Mesures de recolzament empresarial RDL 34/2020

L’Estat ha aprovat un important reial decret en el qual hi ha diverses mesures que ajuden pimes i autònoms. Les més importants a destacar són les següents:

Extensió dels terminis de venciment i carència dels ICO

El venciment dels ICO concedits arran de la pandèmia s’estendrà per un període addicional màxim de tres anys, amb un venciment màxim de vuit anys des de la data de formalització de l’operació.

L’ampliació de venciment no es farà automàticament, sinó que cal sol·licitar-lo a l’entitat financera.

Els requisits per a poder gaudir de l’extensió són els següents:

  • Sol·licitud per part de l’empresa o autònom a bans del 15 de maig de 2021.
  • Que l’operació de finançament avalat no estigui en mora (impagada més de 90
    dies), ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgades per l’entitat a el mateix client.
  • Que el deutor no figuri en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) en la data de formalització de l’extensió.
  •  Que l’entitat financera no hagi comunicat a l’entitat concedent de l’aval cap  impagament de l’operació avalada amb el deutor a la data de la  formalització de l’extensió.
  • Que el deutor no estigui subjecte a un procediment concursal.

L’entitat financera té un termini de resposta de 30 dies per aprovar l’operació i no pot ni canviar les condicions ni oferir a canvi la contractació d’altres productes bancaris.

Si l’extensió del venciment s’ha de formalitzar en escriptura pública, l’empresa o autònom podrà gaudir d’una bonificació del 50% dels costos notarials i registrals.

Juntes telemàtiques durant el 2021

Durant el 2021, en el cas de les societats de responsabilitat limitada , encara que els estatuts no ho haguessin previst, podran celebrar la junta general per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que totes les persones que tinguessin dret d’assistència disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l’òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l’acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic.

També hi podran fer, complint els requisits establerts, les societats anònimes, les associacions, les societats civils, les fundacions i les cooperatives.

Renovació del tipus 0% de IVA per sanitat

Amb efectes des de l’1 de novembre del 2020 i vigència fins al 30 d’abril de 2021, s’aplicarà el tipus del 0% de IVA als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns referits a l’annex del propi RDL quan els destinataris siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es refereix l’apartat tres l’article 20 de la Llei de IVA.

Aquestes operacions s’han de documentar en factura com a operacions exemptes.

Tipus del 4% a les mascaretes

S’estableix el tipus de IVA superreduit del 4% a les mascaretes quirúrgiques d’un sol ús.

Ampliació de terminis concursals

Fins al 14 març de 2021, el deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs, hagi o no comunicat al jutjat competent l’obertura de negociacions amb els creditors per arribar a un acord de refinançament, un acord extrajudicial de pagaments o adhesions a una proposta anticipada de conveni.

Fins el 14 de març de 2021, els jutges tampoc admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari que s’hagin presentat des del 14 de març de 2020. I en el cas que el deutor hagués presentat sol·licitud de concurs voluntari, aquesta s’admetrà a tràmit amb preferència, encara que fora de data posterior a la sol·licitud de concurs necessari.

Aquestes mesures ja estaven aprovades fins a 31 de desembre de 2020 i, per tant, es prorroguen fins el 14 de març de 2021.

També s’aproven mesures per a poder reconduir incompliments de convenis de continuitat i acord de refinançament.

Són mesures interessant i que celebrem perquè ajuden pimes i autònoms en aquests moments difícils.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o qüestió.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

 

 

Leave a Reply