Nous ajuts per a autònoms octubre 2021

El RDL 18/2021 aprovat pel Govern en el qual es prorrogaven els ERTOS també ha definit com queden els ajuts mensuals per a autònoms.

Seguidament us en fem un resum:

Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d’activitat a l’empara del que disposa el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa el ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms. (ART. 8).

A partir d’l’1 d’octubre de 2021, els treballadors autònoms que estiguessin d’alta en aquests règims i vinguessin percebent el 30 de setembre alguna de les prestacions per cessament d’activitat previstes en els articles 7 i 8 de el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional.

Les exempcions es realitzaran d’ofici per la TGSS en cas que no es demani cap més prestació.

REQUISITS:

Mantenir l’alta en el règim especial de treballadors per compte propi fins el 31 de Gener de 2022.

DURADA:

Fins el 31 de Gener de 2022.

QUANTIA:

-El 90% de les cotitzacions corresponents a el mes d’octubre.
-El 75% de les cotitzacions corresponents a el mes de novembre.
-El 50% de les cotitzacions corresponents a el mes de desembre.
-El 25% de les cotitzacions corresponents a el mes de gener de 2022.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19. (ART. 9)


Aquesta prestació està destinada als treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats, com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de la COVID-19.

El dret a la prestació naixerà des del dia següent a l’adopció de la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent, o des l’1 d’octubre de 2021 quan es mantingui la suspensió d’activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data. La durada serà d’un màxim de cinc mesos.

QUANTIA

El 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.
El 40% quan convisquin persones unides per vincle familiar fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària.

S’haurà de sol·licitar dins dels primers vint-i-dies naturals següents a l’entrada en vigor d’lacord o resolució de tancament d’activitat, o abans de el 21 d’octubre quan la suspensió d’activitat s’hagués acordat amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2021.

Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi. (ART. 10)

A partir d’l’1 d’octubre de 2021, els treballadors autònoms que el 30 de setembre de 2021 vinguessin percebent la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi que regula l’article 7 de Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, i no haguessin esgotat els períodes de prestació que preveu l’article 338.1 de l’TRLGSS, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, podran continuar percebent fins el 28 de febrer de 2022, sempre que durant el tercer i quart trimestres de 2021, compleixin els requisits que s’indiquen a continuació:

Així mateix, podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista en l’art. 327 de l’TRLGSS, els treballadors autònoms que compleixin amb els requisits que preveuen els apartats a), b), d) ie) de l’article 330. de l’TRLGSS i compleixin també aquests requisits.

(El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efectes d’1 d’octubre de 2021, si es demana dins dels primers vint-i-dies naturals d’Octubre, o amb efecte des el dia primer del mes següent a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l’1 de maig de 2022.)

REQUISITS

-Estar afiliats i en alta en el règim especial de treballadors autònoms des d’abans de l’1 d’abril de 2020.
-Estar a l’corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
– Qui el 30 de setembre de 2021 vingués percebent la prestació prevista en l’article 7 de Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, només podrà tenir dret a aquesta prestació si no hagués consumit en aquella data la totalitat de el període previst en l’article 338.1 de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
-L’accés a la prestació exigirà acreditar en el tercer i quart trimestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més de l’50% dels que hi ha hagut en el tercer i quart trimestre del 2019, així com no haver obtingut durant el tercer i quart trimestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070 euros.

DURADA

-Tindrà una durada màxima de 5 mesos, és a dir, com a màxim fins al 28 de febrer de 2022.
-La prestació s’extingirà si, durant la percepció de la mateixa, l’autònom causa dret a sol·licitar la prestació ordinària de cessament d’activitat o la pròrroga de la prestació de cessament compatible amb el treball autònom (disposició addicional quarta RDL 30/2020 art. 9 RDL 24/2020).

QUANTIA

Amb caràcter general, serà el 70% de la base reguladora, calculada de conformitat amb el que preveu l’article 339 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 30 de setembre de 2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en els articles 7 i 8 de el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms i no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’article 10 d’aquest reial decret llei. (ART. 11)

Els treballadors autònoms que exerceixen activitat ia 30 de setembre de 2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en els articles 7 i 8 de el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’article anterior podran accedir, a partir d’1 d’octubre de 2021, a la prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària prevista en aquest article.

REQUISITS.

-Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d’abans de l’1 d’abril de 2020.
-No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el tercer i quart trimestre del 2021 superiors a l’75% del salari mínim interprofessional en aquest període.
-Acreditar en el quart trimestre del al 2021 un total d’ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferior en un 75 per 100 als que hi ha hagut en el quart trimestre del 2019.

DURADA

La durada serà d’un màxim de cinc mesos. La durada d’aquesta prestació no podrà excedir de el 28 de febrer de 2022

QUANTIA

-El 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.
-El 40% quan convisquin persones unides per vincle familiar fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària.

També es renoven les prestacions per als autònoms de temporada i s’introdueix una nova prestació pels autònoms afectats per l’erupció volcànica de La Palma.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment sobre la qüestió.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència


Leave a Reply