S’obre el termini per les subvencions del Programa Ocupació + Transformació

Ahir, dia 6 de juliol, va iniciar el termini per poder sol·licitar subvencions d’ajuda per aquelles empreses que portin a terme iniciatives per mantenir l’ocupació de les persones que tenen contractades. Aquestes ajudes serviran per compensar els costos dels salaris de les persones assalariades, o socis treballadors en el cas de cooperatives i societats.

Si t’interessa saber sobre aquestes ajudes, a continuació us expliquem els punts més rellevants.

Qui pot ser beneficiari d’aquesta subvenció?

Poden ser beneficiàries de la subvenció:

I. Les microempreses, independentment de la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica i les persones treballadores autònomes.

En el cas d’entitats en règim d’atribució de rendes a l’impost de l’IRPF, la beneficiària directa de l’ajut serà l’entitat sol·licitant i no els seus socis, comuners, hereus o partícips.


En el cas d’entitats que declaren l’impost de societats en règim de consolidació fiscal, podran sol·licitar l’ajut cadascuna de les empreses que conformen el grup a títol individual.

II. Les cooperatives i les societats laborals.

Quins són els requisits que s’han de complir per a poder optar a aquest ajut?

I. En el cas de microempreses i persones treballadores autònomes: tenir entre 1 i 5 persones treballadores assalariades en el moment de sol·licitar l’ajut i, que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros.

II. En el cas de cooperatives i societats laborals: tenir fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut. En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri i, que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros.

III. Disposar almenys d’un centre de treball a Catalunya.

IV. No haver estat beneficiària d’aquest ajut o similar.

V. Haver iniciat l’activitat econòmica abans de l’1 de desembre de 2020, segons la informació continguda al Certificat acreditatiu de la data d’alta a l’IAE de la persona física o jurídica sol·licitant (declaració censal d’alta IAE, model 036 o 037, o document únic electrònic CIRCE amb codi de seguretat).

Puc sol·licitar totes dues línies de subvenció?

Es poden  sol·licitar les dues línies de subvenció mitjançant una única sol·licitud en la qual s’indiqui l’ordre de preferència entre les dues línies. En tot cas, s’han de reunir els requisits d’ambdues línies de subvenció per poder fer la sol·licitud conjunta, però cap sol·licitant podrà ser beneficiari de més d’una línia de subvenció.

Qui no pot ser beneficiari de l’ajut?

No poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques que tinguin la consideració de sector públic, d’acord amb l’article 2 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

Tampoc poden sol·licitar l’ajut les persones físiques o jurídiques subjectes a l’impost sobre la renda de no residents i sense establiment permanent, com tampoc quan concorri alguna de les circumstàncies que disposa l’article 13.2 i 3, de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Quina és la quantia de la subvenció?

La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 5.000 euros, per empresa beneficiària.

Quan puc presentar la sol·licitud?

Del dia 6 de juliol fins al 27 de juliol del present any.

Quin és el termini màxim per rebre la resolució?

El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de 6 mesos, a comptar de la data de publicació de la convocatòria. Si transcorreguts els 6 mesos no s’ha dictat i notificat la resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu.

Si voleu saber més sobre aquestes ajudes, podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Quedem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o qüestió que se us plantegi.

Leave a Reply

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggers like this: