Compraventa vehicle usat, cas valor igual o superior a 40.000 €

Tribtuació venda vehicle

Primer de tot cal considerar que la compravenda d’un vehicle usat està subjecte a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat de transmissions patrimonials oneroses i s’autoliquida amb el model 620.

El subjecte passiu de l’impost, obligat al seu pagament, és la persona que adquireix el mitjà de transport, i la base imposable es correspon amb el valor real d’aquest, si bé, a aquest efecte el Ministeri d’Economia i Hisenda publica cada any una ordre ministerial de valoració d’aquests mitjans de transport.

Recordem que la transmissió d’un mitjà de transport (vehicle, embarcació o aeronau) usat pot estar: Continue reading “Compraventa vehicle usat, cas valor igual o superior a 40.000 €”

Canvis en els apoderaments de la Generalitat de Catalunya

Apoderament tribtuari Generalitat

L’Agència Tributària de Catalunya ha ampliat els àmbits en què és possible atorgar la representació per a la tramitació telemàtica a través de la seu electrònica.

En aquest sentit, a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es tramiten telemàticament en nom del subjecte passiu i a la interposició telemàtica de recursos de reposició, en nom de la persona interessada, s’hi ha afegit la possibilitat d’atorgar la representació en la recepció de notificacions electròniques.

El tràmit telemàtic d’atorgament de representació es pot fer en els tres àmbits següents: Continue reading “Canvis en els apoderaments de la Generalitat de Catalunya”

Nou impost sobre emissions de CO2 dels vehicles

Nou impost sobre emissions CO2

El Govern ha aprovat, en data 29.10.2019, el Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, el qual introdueix algunes modificacions en l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Aquesta llei vol contribuir a superar les dificultats pròpies de coordinació i possibilitar que les administracions nacional i local, i també els diversos sectors socioeconòmics, siguin coherents en llurs planificacions sectorials amb els objectius de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle i d’adaptació als impactes del canvi climàtic. Continue reading “Nou impost sobre emissions de CO2 dels vehicles”

[:ca]Augment al 2% de l’impost per constitució d’hipoteques[:]

[:ca]El passat 11 de juliol la Generalitat va publicar el Decret Llei 12/2019 de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal. La mesura més destacada que recull aquesta disposició legal és l’augment del tipus impositiu sobre la constitució d’hipoteques.

Concretament, a l’article 5, sobre el tipus impositiu de l’impost sobre actes jurídics documentats en escriptures de préstec i crèdit hipotecaris, modifica l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i apuja el tipus impositiu que grava l’atorgament d’escriptures públiques de préstec o crèdit hipotecari de l’1,5% al 2%.  Continue reading “[:ca]Augment al 2% de l’impost per constitució d’hipoteques[:]”

[:ca]Nou impost sobre actius no productius a Catalunya[:]

nou impost actius no productius generatlitat catalunya

[:ca]El Triibunal Constitucional ha donat llum verda a un dels impostos més polèmics impulsats la Generalitat de Catalunya. Més enllà de les valoracions que puguem tenir sobre aquesta nova figura impositiva, aquí us presentem un resum dels seus elements més rellevants:

Què és el nou impost sobre els actius no productius?

L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya.

Qui ha de pagar aquest impost?

Continue reading “[:ca]Nou impost sobre actius no productius a Catalunya[:]”

Nou model 233 per guarderies i centres educatius

Nou model i nova deducció per nens a guarderia

Aquesta novetat està relacionada amb un incentiu per a facilitar la conciliació de la via laboral amb la familiar. Es busca incentivar que les mares puguin tornar a la feina amb el recolzament de les llars d’infants.

Amb aquest objectiu, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018 va modificar l’article 81 de la Llei de l’IRPF, establint que l’import de la deducció per maternitat (1.200 euros) es pogués incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet en el període impositiu despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats. Continue readingNou model 233 per guarderies i centres educatius

Pròrroga del límit de mòduls pel 2019

Hisenda prorroga limits moduls 2018

Un any més, el Govern ha esperat al darrer moment per prorrogar els límits per a l’aplicació de mòduls (estimació objectiva). La mateixa situació ja va produir-se l’any passat i la vàrem explicar en aquest article: Hisenda prorroga els límits de mòduls per 2018.

