Moratòria de lloguers de locals comercials

En el Reial Decret 15/2020 publicat aquest matí, s’introdueixen importants mesures de moratòria pel pagament dels lloguers dels locals comercials per a pimes i autònoms. Aquí us les expliquem:

Quins autònoms poden aplicar la moratòria?

Se’n podran beneficiar aquells autònoms que estiguin donats d’alta abans de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març) i:

  • Que l’activitat exercida hagi quedat suspesa per l’estat d’alarma.
  • O bé que la facturació del mes natural anterior al que es sol·licita la moratòria hagi caigut almenys un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes de l’any anterior.

Quines pimes poden aplicar la moratòria?

Els requisits són els mateixos que pels autònoms. Si bé cal precisar que, a efectes de tenir la consideració per aquesta moratòria, cal complir almenys dos dels següents requisits:

  • Actiu no superior a 4 milions d’euros
  • Xifra de negocis no superior a 8 milions d’euros
  • Plantilla de treballadors no superior a 50 milions d’euros.

Quina moratòria s’aplica quan l’arrendador és un gran tenidor?

En aquest cas, la moratòria en el pagament de la renda de lloguer s’aplica de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma i els seves pròrrogues i als mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb l’impacte provocat pel COVID-19 amb un període màxim de quatre mesos.

Aquesta renda s’ajorna, sense penalització ni meritació d’interessos, a partir de la següent mensualitat de renda, mitjançant el fraccionament dels quotes en un termini de dos anys, que es comptaran a partir del moment en el qual es superi la situació a eludida anteriorment, o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos abans citat, i sempre dins del termini de vigència del contracte d’arrendament o qualsevol dels seves pròrrogues.

Que s’entèn per a gran tenidor?

És aquell arrendador que sigui titular de més de 10 immobles urbans, exclosos garatges i trasters, o d’una superfície construïda de més de 1.500 m2.

I si el meu arrendador no és un gran tenidor?

En aquest cas, el que es diu el Reial Decret que és podrà sol·licitar l’ajornament temporal i extraordinari. Però no estableix que hi hagi obligació per la part arrendadora d’acceptar aquesta sol·licitud.  Per tant, de moment no hi trobem cap mena de sentit en aquesta mesura.

Sí que s’estableix la possibilitat que, en el marc de l’acord entre les parts, es pugui fer servir la fiança com a pagament de la renda. En aquest cas, hi hauria un termini d’un any per a reposar la fiança.

Per a qualsevol dubte o qüestió, estem a la vostra disposició.

Meritxell Ventura

 

 

Leave a Reply