Novetats fiscals 2022 (1): RDL 29/2021

Amb la publicació al BOE del Reial decret llei 29/2021 el passat 22 de desembre s’introdueixen una sèrie de novetats fiscals rellevants. Destaquem les següents:

Impostos energètics

Per combatre l’encariment del preu de l’energia, es mantenen fins al 30 d’abril de 2022 el tipus reduït del 10% de l’impost sobre el valor afegit (IVA) de l’energia elèctrica i el tipus mínim del 0,5% de l’impost especial sobre la Electricitat (IEE), mantenint-se suspès l’impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica (IVPEE) durant el primer trimestre de 2022.

Pròrroga mesures covid

Es prorroga el tipus de IVA del 4% per a les mascaretes quirúrgiques fins al 30 de juny del 2022. També el tipus 0% a les compres de material sanitari per combatre la COVID adquirides per centres sanitaris i entitats socials.

Impuls punts de recàrrega vehicles elèctrics

Es faculta als ajuntaments per tal que puguin aplicar bonificacions atractives en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i a l’Impost sobre sobre Construccions, Instal·lacions i Obres ( ICIO) per aquells particulars i empreses que desenvolupin infraestructures de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els seus immobles.

En concret es podran establir:

  • Una bonificació de fins al 50% de la quota íntegra de l’IBI en aquells immobles en què s’hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  • Una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent a l’IAE per a subjectes passius que tributin per quota municipal i hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als locals afectes a l’activitat.
  • Una bonificació a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) de fins al 90% per cent de la quota a favor de les construccions, instal·lacions o obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència