Què suposa per a les PIMES el Codi de Bones Pràctiques bancari?

En el Reial Decret-Llei 5/2021, del qual us vam informar al seu dia, es preveia un conjunt de mesures per tal de donar suport a les empreses que, malgrat ésser solvents, s’havien vist perjudicades financerament per les conseqüències de la pandèmia. Entre les mesures, s’establia la creació d’un codi de bones pràctiques bancàries a través del qual les entitats financeres poguessin concedir quitances o moratòries financeres.

Doncs bé, aquest Codi de Bones Pràctiques bancàries ha estat regulat mitjançant la publicació de la Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19

El Codi de Bones Pràctiques bancàries és d’adhesió voluntària per part de les entitats financeres, si bé, segons sembla, la major part d’entitats acabaran adherint-s’hi.

El termini que tenen per adherir-s’hi és d’un mes i, en fer-ho, els compromisos inclouran tots els crèdits que han estat concedits i garantits pel Govern mitjançant la línia d’avals ICO. També s’especifica que les entitats hauran d’intentar també incloure en les negociacions els deutes no avalats per l’Estat i concedits des del 17 de març de 2020, però sense cap compromís vinculant.

A efectes pràctics, suposa el següent:

Nova ampliació de venciments dels avals públics.

  • Serà obligatòria per a aquells deutors que la sol·licitin i que compleixin amb els requisits d’elegibilitat (el més rellevant és haver patit una caiguda de la facturació el 2020 d’almenys un 30%).
  • Per a la resta de deutors, es podrà pactar l’extensió addicional dels venciments dels préstecs amb aval públic, amb acord previ amb l’entitat financera.

Conversió en préstecs participatius

En aquells casos en què un préstec ordinari es converteixi en préstec participatiu es mantindrà l’aval públic. En aquest cas, el deutor ha de complir els mateixos requisits d’elegibilitat que per a l’ampliació de venciment dels préstecs avalats i, a més, el compte de pèrdues i guanys corresponent a 2020 ha de tenir un resultat negatiu després d’impostos.

Quitances de préstecs

Es permetrà que aquelles empreses i autònoms que requereixin una reducció en el valor nominal del seu deute puguin accedir-hi amb l’acord previ amb l’entitat financera, que també haurà d’assumir una reducció proporcional a la part no coberta per l’aval.

Termini per a sol·licituds

És important tenir en compte que les mesures recollides en aquest Codi de Bones Pràctiques s’aplicaran a sol·licitud de deutor, amb termini fins el 01 de desembre de 2021.

Les entitats adherides que concedeixin alguna de les mesures recollides en aquest Acord de Consell de Ministres es comprometran a mantenir obertes les línies de circulant del deutor beneficiat fins a 31 de desembre de 2022.

Així doncs, en el cas que el vostre negoci s’hagi vist afectat per la pandèmia, no dubteu a renegociar les condicions de devolució dels préstecs assumits amb les vostres entitats financeres.

Quedem, com sempre, a la vostra disposició.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Leave a Reply

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggers like this: