Compraventa vehicle usat, cas valor igual o superior a 40.000 €

Tribtuació venda vehicle

Primer de tot cal considerar que la compravenda d’un vehicle usat està subjecte a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat de transmissions patrimonials oneroses i s’autoliquida amb el model 620.

El subjecte passiu de l’impost, obligat al seu pagament, és la persona que adquireix el mitjà de transport, i la base imposable es correspon amb el valor real d’aquest, si bé, a aquest efecte el Ministeri d’Economia i Hisenda publica cada any una ordre ministerial de valoració d’aquests mitjans de transport.

Recordem que la transmissió d’un mitjà de transport (vehicle, embarcació o aeronau) usat pot estar: Continue reading “Compraventa vehicle usat, cas valor igual o superior a 40.000 €”

Canvis en els apoderaments de la Generalitat de Catalunya

Apoderament tribtuari Generalitat

L’Agència Tributària de Catalunya ha ampliat els àmbits en què és possible atorgar la representació per a la tramitació telemàtica a través de la seu electrònica.

En aquest sentit, a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es tramiten telemàticament en nom del subjecte passiu i a la interposició telemàtica de recursos de reposició, en nom de la persona interessada, s’hi ha afegit la possibilitat d’atorgar la representació en la recepció de notificacions electròniques.

El tràmit telemàtic d’atorgament de representació es pot fer en els tres àmbits següents: Continue reading “Canvis en els apoderaments de la Generalitat de Catalunya”

Nou impost sobre emissions de CO2 dels vehicles

Nou impost sobre emissions CO2

El Govern ha aprovat, en data 29.10.2019, el Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, el qual introdueix algunes modificacions en l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Aquesta llei vol contribuir a superar les dificultats pròpies de coordinació i possibilitar que les administracions nacional i local, i també els diversos sectors socioeconòmics, siguin coherents en llurs planificacions sectorials amb els objectius de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle i d’adaptació als impactes del canvi climàtic. Continue reading “Nou impost sobre emissions de CO2 dels vehicles”

[:ca]Augment al 2% de l’impost per constitució d’hipoteques[:]

[:ca]El passat 11 de juliol la Generalitat va publicar el Decret Llei 12/2019 de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal. La mesura més destacada que recull aquesta disposició legal és l’augment del tipus impositiu sobre la constitució d’hipoteques.

Concretament, a l’article 5, sobre el tipus impositiu de l’impost sobre actes jurídics documentats en escriptures de préstec i crèdit hipotecaris, modifica l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i apuja el tipus impositiu que grava l’atorgament d’escriptures públiques de préstec o crèdit hipotecari de l’1,5% al 2%.  Continue reading “[:ca]Augment al 2% de l’impost per constitució d’hipoteques[:]”

[:ca]Nou impost sobre actius no productius a Catalunya[:]

nou impost actius no productius generatlitat catalunya

[:ca]El Triibunal Constitucional ha donat llum verda a un dels impostos més polèmics impulsats la Generalitat de Catalunya. Més enllà de les valoracions que puguem tenir sobre aquesta nova figura impositiva, aquí us presentem un resum dels seus elements més rellevants:

Què és el nou impost sobre els actius no productius?

L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya.

Qui ha de pagar aquest impost?

Continue reading “[:ca]Nou impost sobre actius no productius a Catalunya[:]”

[:ca]Nous models 643 i 644 de la ATC[:]

[:ca]L’Agència Tributària de Catalunya ha aprovat els nous models 643 i 644.

Model 643

Pel que fa al model 643, Estan obligades a presentar la declaració informativa anual, model 643, les persones físiques o jurídiques que fan subhastes de béns, respecte les adquisicions de béns en què han intervingut en qualitat d’intermediaris per compte d’altri, quan el transmitent no actuï en l’exercici d’una activitat econòmica.

Model 644

Per altra banda, estan obligades a presentar la declaració informativa anual, model 644, les persones físiques o jurídiques dedicades professionalment a la revenda de béns mobles respecte a les adquisicions de béns prèvies en què han intervingut, tant per compte propi com en qualitat d’intermediaris per compte d’altri.

Terminis de presentació

La presentació dels models que aproven aquestes Ordres s’ha de realitzar, telemàticament, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. El termini de presentació dels models 643 i 644 serà de l’1 al 31 de març de cada any i s’inclourà la informació relativa a l’any natural anterior. Tot i que, pel que fa a l’exercici 2017, es preveu un termini excepcional entre l’1 i el 31 de març de 2019. Continue reading “[:ca]Nous models 643 i 644 de la ATC[:]”

Nou model 233 per guarderies i centres educatius

Nou model i nova deducció per nens a guarderia

Aquesta novetat està relacionada amb un incentiu per a facilitar la conciliació de la via laboral amb la familiar. Es busca incentivar que les mares puguin tornar a la feina amb el recolzament de les llars d’infants.

Amb aquest objectiu, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018 va modificar l’article 81 de la Llei de l’IRPF, establint que l’import de la deducció per maternitat (1.200 euros) es pogués incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet en el període impositiu despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats. Continue readingNou model 233 per guarderies i centres educatius

Novetats per al 2019 de la Llei d’Arrendaments Urbans

Aquest desembre el Govern ha aprovat un Reial Decret Llei (de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer) que introdueix diverses modificacions substancials a la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Aquí us fem un breu resum de les mesures que creiem que poden ser de major rellevància per als nous contractes de lloguer d’habitatge:

Durada mínima del contracte

En la darrera modificació (Govern PP) a l’any 2013, la durada mínima dels contractes d’arrendament d’habitatge van passar de 5 a 3 anys. Amb el canvi actual, es torna als 5 anys de durada mínima com a norma general. A més, en el cas que l’arrendador de l’immoble sigui una persona jurídica, la durada mínima del contracte de lloguer ara és de 7 anys. Continue readingNovetats per al 2019 de la Llei d’Arrendaments Urbans

Pròrroga del límit de mòduls pel 2019

Hisenda prorroga limits moduls 2018

Un any més, el Govern ha esperat al darrer moment per prorrogar els límits per a l’aplicació de mòduls (estimació objectiva). La mateixa situació ja va produir-se l’any passat i la vàrem explicar en aquest article: Hisenda prorroga els límits de mòduls per 2018.

El límit de facturació global havia de baixar dels 250.000 euros anuals als 150.000 euros anuals; i pel cas de facturació a empreses, el límit havia de baixar dels 125.000 euros anuals als 75.000 euros anuals. Aquests canvis no es produeixen finalment i els límits segueixen igual que l’any 2016, 2017 i 2018.

Els mòduls: una assignatura pendent

Continue readingPròrroga del límit de mòduls pel 2019

No es poden deduir els donatius a escoles concertades

Hisenda no permet deduir les donacions a escoles concertades

Com és sabut, tradicionalment les escoles concertades i privades han creat fundacions o organismes similars per vehicular part de les quotes mensuals que paguen les famílies. Entre d’altres avantatges, això permetia que les famílies poguessin deduir a la renda aquestes aportacions.

El Registre d’Economistes i Assessors Fiscals, aquest passat mes de desembre va informar que l’Agència Tributària ha iniciat una campanya per a comprovar i no permetre aquesta mena de de deduccions.

Hisenda considera que les quotes mensuals o per matriculació que paguen les famílies a les escoles concertades no es poden considerar donacions, sinó una contraprestació d’un servei prestat pel centre.  Continue readingNo es poden deduir els donatius a escoles concertades