Setembre, mes d’inici de la segona convocatòria del Kit Digital

Ahir, dia 2 d’agost, Red.es va publicar la segona convocatòria d’ajudes, destinades a la digitalització de les empreses del segment II, la qual donarà el tret de sortida el dia 2 de setembre.

Si t’interessa saber sobre la convocatòria, a continuació us expliquem els punts més rellevants.

Qui pot sol·licitar l’ajuda?

Podran demanar l’ajuda les petites empreses, microempreses o persones en situació d’autoocupació que tinguin entre tres i nou empleats, i que no siguin un col·legi professional, societat civil, comunitat de béns, comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que manqui de personalitat jurídica.

CONTINUE READING

S’obre el termini per les subvencions del Programa Ocupació + Transformació

Ahir, dia 6 de juliol, va iniciar el termini per poder sol·licitar subvencions d’ajuda per aquelles empreses que portin a terme iniciatives per mantenir l’ocupació de les persones que tenen contractades. Aquestes ajudes serviran per compensar els costos dels salaris de les persones assalariades, o socis treballadors en el cas de cooperatives i societats.

Si t’interessa saber sobre aquestes ajudes, a continuació us expliquem els punts més rellevants.

Qui pot ser beneficiari d’aquesta subvenció?

Poden ser beneficiàries de la subvenció:

I. Les microempreses, independentment de la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica i les persones treballadores autònomes.

En el cas d’entitats en règim d’atribució de rendes a l’impost de l’IRPF, la beneficiària directa de l’ajut serà l’entitat sol·licitant i no els seus socis, comuners, hereus o partícips.


En el cas d’entitats que declaren l’impost de societats en règim de consolidació fiscal, podran sol·licitar l’ajut cadascuna de les empreses que conformen el grup a títol individual.

II. Les cooperatives i les societats laborals.

Quins són els requisits que s’han de complir per a poder optar a aquest ajut?

I. En el cas de microempreses i persones treballadores autònomes: tenir entre 1 i 5 persones treballadores assalariades en el moment de sol·licitar l’ajut i, que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros.

II. En el cas de cooperatives i societats laborals: tenir fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut. En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri i, que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros.

III. Disposar almenys d’un centre de treball a Catalunya.

IV. No haver estat beneficiària d’aquest ajut o similar.

V. Haver iniciat l’activitat econòmica abans de l’1 de desembre de 2020, segons la informació continguda al Certificat acreditatiu de la data d’alta a l’IAE de la persona física o jurídica sol·licitant (declaració censal d’alta IAE, model 036 o 037, o document únic electrònic CIRCE amb codi de seguretat).

CONTINUE READING

Obtén el complement d’ajuda a la infància sense necessitat de l’IMV

L’Ingrés Mínim Vital (IMV) ha tingut diferents reformes des que es va implantar l’any 2020. Una de les més rellevants va ser el desembre de 2021, on es va introduir el complement d’ajuda a la infància amb l’objectiu d’oferir una major cobertura als menors d’edat, sector vulnerable per antonomàsia.

Aquest complement d’ajuda se’n poden beneficiar les unitats de convivència que tinguin menors d’edat, i independentment de si tenen concedit l’IMV. En el cas que tinguin atorgat l’IMV no farà falta que se sol·liciti el complement d’ajuda, ja que aquest quedarà reconegut d’ofici i es podrà sumar a la renda garantida proporcionada pel primer.  Això mateix succeirà si s’ha sol·licitat l’IMV i està en tràmit i, si s’és beneficiari de la prestació de protecció familiar i es compleix el requisit d’assignació econòmica per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33% si la unitat de convivència no ha canviat.

Els que no compleixen cap dels tres casos es pregunten: quines són les quantitats i els requisits per aconseguir el complement?

A continuació us ho expliquem:

Les quantitats

Les quantitats del complement són mensuals i per fill, variant l’import segons l’edat dels menors en qüestió:

· 100 euros mensuals per cada fill menor de tres anys.

· 70 euros mensuals per cada fill major de tres i menor de sis anys.

· 50 euros mensuals per cada fill major de sis anys i menor de divuit anys.

Com s’ha esmentat anteriorment, s’han de complir uns certs requisits perquè es pugui percebre el complement, els quals hauran d’estar dins d’uns paràmetres molt concrets en matèria d’ingressos i patrimoni.

CONTINUE READING

La DGT clarifica la tributació dels influencers

El sorgiment de les xarxes socials ha portat amb elles l’aparició de noves ocupacions per les quals els ciutadans tenen uns ingressos que han de declarar. Aquest és el cas dels influencers, professió que al ser recent es formulaven qüestions relacionades amb la seva fiscalitat, les quals no es trobaven unificades en un cos doctrinal.

La Direcció General de Tributs (DGT) va unificar la doctrina per resoldre els dubtes que actualment es plantejaven, però també per donar seguretat jurídica a les persones que operen en aquest sector i, recentment va publicar una consulta vinculant, la qual la podeu llegir en el següent enllaç on es resolien aquests dubtes.

A continuació us en fem un resum:

Quins dubtes es formulen a la consulta?

En concret són tres les qüestions plantejades:

· Sobre quin epígraf de l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) s’ha de donar d’alta.

· La tributació en l’IVA dels serveis prestats.

· Si l’empresa pagadora està obligada a practicar retenció a compte pels ingressos percebuts per part dels influencers.

CONTINUE READING

Noves deduccions a l’IRPF per obres d’eficiència energètica en habitatges

El 6 d’octubre de l’any passat, amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, van ser aprovades tres noves deduccions temporals que busquen millorar l’eficiència energètica dels edificis residencials i habitatges i que permetran, de cara a la declaració de la renda del 2021, una reducció a la quota integra estatal de l’IRPF (art.1).

