Nous ajuts a la solvència empresarial RDL 5/2021

Aquest dissabte 13 de març de 2021, un any després de l’inici oficial de la pandèmia a Espanya, l’Estat ha anunciat noves línies d’ajuts per a evitar majors tancaments d’empreses.

Cal destacar, abans d’entrar en detalls, que aquests ajuts encara no estan disponibles. A més, el seu disseny és complex, ja que són ajuts estatals però canalitzats a través de les Comunitats Autònomes. Per tant, cal establir convenis de col·laboració enter cada comunitat i l’Estat, fet que fa preveure que tardin a implementar-se.

Seguidament, us n’expliquem tots els detalls:

Qui té dret als ajuts?

Poden accedir als ajuts aquelles empreses o autònoms amb un descens en el seu volum d’operacions l’any 2020 de més d’un 30% respecte el 2019 i que formin part de determinades activitats.

Respecte els autònoms que estan en estimació objectiva, al no poder acreditar el volum de negocis, tindran dret als ajuts tots aquells que estiguin en les activitats establertes.

MOLT IMPORTANT: Queden exclosos dels ajuts aquelles pimes i autònoms que l’any 2019 tinguessin pèrdues declarades en l’IRPF o l’Impost sobre Societats.

Quines són les quantitats dels ajuts?

Es fixen les quantitats màximes que es poden rebre per a cada línia d’ajudes. Són les següents:

  1. Pels autònoms que tributen per mòduls: 3.000 euros
  2. Per a empreses i autònoms amb fins a 10 treballadors: el 40% de la caiguda del volum d’operacions de 2020 respecte el 2019.
  3. Per a empreses i autònoms amb més de 10 treballadors: el 20% de la caiguda del volum d’operacions de 2020 respecte el 2019.

Per als casos 1) i 2), els ajuts no podran ésser inferiors als 4.000 euros ni superiors als 200.000 euros.

Com es tramitaran aquests ajuts?

El disseny d’aquesta línia d’ajuts és força curiós perquè tot el disseny ve establert per l’Administració de l’Estat, però la canalització de les mateixes es durà a terme per les Comunitats Autònomes.

Així doncs, les empreses amb menys de 10 milions d’euros de facturació hauran de concórrer a la convocatòria de la comunitat autònoma on tinguin el domicili fiscal. En canvi, les que facturen més de 10 milions d’euros i operin en diversos territoris, hauran de gestionar-la amb diverses comunitats autònomes, en funció de com es distribueixi el descens d’activitat a cadascuna d’elles.

Requisit de manteniment d’activitat

Les empreses i autònoms que rebin aquests ajuts hauran de mantenir la seva activitat almenys fins al 30 de juny de 2022.

Els beneficiaris dels ajuts tampoc podran distribuir dividends durant 2021 i 2022 ni aprovar increments de retribució a l’alta direcció durant un període de dos anys.

Quines són les activitats que poden ser beneficiàries dels ajuts?

Les activitats són les classificades en els següents CNAEs:

0710 Extracción de minerales de hierro.
1052 Elaboración de helados.
1083 Elaboración de café, té e infusiones.
1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.
1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas.
1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores.
1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios.
1420 Fabricación de artículos de peletería.
1439 Confección de otras prendas de vestir de punto.
1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas.
1813 Servicios de pre-impresión y preparación de soportes.
1814 Encuadernación y servicios relacionados con la misma.
1820 Reproducción de soportes grabados.
2051 Fabricación de explosivos.
2441 Producción de metales preciosos.
2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.
2731 Fabricación de cables de fibra óptica.
3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.
3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.
3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.
3530 Suministro de vapor y aire acondicionado.
4616 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero.
4617 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco.
4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles.
4634 Comercio al por mayor de bebidas.
4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería.
4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias.
4638 Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios.
4639 Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco.
4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza.
4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería.
4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados.
4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados.
4725 Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados.
4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados.
4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados.
4762 Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados.
4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados.
4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados.
4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados.
4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos.
4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos.
4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos.
4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.
4932 Transporte por taxi.
4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
5010 Transporte marítimo de pasajeros.
5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.
5110 Transporte aéreo de pasajeros.
5221 Actividades anexas al transporte terrestre.
5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores.
5223 Actividades anexas al transporte aéreo.
5510 Hoteles y alojamientos similares.
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
5530 Campings y aparcamientos para caravanas.
5590 Otros alojamientos.
5610 Restaurantes y puestos de comidas.
5621 Provisión de comidas preparadas para eventos.
5629 Otros servicios de comidas.
5630 Establecimientos de bebidas.
5813 Edición de periódicos.
5914 Actividades de exhibición cinematográfica.
7420 Actividades de fotografía.
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
7712 Alquiler de camiones.
7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos.
7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos.
7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.
7733 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores.
7734 Alquiler de medios de navegación.
7735 Alquiler de medios de transporte aéreo.
7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.
7911 Actividades de las agencias de viajes.
7912 Actividades de los operadores turísticos.
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
8230 Organización de convenciones y ferias de muestras.
8299 Otras actividades de apoyo a las empresas.
9001 Artes escénicas.
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.
9004 Gestión de salas de espectáculos.
9102 Actividades de museos.
9103 Gestión de lugares y edificios históricos.
9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas.
9311 Gestión de instalaciones deportivas.
9313 Actividades de los gimnasios.
9319 Otras actividades deportivas.
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
9523 Reparación de calzado y artículos de cuero.
9525 Reparación de relojes y joyería.
9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
9604 Actividades de mantenimiento físico

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o qüestió.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Leave a Reply