Mesures tributàries incloses en els Pressupostos Generals de l’Estat

Seguidament us fem un resum de les novetats tributàries més rellevants introduïdes a través dels Pressupostos Generals de l’Estat (LLei 11/2020) i que han entrat en vigor aquest 1 de gener de 2021.

IRPF

S’afegeix un tram estatal de la base imposable general a partir dels 300.000 euros fins al 24,50%

S’afegeix un tram a la base imposable de l’estalvi que, a partir dels 200.000 euros, queda en el 26%

Les aportacions a pla de pensions, que podien fer-se fins als 8.000 euros anuals, ara només podran ser de 2.000 euros anuals.

Es prorroguen, un any més, els límits per a l’aplicació dels mòduls (estimació obejctiva).

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Limitació de l’exempció sobre dividends i rendes positives derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol.

Es modifica la regulació d’aquesta exempció per preveure que les despeses de gestió referits a tals participacions no siguin deduïbles del benefici imposable de contribuent, fixant-se que la seva quantia sigui de el 5 per cent del dividend o renda positiva obtinguda, de manera que l’import que resultarà exempt serà del 95 per cent de l’esmentat dividend o renda.

Amb la mateixa finalitat que la modificació anterior i l’adaptació tècnica necessària, es modifica l’article que regula l’eliminació de la doble imposició econòmica internacional en els dividends procedents d’entitats no residents en territori espanyol.

D’altra banda, se suprimeix l’exempció i eliminació de la doble imposició internacional en els dividends o participacions en beneficis i en les rendes derivades de la transmissió de les participacions en el capital o en els fons propis d’una entitat el valor d’adquisició sigui superior a 20 milions d’euros, amb la finalitat de cenyir l’aplicació d’aquestes mesures, a les situacions en què hi ha un percentatge de participació significatiu de el 5 per cent, regula un règim transitori per un període de cinc anys.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

S’estableix, amb efectes d’1 de gener de 2021 una nova escala estatal de l’impost, però patint variació respecte a l’existent, només en l’últim tram de la tarifa, elevant el tipus de gravamen aplicable del 2,5% al 3, 5%.

Es deroga també l’article que permetia una bonificació del 100% de la quota íntegra d’aquest impost.

IVA

Amb efectes d’1 de gener de 2021, s’incrementa a el 21% (anteriorment 10%) el tipus de gravamen aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits.

S’inclouen els serveis sanitaris de l’article 20.Uno.Dos de la Llei de l’IVA, quan no estiguin exempts, dins el catàleg de prestacions a les quals s’aplica aquesta regla d’utilització o explotació efectives, qualsevol que sigui el destinatari. Per tant, tingui o no la condició d’empresari o professional el destinatari, si la utilització o explotació efectives d’aquests serveis es localitza en el territori d’aplicació de l’impost, tributarà per IVA espanyol.

INTERÈS DE DEMORA I INTERÈS LEGAL DEL DINER

Segueixen igual aquests interessos per al 2021. En concret, l’interès de legal del diner en un 3,00% i el de demora en un 3,75%.

Leave a Reply