Si t’interessa saber com estalviar en la declaració de la renta, a continuació us expliquem com.

Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració.

Dirigida als habitatges habituals o dels que siguis titular i tinguis arrendat per a ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest cas l’habitatge estigui llogat abans del 31 de desembre de 2023.

La deducció no s’aplicarà en les obres realitzades en garatges, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, ni en la part de l’habitatge que estigui afecta a una activitat econòmica.

Quines obres donen dret a la deducció?

Aquelles que permetin reduir la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge en almenys un 7%. Això s’acreditarà mitjançant un certificat d’eficiència energètica de l’habitatge emès pel tècnic competent abans de l’inici de les obres (a aquest efecte serà vàlid l’emès com a màxim en els dos anys anteriors a l’inici de les obres), i al final d’aquestes.

CONTINUE READING

Es modifica la legislació relacionada amb el model 720

Avui entra en vigor la Llei 5/2022, de 9 de març, on s’han introduït les esmenes necessàries per adequar la legislació del model 720 al dret europeu, i modificacions a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats

La pregunta és: Què ha canviat?

Us ho expliquem a continuació.

Mesures adoptades per adequar l’obligació de declaració de béns i drets a l’estranger (model 720) a la legalitat europea.

L’establiment d’aquestes mesures es deu a una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea on es va determinar que hi havia aspectes del règim jurídic del model 720 contraris al dret de la Unió Europea.  Com a conseqüència, s’han produït les següents modificacions:

Derogació de les disposicions addicionals primera (règim sancionador en supòsits de guanys patrimonials no justificats i de presumpció d’obtenció de rendes) i segona (imputació de guanys de patrimoni no justificades i de rendes presumptes) de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

Modificació de la disposició addicional divuitena de la Llei General Tributària, relativa a l’obligació d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger, per a suprimir el règim sancionador especifico que regulava per l’incompliment de l’obligació d’informació (disposició final quarta).

CONTINUE READING

Comença la primera convocatòria d’ajudes Pla Digitalització PIMES 2021-2025.

digitalització pimes

El dissabte 26 de febrer es va publicar al BOE un extracte de la resolució amb què es convocaven les ajudes destinades a la digitalització d’empreses en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya Next Generation EU (Programa Kit Digital).

Fa unes setmanes us vam explicar sobre el Kit Digital i com convertir-se en agents digitalitzadors. Tot seguit us explicarem els detalls dels punts més rellevants de les ajudes del Pla Digitalització:

QUI POT SOL·LICITAR L’AJUDA?

Les ajudes estan destinades a les petites empreses d’entre 10 i 49 treballadors que formin part del Segment I a la que es dirigeix aquesta convocatòria. Les empreses podran sol·licitar les ajudes de manera directa o a través d’un representant voluntari, el qual haurà d’estar autoritzat, independentment de si és persona física o jurídica.

No podran beneficiar-se de les ajudes els agents digitalitzadors, les empreses de naturalesa pública i entitats de dret públic, els col·legis professionals, societats civils, comunitats de béns, comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que manqui de personalitat jurídica.

Continue reading

Noves ajudes per a autònoms març 2022

El RDL 2/2022 aprovat pel Govern està destinat als treballadors autònoms que es vegin o s’hagin vist obligats a suspendre totes les seves activitats a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de la COVID-19.

A continuació us en fem un resum:

Exempció de l’obligació de cotitzar a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d’activitat a l’empara del que es disposa en el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball. (ART.1).

A partir de l’1 de març de 2022, els treballadors autònoms donats d’alta en un dels règims especials de la Seguretat Social que vinguessin percebent el 28 de febrer de 2022 alguna de les prestacions per cessament d’activitat previstes en els articles 10 i 11 del RDL 18/2021, de 28 de setembre, tindran dret a una exempció de l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social i per a la formació professional.

Continue reading “Noves ajudes per a autònoms març 2022”

Acredita’t com a agent digitalitzador

Mica en mica, els fons Next Generation es van perfilant. Una de les partides més important per a les PIMES i autònoms serà el fons de digitalització. Gràcies a aquesta partida, es podran sol·licitar subvencions per a creació de pàgines web, plataformes CRM, xarxes socials, software divers, etc…

El termini per a poder sol·licitar les subvencions encara no està obert. Ara bé, el que és molt important és que sí que està obert el termini per acreditar-se com a agent digitalitzador.

Aquest article està adreçat a empreses que es dediquen a: vendre software, dissenyar pàgines web, APPs, gestionar continguts a xarxes socials, etc… És molt recomanable que puguin accedir a la plataforma com a agents digitalitzadors per a poder oferir les subvencions als seus potencials clients.

Si ho desitgeu, us podem ajudar en aquesta gestió.

Aquí us n’expliquem tots els detalls:

Què és el KIT DIGITAL?

El Kit Digital és un programa d’ajuts que té per objectiu fomentar la digitalització de pimes i autònoms, finançat per la UE fons Next Generation.

Continue reading “Acredita’t com a agent digitalitzador”

Resum de la nova reforma laboral 2022

Finalment, amb un darrer gir de guió digne de les millors sèries, la reforma laboral va ésser aprovada al Congrés de Diputats amb una majoria mínima. En aquesta entrada del blog, trobareu un resum de les principals novetats que suposa l’aprovació definitiva de la reforma.

Les novetats més importants que introdueix la reforma laboral operada pel RDL 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat al treball i la transformació del mercat laboral (BOE 30/12/20221) són les següents:

Continue reading “Resum de la nova reforma laboral 2022”
Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: