Nous ajuts per autònoms fins el 31 de maig

S’acaba de publicar al BOE el Reial Decret Llei 2/2021 de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació. Entre d’altres, en el mateix s’etableixen els nous ajuts per a autònoms.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat en cas de suspensió temporal d’activitat per resolució de l’autoritat competent per COVID-19

Els requisits per accedit a l’ajut són:

  • Estar d’alta com a autònom abans de l’1 de gener de 2021.
  • Estar al corrent de pagament amb la SS

La quantia de l’ajut és el 50% de la base mínima de cotització.

La prestació es cobrarà mentre duri la mesura de suspensió de l’activitat. També s’exonerarà a l’autònom del pagament de la quota d’autònoms fins a l’últim dia del mes en que es prolongui la mesura.

L’ajut, com fins ara, es tramitarà a través de la Mútua i també és extensiu a persones autònomes de cooperatives.

El reconeixement de la prestació regulada en aquest article s’ha de sol·licitar dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat.

En el cas que la sol·licitud es presenti fora de termini establert, el dret a la prestació s’iniciarà el dia de la sol·licitud. No obstant això, el treballador quedarà exempt de l’obligació de cotitzar des del primer dia del mes en què l’autoritat governativa hagi determinat la prohibició de l’activitat, si bé en aquest cas el període anterior a la data de sol·licitud no s’entendrà com a cotitzat , no assumint la cotització les entitats que cobreixin les respectives prestacions.

Dret a la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi.

A partir de l’1 de febrer de 2021 els autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat a la que tenen dret segons l’article 327 de la Llei General de Seguretat Social.

Requisits:

  • Acreditar en el primer semestre del 2021 una reducció dels ingressos de l’activitat de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon semestre del 2019.
  • No haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.
  • Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el segon semestre del 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el primer semestre del 2021 en la mateixa proporció.

La prestació es percebrà fins al 31 de maig de 2021.

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent. La mútua col·laboradora abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar activitat alguna.

Termini:

S’ha de sol·licitar dins dels primers 21 dies naturals de febrer perquè tingui efectes 1 de febrer. Si es fa més tard, tindrà efectes des del dia que es sol·liciti.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms que no puguin tenir dret a la prestació ordinària anterior.

Els atuònoms que no tinguin dret a la prestació que s’ha comentat en l’apartat anterior (ordinària), podran accedir a la següent prestació extraordinària:

Requisits

a) Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d’abans de l’1 d’abril de 2020.
b) No tenir rendiments nets de l’activitat per compte propi en el primer semestre del 2021 superiors a 6.650 euros.
c) Acreditar en el primer semestre del al 2021 uns ingressos inferiors als que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020. (per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre del l’any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el primer semestre del 2021 en la mateixa proporció.)

La quantia de l’ajut és el 50% de la base mínima de cotització.

Aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar a meritar amb efectes 1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers vint-i-un dies naturals de febrer. En cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent a el de la presentació de la sol·licitud i la durada no podrà excedir de el 31 de maig de 2021.

Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar. El període durant el qual el treballador autònom estigui exempt de l’obligació de cotitzar s’entendrà com a cotitzat i les cotitzacions que corresponguin a la mateixa seran assumides per les entitats amb càrrec a els pressupostos es cobreixi la corresponent prestació.

També tenen dret a aquesta prestació les persones treballadores autònomes de societats cooperatives.

En resum, són bones notícies per a molts autònoms que estan passant dificultats en aquests moments tan complicats.

Quedem, com sempre, a la vostra disposició per a qualsevol dubte o qüestió.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Leave a Reply