Possibles mesures laborals i econòmiques urgents pel coronavirus

La situació econòmica és molt complicada per a moltes PIMES i autònoms. Ara bé, abans de prendre mesures més dràstiques, la nostra recomanació en aquests moments, és la d’esperar les mesures que es poden aprovar en els propers dies.

Efectivament, estem a l’espera del Consell Extraordinari de Ministres previst per demà dimarts dia 17 de març.

Els assumptes que es preveuen tractar en el mateix, amb caràcter urgent, són els següents:

  • Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajustos de plantilla (ERTOs) per evitar acomiadaments
  • Suport d’activitat econòmica per garantir la liquiditat com a conseqüència de l’emergència econòmica i suport a la recerca.
  • Prestació per als pares que hagin de renunciar al seu treball per cuidar els seus fills o ajornaments de quotes a la Seguretat Social per a les empreses que es vegin afectades.

Hem tingut accés al document de propostes conjuntes en matèria laboral que patronals i sindicats) han formulat all Govern. Aquest és l’enllaç del document: PROPUESTAS CONJUNTAS CORONAVIRUS.

Departament laboral 
Fika Economistes i Advocats

Compraventa vehicle usat, cas valor igual o superior a 40.000 €

Tribtuació venda vehicle

Primer de tot cal considerar que la compravenda d’un vehicle usat està subjecte a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat de transmissions patrimonials oneroses i s’autoliquida amb el model 620.

El subjecte passiu de l’impost, obligat al seu pagament, és la persona que adquireix el mitjà de transport, i la base imposable es correspon amb el valor real d’aquest, si bé, a aquest efecte el Ministeri d’Economia i Hisenda publica cada any una ordre ministerial de valoració d’aquests mitjans de transport.

Recordem que la transmissió d’un mitjà de transport (vehicle, embarcació o aeronau) usat pot estar: Continue reading “Compraventa vehicle usat, cas valor igual o superior a 40.000 €”

Canvis en els apoderaments de la Generalitat de Catalunya

Apoderament tribtuari Generalitat

L’Agència Tributària de Catalunya ha ampliat els àmbits en què és possible atorgar la representació per a la tramitació telemàtica a través de la seu electrònica.

En aquest sentit, a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es tramiten telemàticament en nom del subjecte passiu i a la interposició telemàtica de recursos de reposició, en nom de la persona interessada, s’hi ha afegit la possibilitat d’atorgar la representació en la recepció de notificacions electròniques.

El tràmit telemàtic d’atorgament de representació es pot fer en els tres àmbits següents: Continue reading “Canvis en els apoderaments de la Generalitat de Catalunya”

Nou impost sobre emissions de CO2 dels vehicles

Nou impost sobre emissions CO2

El Govern ha aprovat, en data 29.10.2019, el Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, el qual introdueix algunes modificacions en l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Aquesta llei vol contribuir a superar les dificultats pròpies de coordinació i possibilitar que les administracions nacional i local, i també els diversos sectors socioeconòmics, siguin coherents en llurs planificacions sectorials amb els objectius de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle i d’adaptació als impactes del canvi climàtic. Continue reading “Nou impost sobre emissions de CO2 dels vehicles”

[:ca]Augment al 2% de l’impost per constitució d’hipoteques[:]

[:ca]El passat 11 de juliol la Generalitat va publicar el Decret Llei 12/2019 de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal. La mesura més destacada que recull aquesta disposició legal és l’augment del tipus impositiu sobre la constitució d’hipoteques.

Concretament, a l’article 5, sobre el tipus impositiu de l’impost sobre actes jurídics documentats en escriptures de préstec i crèdit hipotecaris, modifica l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i apuja el tipus impositiu que grava l’atorgament d’escriptures públiques de préstec o crèdit hipotecari de l’1,5% al 2%.  Continue reading “[:ca]Augment al 2% de l’impost per constitució d’hipoteques[:]”

[:ca]Nou impost sobre actius no productius a Catalunya[:]

nou impost actius no productius generatlitat catalunya

[:ca]El Triibunal Constitucional ha donat llum verda a un dels impostos més polèmics impulsats la Generalitat de Catalunya. Més enllà de les valoracions que puguem tenir sobre aquesta nova figura impositiva, aquí us presentem un resum dels seus elements més rellevants:

Què és el nou impost sobre els actius no productius?

L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya.

Qui ha de pagar aquest impost?

Continue reading “[:ca]Nou impost sobre actius no productius a Catalunya[:]”

Nova guia sobre el registre de jornada dels treballadors

guia de registre de jornada de treballadors

Com ja vam explicar al seu dia en aquest article,  el passat 12 de maig va entrar en vigor la obligació de registrar la jornada dels treballadors. La mesura ha tingut un ampli ressò als mitjans de comunicació i ha estat àmpliament comentada. Per aquest motiu, des del Col·legi d’Economistes de Catalunya se’ns ha fet arribat una guia que resol els principals dubtes amb els quals es poden trobar les empreses. Concretament, la guia ha estat publicada per el Registre EAL-CGE Economistas Laborales.

Efectivament,  el  Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, publicat al BOE del passat 12 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral obliga, a partir del 12 de maig de 2019, als autònoms, les pimes i les grans empreses a registrar la jornada de treball de les seves plantilles. Amb la nova guia publicada es pretén aclarir tots els dubtes generats.

 

A continuació trobareu l’enllaç per descarregar-vos l’esmentada nova guia sobre el registre de jornada dels treballadors:

Guia_registre_jornada_treballadors

Per qualsevol dubte o qüestió sobre la matèria, estem a la vostra disposició.

Departament laboral

[:ca]Nous models 643 i 644 de la ATC[:]

[:ca]L’Agència Tributària de Catalunya ha aprovat els nous models 643 i 644.

Model 643

Pel que fa al model 643, Estan obligades a presentar la declaració informativa anual, model 643, les persones físiques o jurídiques que fan subhastes de béns, respecte les adquisicions de béns en què han intervingut en qualitat d’intermediaris per compte d’altri, quan el transmitent no actuï en l’exercici d’una activitat econòmica.

Model 644

Per altra banda, estan obligades a presentar la declaració informativa anual, model 644, les persones físiques o jurídiques dedicades professionalment a la revenda de béns mobles respecte a les adquisicions de béns prèvies en què han intervingut, tant per compte propi com en qualitat d’intermediaris per compte d’altri.

Terminis de presentació

La presentació dels models que aproven aquestes Ordres s’ha de realitzar, telemàticament, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. El termini de presentació dels models 643 i 644 serà de l’1 al 31 de març de cada any i s’inclourà la informació relativa a l’any natural anterior. Tot i que, pel que fa a l’exercici 2017, es preveu un termini excepcional entre l’1 i el 31 de març de 2019. Continue reading “[:ca]Nous models 643 i 644 de la ATC[:]”

[:ca]Obligatorietat del registre horari dels treballadors[:]

Registre horari obligatori 12 de maig de 2019

[:ca]La darrera novetat que ens va deixar el govern socialista abans de la convocatòria electoral va ser la publicació del Reial Decret 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral.

La principal novetat introduïda per aquest reial decret és la obligatorietat per part de les empreses d’establir un registre de control horari de la jornada laboral dels seus treballadors. Es tracta d’una qüestió força polèmica i que en els darrers anys havia portat molta cua i que, actualment, estava a l’espera d’una sentència al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Amb el nou reial decret, la qüestió ha quedat finalment pacificada, si bé probablement el resultat no agradarà gaire a la majoria de les empreses.

És important ressaltar que la mesura no distingeix entre petites o granes empreses. Per tant, un autònom que tingui treballadora, per exemple, ja es veu afectat per la mesura.

Registre de jornada diària

Obligatorietat de registrar l’hora d’entrada i sortida de cada treballador. El termini màxim per establir-lo és el proper 12 de maig de 2019. El sistema és lliure, si bé es recomana consensuar aquest amb els treballadors.

És important tenir en compte que l’absència d’aquest registre de jornada suposarà una infracció laboral greu, amb un import màxim de 6.250 euros.

Foment de contractació de persones aturades

S’estableix també una bonificació de 1.300 euros per contractació d’homes aturats de llarga duració i 1.500 per a dones. S’entén per aturat de llarga duració aquell que hagi estat inscrit a l’INEM per un període superior als 12 mesos.

També hi ha altres bonificacions lligades al sector turístic i al del personal agrari.

Si necessiteu més informació al respecte, no dubteu en contactar-nos a info@fika.cat

Departament laboral[:]

[:ca]Una feina per a tota la vida (Diari de Sabadell)[:]

Feina i vida al Diari de Sabadell

[:ca]El passat dissabte 23 de maig, el Diari de Sabadell va publicar un article d’opinió de l‘Arnau Bonada. Ens va fer especial il·lusió que coincidís amb els premis de disseny de la Society for News Design que va rebre el diari.

Aquí reproduïm el text íntegre de l’article:

“La setmana passada vaig fer un cafè amb el meu bon amic Santi, el qual es troba a l’atur després de vint-i-cinc anys treballant com administratiu comptable en diverses grans empreses. Ja fa més de sis mesos que està buscant feina de manera activa i, malgrat haver rebaixat sensiblement les seves aspiracions salarials, els centenars de currículums que ha enviat no han obtingut la més mínima resposta.

Casualment, la nit anterior, vaig presidir una trobada de la Xarxa Onion a les instal·lacions de l’empresa Vi3 Informática, en el marc d’un nou cicle de networkings in company que acabem d’arrencar. Hi van assistir una vintena d’emprenedors locals, curulls d’energia i motivació per fer créixer els seus projectes. Les dues hores de l’acte em van passar volant, tot intercanviant targetes i explorant possibles vies de cooperació empresarial.

El contrast d’ambdues trobades em va deixar força trasbalsat. Certamant, els que ara rondem els quaranta anys vam ser educats per trobar una feina; una feina per a tota la vida. L’emprenedoria difícilment era aleshores una opció que es pogués considerar, ja que s’associava a la incertesa, al risc, a la inestabilitat. Actualment, en canvi, l’estudi de referència GEM (monitor de l’emprenedoria global) ens diu que un 57% dels emprenedors vocacionals a Espanya escullen aquest camí cercant una major independència. Continue reading “[:ca]Una feina per a tota la vida (Diari de Sabadell)[:]”