Mesures econòmiques urgents extraordinàries pel coronavirus

Avui s’ha publicat al BOE el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que recullen les mesures econòmiques que va anunciar ahir el President Pedro Sánchez.

Aquí trobareu un resum de les principals mesures que poden beneficiar a pimes i autònoms:

Prestació per cessament d’activitat

Els treballadors autònoms afectats per l’actual crisi tindran dret a una prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Han de complir els següent requisits:

 1. Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, al RETA
 2. Que la seva activitat hagi quedat suspesa per causa del RD de declaració d’estat d’alarma, o que la seva facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, a el menys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior
 3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. (o posar-se al dia en màxim 30 dies).

També cal tenir en compte el següent:

 • Quantitat: La quantia de la prestació que rebran és del 70% de la base reguladora.
 • Durada: Un mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l’últim dia del mes en el qual finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a el mes.
 • Cotització: El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.
 • Incompatibilitats: La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació de sistema de Seguretat Social.
 • Autònoms cooperativistes:  Els socis treballadors de les cooperatives hi tindran dret sempre que reuneixin els requisits que estableix aquest article.

Novetats relatives als expedients de regulació d’ocupació temporals (ERTOs)

En els cas dels ERTOs que es tramitin com a causa de l’actual situació excepcional provocada pel coronavirus, s’estableixen les següents particularitats:

 • El procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, que s’acompanyarà d’un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència de l’COVID-19 i  la corresponent documentació acreditativa.
 • L’empresa ha de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores.
 • L’existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels
  contractes o de la reducció de jornada prevista en aquest article, ha de constatada per l’autoritat laboral.
 • La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, previ informe, si escau, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Produirà efectes des de la data del fet causant de la força major.
 • Les empreses de menys de 50 treballadors quedaran exonerades de l’obligació de la cotització empresarial a la Seguretat Social proporcional.
 • Els treballadors afectats tindran dret a la prestació contributiva per desocupació encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim
  necessari per a això.
 • Pels treballadors afectats, no computarà el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu als efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts.
 • La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats.
 • La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització de el període de
  suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de les causa.

Es preveu una allau de sol·licituds d’ERTOs. Per aquest motiu, és previsible que l’autoritat laboral no tingui capacitat per resoldre els expedients en el termini de 5 dies. Entenem que, en aquest cas, el silenci administratiu hauria de ser positiu i, per tant, les sol·licituds que no es resolguin en el termini de 5 dies haurien de considerar-se aprovades.

Manteniment del treball

Un aspecte important a tenir en compte és que les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral que preveu el Reial decret llei estaran subjectes a el compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat. En cas de no fer-ho es poden originar sancions importants.

Noves línies ICO i avals aprovats

Sobre les noves línies ICO aprovades, encara no es coneixen tots els detalls. De moment, es coneix que s’ha aprovat un límit de 10.000 milions d’euros addicionals perquè l’ICO el pugui destinar a facilitar la liquiditat d’empreses, especialment pimes i autònoms. Per a pimes i autònoms, sempre serà necessària l’aprovació i gestió de l’entitat financera.

També s’aprova destinar un màxim de 100.000 milions d’euros per a concedir avals per a facilitar el finançament de circulant per a empreses i autònoms. En breu el Consell de Ministres aprovarà les característiques concretes i requisits a complir.

Suspensió de terminis en l’àmbit tributari

Com a complement a la suspensió de terminis administratius ja aprovada, s’especifica per a l’àmbit tributari el següent:

Els terminis de pagament de deutes tributaris, els venciments de terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits i els terminis per atendre els requeriments i diligències d’embargament, per formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació, que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, es  ampliaran fins el 30 d’abril de 2020.

I per tots els que es comuniquin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta mesura s’estenen fins el 20 de maig de 2020.

Termini del deure de sol·licitud de concurs de creditors

Concurs de creditors: Mentre estigui vigent l’estat d’alarma, el deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs. fins que transcorrin dos mesos a comptar de la finalització de l’estat d’alarma, els jutges no s’admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari que s’haguessin presentat durant aquest estat o que es presentin durant aquests dos mesos. Si s’hagués presentat sol·licitud de concurs voluntari, s’admetrà aquest a tràmit, amb preferència, encara que fos de data posterior.

Preconcurs de creditors: Tampoc tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs, mentre estigui vigent l’estat d’alarma, el deutor que hagués comunicat al jutjat competent per a la declaració de concurs la iniciació de negociació amb els creditors per arribar a un acord de refinançament, o un acord extrajudicial de pagaments, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, encara que hagués vençut el termini a què es refereix l’apartat cinquè de l’article 5 bis de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

Pròrroga de la vigència del DNI

Com a curiositat, també explicar que queda prorrogada per un any, fins al dia 13/03/2021, la validesa de el document nacional d’identitat de les persones majors d’edat titulars d’un document que caduqui des de la data d’entrada en vigor d’el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Són moltes novetats i entenem que són d’una complexitat important. Com sempre, continuem atenent-vos personalment i donant-vos ple recolzament en aquests moments excepcionals.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Leave a Reply