Mesures fiscals i laborals excepcionals per la crisi del coronavirus

Recentment, l’Estat Espanyol ha aprovat amb caràcter d’urgència diverses mesures que pretenen ajudar les empreses en l’actual situació crític que ens trobem. Aquí us en resumim i expliquem les que creiem que poden ser més interessants:

Ajornaments d’impostos

El que s’ha aprovat és essencialment el següent:

  • Es concediran ajornaments de deutes tributaris que es trobin en període voluntari de pagament des del 13 de març fins al 30 de maig.
  • L’ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d’aportar garanties i fins a un màxim de 30.000€.
  • Com a novetat, es permetrà també ajornar retencions (tant de lloguer com de persones físiques), ingressos a compte i  pagaments fraccionats.
  • Això afecta només a pimes, és a dir, empreses amb una facturació l’any 2019 que no superi els 6.010.121,04 euros.
  • El termini de l’ajornament serà de 6 mesos i no es meritaran interessos durant els 3 primers mesos.

Com a reflexió important, comentar que els deutes que estiguessin pendents abans del dia 13 i que no es tinguessin en fase voluntària de pagament, no es podran ajornar per aquesta via. És a dir, si teníeu un deute en fase d’embargament per un impost no pagat, no el podreu ajornar per aquesta via. Continue reading “Mesures fiscals i laborals excepcionals per la crisi del coronavirus”

Augment del salari mínim interprofessional pel 2020

Augment del salari mínim

Es defineix el salari mínim interprofessional (SMI) com la quantia retributiva mínima que percebrà el treballador referida a la jornada legal de treball, sense distinció de sexe o edat, siguin fixes, eventuals o temporers.

 Per aquest any 2020 s’ha aprovat en virtut del Reial Decret 231/2020 un increment del 5,56% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) respecte a l’any 2019, amb la qual cosa a partir de l’1 de gener de 2020 el SMI passa a ser de 31’66 euros bruts diaris o 950 euros bruts mensuals (475 euros per a mitja jornada), en 14 pagues, es a dir, 13.300 euros bruts anuals, obligatori per a tots els grups professionals, independentment del que marqui el conveni col·lectiu. Continue reading “Augment del salari mínim interprofessional pel 2020”