Mesures fiscals i econòmiques RDL 15/2020

Seguidament, fem un repàs de les novetats econòmiques i fiscals que creiem més rellevants per a pimes i autònoms, del Reial Decret Llei 15/2020 publicat aquest matí:

Tipus de IVA 0% per a determinats productes sanitaris

L’IVA de determinats productes com ara mascaretes, bates, humidificadors, guants, protectors facials, termòmetres, gorres i un llarg etcètera passen a tributar a un IVA del 0% quan els destinataris dels mateixos siguin entitats de dret públic, clíniques, centres hospitalaris o entitats de caràcter social de l’apartat 3 article 20 de l’IVA.

La mesura és fins el 31 de juliol de 2020 i el llistat complet de productes sense IVA el podeu trobar a l’ànnex d’aquest document.

Canvi d’opció del pagament a compte de l’IS

Aquells contribuents que hagin vist allargat el termini de presentació de liquidacions del primer trimestre fins el 20 de maig, podran canviar la modalitat de l’impost de societats.

Podran optar per no pagar segons el darrer Impost de Societats presentat sinó per l’opció regulada en l’apartat 3 de l’article 40 de la LIS. És a dir, podran optar per pagar en funció del benefici (si existeix) dels tres primers mesos de l’any.

La resta de contribuents, podran optar per aquesta opció (sempre que hi tinguin dret, és clar) en la presentació del model 202 d’octubre.

L’opció serà només vinculant per aquest exercici.

Canvis en el règim d’estimació objectiva (mòduls)

Els autònoms que tributin per estimació objectiva (mòduls) tindran l’opció de canviar el règim de tributació, i passar a tributar en règim d’estimació directa, exercint l’opció tàcita de l’article 33.1.b) del RIRPF.

De fet, això ja es podia fer fins ara. La novetat és que no hi haurà cap mena de compromís de permanència i podran tornar a tributar per estimació objectiva (mòduls) en l’exercici 2021.

A més, aquells contribuents que tributin per estimació objectiva (mòduls) i tinguin una activitat de l’annex II (la majoria excepte de les agrícoles i forestals), no computaran en cada trimestre natural, com dies d’exercici d’activitat, aquells dies en que ha estat en vigor l’estat d’alarma.

No inici del període executiu per deutes tributaris si es demana un ICO

Una mesura curiosa que inclou també el RDL 11/2020 és que, en el cas que es presenti una liquidació i no es disposi de liquiditat suficient per poder fer-hi front, es pot demanar un préstec ICO per a pagar-la.

En aquest cas, s’ha d’aportar un certificat de l’entitat financera en el termini de 5 dies màxims des del final del període voluntari de pagament, conforme s’ha demanat l’ICO.

Aleshores, el deute tributari queda suspès a l’espera de la concessió de l’ICO. Tant bon punt el contribuent rebi el finançament, ha de pagar l’impost. El termini màxim en que quedarà suspès el deute per aquesta via és d’un mes.

Ampliació de terminis tributaris

Els terminis tributaris que es van ampliar, mitjançant el RDL 8/2020 al 30 d’abril o al 20 de maig, ara s’amplien tots fins al 30 de maig de 2020. Més temps, doncs, per recórrer o presentar al·legacions, entre d’altres tràmits.

Això també afecta als terminis de pagament que es van postposar a aquestes dates i que ara queden agrupats també tots al 30 de maig de 2020.

Són mesures força rellevants i favorables al contribuent.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o qüestió.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

 

 

Leave a Reply