El límit de facturació global havia de baixar dels 250.000 euros anuals als 150.000 euros anuals; i pel cas de facturació a empreses, el límit havia de baixar dels 125.000 euros anuals als 75.000 euros anuals. Aquests canvis no es produeixen finalment i els límits segueixen igual que l’any 2016, 2017 i 2018.

Els mòduls: una assignatura pendent

Continue readingPròrroga del límit de mòduls pel 2019

El model 347 es podrà presentar el mes de febrer

HIsenda rectifica i el model 347 es odrà presentar el mes de febrer

Ahir vam rebre una excel·lent notícia del Col·legi d’Economistes de Catalunya: el model 347 es podrà continuar presentant durant el mes de febrer.

Enguany havia canviat la normativa i s’havia establert que el termini de presentació del model 347 era el mateix el dels altres models informatius i, per tant, s’havia de presentar durant el mes de gener. Aquest fet suposava un enorme contratemps per totes les empreses i pels despatxos professionals, ja que el gener és un mes especialment complicat.

Afortunadament, el sentit comú s’ha acabat imposant i, amb la publicació en el BOE del passat 31/10/2018, de l’Ordre HAC/1148/2018, de 18 d’octubre, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3434/2007, l’Ordre EHA/3012/2008, l’Ordre EHA/3786/2008, l’Ordre EHA/3111/2009 i l’Ordre HAP/2194/2013, s’estableix definitivament que el termini de presentació del model 347 és el mes de febrer de cada any en relació amb les operacions realitzades durant l’any natural anterior.

Cal recalcar que tant des del Col·legi d’Economistes com des del Consejo General s’han realitzat nombroses gestions per aconseguir aquest canvi de criteri i, tot i que de forma oficiosa era d’esperar que el termini s’ampliés, fins que no s’ha publicat al BOE nos’ha confirmat la notícia.

Agraïm doncs les gestions dutes a terme des del Col·legi i el Consejo així com als responsables de l’AEAT i del Ministeri que finalment han escoltat i comprès els arguments dels professionals.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

 

 

Important canvi de criteri en la retribució dels administradors

Suprem canvia criteri retribució administrador

Aquesta setmana, concretament el passat dia 27 de febrer, el Tribunal Suprem ha emès una important sentència de cassació (nº 98/2018 de rec. 3574/2017) donant la raó al Registre Mercantil de Barcelona en la seva negació a inscriure una clàusula que possibilitava que els administradors poguessin percebre remuneracions per les seves funcions executives fora del control de la Junta General.

Arran d’aquesta sentència de cassació, ha quedat molt clara la interpretació que s’ha de donar als articles de la Llei de Societats de Capital que regulen la qüestió. Continue reading “Important canvi de criteri en la retribució dels administradors”

Resum de la Jornada Tributària 2018

Crònica de la Jornada Tributària del Col·legi d'Economistes 2018

Aquest dimarts 6 de febrer vam assistir a la Jornada Tributària 2018 organitzada per la comissió fiscal del Col·legi d’Economistes de Catalunya. La nostra professió implica estar permanentment formant-nos ja que els canvis legislatius i de criteri són constants.

Hem cregut oportú d’oferir-vos un breu resum de la jornada perquè d’aquesta forma estigueu també al dia de les novetats més importants:

Sessió 1: Actualitat tributària

La ponència va anar a càrrec del Sr. Alberto Garcia Valera, que és el Director General de Tributs del Ministeri d’Hisenda.

Repàs a les novetats fiscals

Es varen repassar totes les novetats normatives del passat exercici i es va traslladar una intenció per mantenir una major certesa i estabilitat fiscal: Continue reading “Resum de la Jornada Tributària 2018”