Novetats per al 2019 de la Llei d’Arrendaments Urbans

Aquest desembre el Govern ha aprovat un Reial Decret Llei (de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer) que introdueix diverses modificacions substancials a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Aquí us fem un breu resum de les mesures que creiem que poden ser de major rellevància per als nous contractes de lloguer d’habitatge:

Durada mínima del contracte

En la darrera modificació (Govern PP) a l’any 2013, la durada mínima dels contractes d’arrendament d’habitatge van passar de 5 a 3 anys. Amb el canvi actual, es torna als 5 anys de durada mínima com a norma general. A més, en el cas que l’arrendador de l’immoble sigui una persona jurídica, la durada mínima del contracte de lloguer ara és de 7 anys.

Pròrroga tàcita

Fins ara, en cas d’arribar el venciment del contracte i no dir res al respecte l’arrendador, es considerava que el contracte de lloguer quedava renovat per un any més. Amb la nova regulació, aquesta pròrroga serà de 3 anys més.

Fiança

Era habitual que molts propietaris exigissin diversos mesos de fiança per cobrir-se de possibles impagaments o desperfectes a l’habitatge. El govern considera que s’havia fet un abús d’aquesta possibilitat i que això suposava una barrera d’entrada important a l’hora de llogar un habitatge. Per això, amb la nova regulació, les fiança es limita a un màxim de dues mensualitats.

Despeses de tramitació del contracte

La norma aprovada pel Govern estableix expressament també que les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte (quan s’encarrega a empreses especialitzades o assessors o advocats l’elaboració del contracte) sigui a càrrec de l’arrendador quan es tracti de persona jurídica (empresa o societat ), llevat de les despeses que siguin iniciativa directa de l’arrendatari.

Obres de millora i augment de renda

No hi ha elevació de renda per obres de millora en els primers cinc o set anys. Només en el cas que el contracte sigui de termini major es podrà incrementar en la quantia que resulti d’aplicar el capital invertit a l’interès legal, augmentat en tres punts, però mai pot superar el 20% de la renda.

Prohibició per la comunitat de pisos turístics

Estableix que es pot prohibir utilitzar els habitatges com a arrendament “turístic” mitjançant acord de les 3/5 parts de propietaris i quotes, però mai amb efectes retroactius.

Exempció de l’ITPiAJD

S’estableix l’exempció de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per a contractes de lloguer d’habitatge per a ús estable i permanent. Fins ara, s’havia de liquidar 0,5% sobre el total del preu del lloguer per a tota la durada del contracte. Persisteix l’obligació de complementació i presentació del model 600 a l’agència tributària autonòmica.

Per qualsevol dubte a l’hora de formalitzar un contracte de lloguer, estem a la vostra disposició.

Meritxell Ventura

 

Una resposta a «Novetats per al 2019 de la Llei d’Arrendaments Urbans»

Deixa un comentari