Mesures fiscals i laborals excepcionals per la crisi del coronavirus

Recentment, l’Estat Espanyol ha aprovat amb caràcter d’urgència diverses mesures que pretenen ajudar les empreses en l’actual situació crític que ens trobem. Aquí us en resumim i expliquem les que creiem que poden ser més interessants:

Ajornaments d’impostos

El que s’ha aprovat és essencialment el següent:

  • Es concediran ajornaments de deutes tributaris que es trobin en període voluntari de pagament des del 13 de març fins al 30 de maig.
  • L’ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d’aportar garanties i fins a un màxim de 30.000€.
  • Com a novetat, es permetrà també ajornar retencions (tant de lloguer com de persones físiques), ingressos a compte i  pagaments fraccionats.
  • Això afecta només a pimes, és a dir, empreses amb una facturació l’any 2019 que no superi els 6.010.121,04 euros.
  • El termini de l’ajornament serà de 6 mesos i no es meritaran interessos durant els 3 primers mesos.

Com a reflexió important, comentar que els deutes que estiguessin pendents abans del dia 13 i que no es tinguessin en fase voluntària de pagament, no es podran ajornar per aquesta via. És a dir, si teníeu un deute en fase d’embargament per un impost no pagat, no el podreu ajornar per aquesta via.

La novetat que és realment rellevant per a les pimes és que es permetin ajornar les retencions de lloguer, de treballadors o el pagament a compte de l’Impos sobre Societats del mes d’abril. Aquests impostos fins ara no es podien ajornar.

Ampliació de terminis per a procediments tributaris

Encara no hi ha una publicació legislativa oficial, però a la web d’Hisenda s’ha publicat la següent nota:

“Los plazos en los procedimientos tributarios van a ser ampliados mediante un cambio normativo inminente. No se preocupe si tiene un trámite pendiente. En tanto se aprueba el cambio normativo la Agencia es consciente de la situación y no considerará incumplido el plazo.

Su cita la podemos aplazar, le llamaremos para comunicarle la nueva fecha.”

Per tant, per confiança legítima, hem d’entendre que durant aquests dies Hisenda no hauria de considerar els terminis per atendre requeriments o respondre notificacions suspesos.

Ara bé, si teniu algun recurs pendent de presentar i us venci el termini d’interposició del mes natural, us aconsellem de no refiar-vos d’aquest avís a la pàgina web i presentar almenys un escrit d’interposició de recurs ad cautelam.

Mesures laborals excepcionals

Per un costat, els treballadors per compte propi i compte aliena, que es troben en aïllament o contagiats pel coronavirus passen a considerar-se en situació assimilada a la d’incapacitat temporal per accident de treball , però només a efectes de el reconeixement de la prestació d’incapacitat temporal.

També s’amplien les bonificacions a la Seguretat Social per a contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística, sempre que s’hagin subscrit entre febrer i juny de 2020.

En els propers dies, s’esperen més novetats legislatives per combatre la crisi econòmica provocada per la pandèmia. Us mantindrem informats.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

 

Leave a Reply