Pròrroga dels ERTO fins al 31 de maig

S’acaba de publicar al BOE el Reial Decret Llei 2/2021 de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació. Entre d’altres, en el mateix es prorroguen els ERTO des de l’1 de febrer fins al 31 de maig, en condicions similars a les existents fins ara

El nou Reial decret llei contempla la pròrroga de tots els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) basats en causes relacionades amb la COVID 19.

Dins d’aquests ERTO, es reconeixen novament exoneracions a les empreses que pertanyin als sectors més perjudicats per la pandèmia.

Nous ERTO

Aquelles empreses que es vegin afectades per restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat podran sol·licitar a l’autoritat laboral un ERTO de limitacions o impediment en idèntics termes de tramitació i requisits que existia en la normativa anterior.

Els ERTO Covid basats en causes econòmiques, tècniques, Organitzatives i de Producció (ETOP) es podran seguir beneficiant tant de la simplificació de tràmits que preveu l’article 23 de Reial decret llei 8/2020 com de la possibilitat, inexistent en la seva regulació ordinària , de tramitar una pròrroga simplement presentant davant l’autoritat laboral un acord en aquest sentit amb la representació unitària o sindical.

Simplificació de tràmits

Les empreses que siguin titulars d’un ERTO per impediment o limitació, autoritzat abans o durant la vigència d’aquesta norma, no hauran de sol·licitar i tramitar un nou expedient davant l’autoritat laboral per passar d’un a un altre per accedir a les exoneracions derivades d’una modulació de les restriccions sanitàries que els facin situar-se en impediment d’activitat des d’una limitació a aquesta, o viceversa.

N’hi haurà prou amb que remetin una comunicació en aquest sentit a l’autoritat laboral que hagi dictat la resolució corresponent a l’ERTO de què és titular, i a la representació de les persones treballadores, per accedir als beneficis. Tampoc caldrà que remetin una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE.

Manteniment de l’ocupació

Es manté el compromís de manteniment de l’ocupació, en els termes en què ho recollia el Reial decret llei 30/2020, de manera que les empreses que s’acullin a les ajudes hauran de mantenir la seva plantilla un nou període de 6 mesos de durada.

Es mantenen els límits al repartiment de dividends i la transparència fiscal, els límits a la realització d’hores extraordinàries i externalitzacions de l’activitat, la prohibició de l’acomiadament i la interrupció dels contractes temporals.

Mecanismes de protecció

Continuaran aplicant-la exempció de el període de carència, el comptador a zero, l’augment del 50% al 70% del percentatge de càlcul de la base reguladora per als que hagin consumit 180 dies de prestació, els beneficis aplicables a les persones treballadores fixes discontínues (incloent la prestació extraordinària).

Exoneracions de quotes de la SS aplicables

Les tipologies de ERTO amb exoneracions fins el 31 de maig de 2021 inclouen:

 • Sectors ultraprotegits: Aquests sectors (trobareu els CNAEs al final d’aquest article) i la seva cadena de valor, tindran unes exoneracions de:
  • 85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors
  • 75% per a les que tenen 50 o més treballadors.

Les exoneracions seran les mateixes tant per als treballadors suspesos com per als que es reincorporen als seus llocs de treball.

 • ERTO d’impediment: Per a les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat com a conseqüència de les restriccions administratives per lluitar contra la pandèmia. Aquestes empreses tindran les següents exoneracions:
  • 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament si tenen menys de 50 treballadors
  • 90% si tenen 50 treballadors o més.
 • ERTE de limitacions: Per a les empreses que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat com a conseqüència de mesures adoptades per autoritats. Les exoneracions seran les següents
  • Empreses de menys de 50 treballadors: 100% febrer, 90% març, 85% abril i 80% maig.
  • Empreses de 50 treballadors o més: 90% febrer, 80% març, 75% abril i 70% maig.

Tramitació dels ERTO

Aquest nou Reial decret llei permet la pròrroga de tots els ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19, fins al 31 de maig de 2021.

També es podran seguir aplicant els ERTO tant d’impediment com de limitació vigents fins la data.

Llistat de CNAEs superprotegits

 1. Extracción de minerales de hierro.
 2. Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.
 3. Otras actividades de impresión y artes gráficas.
 4. Reproducción de soportes grabados.
 5. Fabricación de explosivos.
 6. Producción de metales preciosos.
 7. Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.
 8. Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.
 9. Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.
 10. Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.
 11. Comercio al por mayor de cueros y pieles.
 12. Comercio al por mayor de bebidas.
 13. Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados.
 14. Transporte por taxi.
 15. Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
 16. Transporte marítimo de pasajeros.
 17. Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.
 18. Transporte aéreo de pasajeros.
 19. Transporte espacial.
 20. Actividades anexas al transporte aéreo.
 21. Hoteles y alojamientos similares.
 22. Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
 23. Campings y aparcamientos para caravanas.
 24. Otros alojamientos.
 25. Restaurantes y puestos de comidas.
 26. Establecimientos de bebidas.
 27. Edición de periódicos.
 28. Actividades de exhibición cinematográfica.
 29. Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
 30. Alquiler de cintas de vídeo y discos.
 31. Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.
 32. Alquiler de medios de navegación.
 33. Alquiler de medios de transporte aéreo.
 34. Actividades de las agencias de viajes.
 35. Actividades de los operadores turísticos.
 36. Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
 37. Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
 38. Organización de convenciones y ferias de muestras.
 39. Artes escénicas.
 40. Actividades auxiliares a las artes escénicas.
 41. Gestión de salas de espectáculos.
 42. Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.
 43. Actividades de juegos de azar y apuestas.
 44. Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
 45. Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
 46. Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
 47. Actividades de mantenimiento físico

Leave a Reply