Modificacions contractuals a arrendaments de locals per covid-19

La Generalitat acaba de publicar al DOGC els detalls de la mesura que va anunciar dimarts sobre la possibilitat de forçar modificacions contractuals en arrendaments de locals. Aquí us resumim les característiques del Decret LLei 34/2020 de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

Volem destacar que es tracta d’una mesura que no només és per a bars i restaurants, sinó que s’aplica a qualsevol activitat econòmica (industrial o comercial) que es vegi suspesa o restringida per l’autoritat competent en motiu per la pandèmia. És, per tant, una bona notícia per a molts arrendataris.

Modificacions de les condicions contractuals de mutu acord

Si, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, l’autoritat competent decreta mesures de suspensió del desenvolupament de l’activitat o de restricció de l’aprofitament material de béns immobles arrendats per a
la realització d’activitats industrials i comercials, en els contractes subscrits a partir de l’1 de gener de 1995 la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d’una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir l’equilibri de les prestacions i d’acord amb les exigències de la bona fe i de l’honradesa en els tractes.

Què succeeix si no hi ha acord entre arrendatari i arrendador?

En el cas que, enviat el burofax, les parts no arribin a un acord durant el termini d’un mes, succeirà el següent:

  1. En cas de suspensió del desenvolupament de l’activitat, la renda s’ha de reduir en un 50% mentre duri la mesura de suspensió.
  2. En cas de restricció parcial, la renda s’ha de reduir, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble. Per mesurar aquesta pèrdua d’aprofitament , cal fer servir un criteri objectiu com la reducció d’aforament, horaris, …
  3. S’especifica, pel cas de bars i restaurants, que la prestació de serveis de take away o delivery no afecta l’aplicació de les reduccions previstes en els dos primers punts. És a dir, un restaurant que pugui només oferir aquests serveis, s’entendrà que tindrà dret a la reducció del 50%.
  4. Es podran fer servir les garanties o dipòsits (tret de la fiança legal) per pagar les rendes i la part arrendatària tindrà el termini d’1 any per a restituir-les.

Des de quan es practica la reducció del lloguer?

Una qüestió que serà polèmica és que la reducció en el lloguer només aplica a partir de la data del requeriment de modificació de les condicions contractuals fet per la part arrendatària.

Això significa que, en cas de bars i restaurant, la rebaixa no es podria aplicar des de divendres passat (inici de les restriccions), sinó a partir del moment en el qual es pugui acreditar que s’hagi requerit de manera fefaent a la part arrendadora.

Què passa si hi havia acord previ entre les parts?

El Decret LLei estableix específicament que la part arrendatària podrà fer ús de les facultats que li atribueix aquest Decret llei amb independència dels acords a què haguessin arribat les parts contractants, respecte de les  contingències que s’hi preveuen, abans de la seva entrada en vigor.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol assessorament o gestió respecte aquesta novetat tan rellevant.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

 

Leave a Reply