l’IVA dels serveis prestats.

· Si l’empresa pagadora està obligada a practicar retenció a compte pels ingressos percebuts per part dels influencers.

Epígraf de l’IAE

Sobre l’epígraf de l’IAE, en la consulta vinculant s’aclareix que l’epígraf a consignar dependrà, entre altres aspectes, de si entre els rendiments que l’influencer obté hi ha alguns derivats de la realització de publicitat. Si fos així, s’hauran de donar d’alta en dos epígrafs, mentre que si només realitza la creació de contingut digital, sense publicitat, l’epígraf a consignar serà el que correspongui amb l’activitat que efectivament es realitzi.

Com a exemple, a la consulta s’explica que la consultant és una influencer que enfoca la seva activitat en la realització de fotografies i vídeos per a les seves xarxes socials, concloent-se que s’hauria de donar d’alta de dos epígrafs, el 961.1, corresponent a la “Producció de pel·lícules cinematogràfiques (fins i tot vídeos)”, que faculta per a la venda, reproducció i lloguer de les pel·lícules produïdes (vídeos inclosos), comprenent qualsevol activitat relacionada amb la producció, i el 973.1, de “Serveis fotogràfics”, que comprèn la producció de retrats fotogràfics, i la producció de fotografies comercials, els serveis de fotografia tècnica, els serveis de revelat, impressió i ampliació de fotografies, així com els serveis combinats de vídeo i fotografia.

Tributació en l’IVA

Pel que fa a la tributació en l’IVA, la DGT assenyala que els influencers estaran subjectes a l’impost si presten serveis de publicitat dins de la Península, o si el destinatari d’aquests serveis està establert dins del territori espanyol.  Per contra, no estaran subjectes a l’IVA els serveis de publicitat prestats si el destinatari, sent aquest empresari o professional, està establert fora del territori d’aplicació de l’impost.

No obstant això, la DGT estableix un criteri de gravamen econòmic basat en l’ús o explotació efectiva de determinats serveis per als quals les regles referents al lloc de realització de les prestacions de serveis determinarien la no subjecció a l’impost.

Segons disposa l’article 69.2 de la llei de l’Impost de Valor Afegit, es consideraran prestats en el territori d’aplicació de l’IVA una sèrie de serveis quan, conforme a les regles de localització aplicables a aquests serveis, no s’entenguin realitzats en la Comunitat, Illes Canàries, Ceuta i Melilla, però la seva utilització o explotació efectives es realitzin en aquest territori.

Aquests serveis són bàsicament els de mediació en nom i per compte d’altri el destinatari del qual sigui un empresari o professional actuant com a tal, els d’arrendament de mitjans de transport i els prestats per via electrònica, els de telecomunicacions, de radiodifusió i de televisió.

D’altra banda, i d’acord amb l’article 164 de la Llei de l’Impost de Valor Afegit, els empresaris o professionals estan obligats a expedir factura i còpia d’aquesta pels lliuraments de béns i prestacions de serveis que realitzin en el desenvolupament de la seva activitat, incloses les no subjectes i les subjectes però exemptes de l’impost i sense més excepcions que les previstes en ell. Això també s’aplica als influencers quan els serveis que presti s’entenguin localitzats en territori d’aplicació de l’impost, però també si l’operació és portada a cap fora de la Comunitat i no subjecta a l’IVA.

La retenció en l’IRPF

En aquest darrer dubte, la DGT adverteix de controvèrsies, però que hi ha una diferència clara en el moment de practicar retenció, per l’IRPF, en les factures: el concepte de territorialitat.

El resum seria que no es pot obligar a una empresa estrangera, que no opera en territori espanyol a través de cap establiment permanent, ni executa activitat econòmica sense establiment permanent, a aplicar una retenció per un impost nacional del qual no participa de cap manera.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment sobre la qüestió.

Maria Lorente

Leave a Reply

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggers like this: