Noves mesures de millora de l’accés a l’habitatge

 

1.- S’aprova un nou Decret-llei que modifica la legislació d’habitatge i la legislació urbanistica, fem una ullada als principals canvis:

– S’afegeix la obligació pel que consti l’índex de referència de preus de lloguer de l’habitatge en els anuncis de lloguer, i s’ha de facilitar a l’arrendatari previament aquest índex i fer constar en el contracte d’arrendament (si no es fa constar implica suposa una infracció lleu amb sancions vinculades que de 3.000 a 9.000 euros)

– L’índex de referència informa sobre la mitjana del preu de lloguer d’un habitatge de característiques similars en el mateix entorn urbà.

– L’arrendador/ra d’un habitatge no es pot beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment del lloguer quan la renda pactada sigui superior a l’lndex esmentat.

– A partir d’ara es considerarà habitatge buit el que estigui ocupat il.legalment llevat que el propietari pugui acreditar que s’han iniciat les accions judicials per a la recuperació de l’efectiva ocupació.

– S’impondran multes coercitives de fins a 1.000 euros/mes per habitatge desocupat propietat de persones juridiques privades.

– Es crea un model nou d’habitage de protecció oficial, amb una qualificació de durada permanent o temporal.

– En quan al dret de tanteig i retracte s’amplia el radi d’actuació a qualsevol municipi de Catalunya i s’amplia de sis a dotze anys (fins al 2027) la possibilitat d’exercir el dret de tanteig i retracte.

– Es fa una nova definició i ampliació del col.lectiu de propietaris considerats grans tenidors a persones físiques titulars de més de 15 habitatges.

– La durada mínima del lloguer social obligatori s’equipara a la nova regulació sobre arrendaments urbans i els nous contractes als que estiguin obligats els propietaris que constin a l’article 5.2 en funció de la seva forma jurídica.

– Els contractes vigents ara s’hauran de prorrogar forçosament fins al termini de 7 anys.

– L’oferta de lloguer social obligatori caldrà comunicar-la en un termini de tres dies hàbils, a més de a l’Ajuntament, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

– Es crea una nova mesura d’aplicació temporal, per un període de tres anys des de l’entrada en vigència del Decret-llei, consistent en l’obligació d’oferir un lloger social per part dels propietaris previstos a l’article 5.2 de la llei 24/2015, quan hi ha risc d’exclusió residencial i falta d’alternativa d’habitatge.

– Sobre les modificacions de la legislació urbanística, destacarem la regulació de la possibilitat en sòl urbà consolidat de destinació parcial dels edificis a l’habitatge de protecció pública i respecte als allotjaments dotacionals caldrà establir reglamentàriament les condicions mínimes d’habitabilitat.

2.- Per últim farem una breu referència a la Modificació de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes:

– En el Registre de Fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, s’han de fer constar les dades relatives a:

. La situació de la finca arrendada, que ha d’incloure I’adreça postal, la titularitat, la referència cadastral, I’any de la construcció, l’any i el tipus de reforma, si s’escau, la superfície construida d’ús privatiu per a usos, la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica.

. La identificació de les parts contractants, que ha d’incloure els domicilis respectius a efectes de notificacions.

. Les característiques del contracte, que ha d’incloure la data de formalització,la durada, la renda, el sistema d’actualització de la renda, les garanties addicionals a la fiança, el pagament dels subministraments bàsics i si la finca es lloga moblada o no.

. L’import de la fiança i la data del dipòsit.

. Les altres dades que, per elaborar l’lndex de referència de preus de lloguer d’habitatges, es determinin per ordre del Conseller o Consellera del departament competent en matèria d’habitatge.

Santiago Alarcón

Santiago Alarcón - Economista Sabadell

 

Leave a Reply