Novetats fiscals 2022 (2): Pressupostos Generals de l’Estat

Amb l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat (Llei 22/2021), publicats al BOE el 28 de desembre, s’introdueixen també algunes novetats aquí us resumim les més rellevants:

Limitació aportacions als plans de pensions

Les aportacions als plans de pensions individuals es redueixen de 2.000 euros anuals a 1.500 euros anuals. Recordem que el 2019 es podien aportar fins a 8.000 euros en aquest tipus de plans.

Tributació mínima al Impost sobre Societats

Aquesta mesura només s’aplica als subjectes passius amb una xifra de negocis superior als 20 milions d’euros anuals o que tributin en règim de consolidació fiscal.

S’estableix una tributació mínima del 15% sobre la base imposable, en coherència amb els acords adoptats pels països de la OCDE. La mesura també s’aplica per als contribuents que tributen per l’Impost sobre la Renda de no Residents.

Pròrroga de límits de mòduls

Un any més, es prorroguen els límits per als contribuents en estimació objectiva a l’IRPF i el règim simplificat de IVA (popularment conegut com a sistema de mòduls). En concret, es manté la quantitat límit dels 250.000 euros anuals enlloc de la de 150.000 euros.

Continue reading “Novetats fiscals 2022 (2): Pressupostos Generals de l’Estat”

Novetats fiscals 2022 (1): RDL 29/2021

Amb la publicació al BOE del Reial decret llei 29/2021 el passat 22 de desembre s’introdueixen una sèrie de novetats fiscals rellevants. Destaquem les següents:

Impostos energètics

Per combatre l’encariment del preu de l’energia, es mantenen fins al 30 d’abril de 2022 el tipus reduït del 10% de l’impost sobre el valor afegit (IVA) de l’energia elèctrica i el tipus mínim del 0,5% de l’impost especial sobre la Electricitat (IEE), mantenint-se suspès l’impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica (IVPEE) durant el primer trimestre de 2022.

Pròrroga mesures covid

Es prorroga el tipus de IVA del 4% per a les mascaretes quirúrgiques fins al 30 de juny del 2022. També el tipus 0% a les compres de material sanitari per combatre la COVID adquirides per centres sanitaris i entitats socials.

Continue reading “Novetats fiscals 2022 (1): RDL 29/2021”

Nous ajuts per a autònoms octubre 2021

El RDL 18/2021 aprovat pel Govern en el qual es prorrogaven els ERTOS també ha definit com queden els ajuts mensuals per a autònoms.

Seguidament us en fem un resum:

Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d’activitat a l’empara del que disposa el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa el ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms. (ART. 8).

A partir d’l’1 d’octubre de 2021, els treballadors autònoms que estiguessin d’alta en aquests règims i vinguessin percebent el 30 de setembre alguna de les prestacions per cessament d’activitat previstes en els articles 7 i 8 de el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional.

Les exempcions es realitzaran d’ofici per la TGSS en cas que no es demani cap més prestació.

REQUISITS:

Mantenir l’alta en el règim especial de treballadors per compte propi fins el 31 de Gener de 2022.

DURADA:

Fins el 31 de Gener de 2022.

QUANTIA:

-El 90% de les cotitzacions corresponents a el mes d’octubre.
-El 75% de les cotitzacions corresponents a el mes de novembre.
-El 50% de les cotitzacions corresponents a el mes de desembre.
-El 25% de les cotitzacions corresponents a el mes de gener de 2022.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19. (ART. 9)


Aquesta prestació està destinada als treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats, com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de la COVID-19.

Continue reading “Nous ajuts per a autònoms octubre 2021”

Nou termini per a sol·licitar els ajuts directes a la Generalitat

La Generalitat de Catalunya ha publicat l’ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Aquesta ordre habilita a poder sol·licitar els ajuts directes per aquells que no ho van fer en l’anterior convocatòria, ampliant, a més, els potencials beneficiaris.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

Els ajuts directes es tramitaran mitjançant el procediment de sol·licitud d’inscripció prèvia. El termini de sol·licituds és del 21 de juliol a les 9:00 h fins al 30 de juliol a les 15:00 h.

Quins són els requisits per poder rebre els ajuts directes?

Els requisits són pràcticament els mateixos dels quals ja us vam informar en l’anterior convocatòria. La novetat és que ara no hi ha limitació per sector d’activitat.

És a dir, poden optar als ajuts les empreses i els autònoms de tots els sectors d’activitat que compleixin els requisits (llevat els sectors d’activitat de la secció K, Activitats financeres i d’assegurances i secció U, Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials).

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Ja són aquí els ajuts directes!

Han trigat, però ja els tenim aquí. En aquest article us informàvem de la línia d’ajuts directes que havia aprovat l’Estat i que es canalitzarien a través de les comunitats autònomes. Doncs bé, la Generalitat de Catalunya finalment ha aprovat el procediment i requisits per a poder rebre aquests ajuts a Catalunya.

Aquí teniu tots els detalls dels ajuts:

Inscripció prèvia i termini

Per evitar col·lapses, el sistema funciona amb el sistema d’inscripció prèvia que està duent a terme darrerament la Generalitat de Catalunya. Per tant, l’ordre de petició és irrellevant.

El termini per a fer la sol·licitud és del 21 de juny a les 9h fins al 30 de juny a les 15h.

Finalitat de l’ajut

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Continue reading “Ja són aquí els ajuts directes!”

Com queden els ERTOS a partir de juny 2021

A darrera hora, agents socials i el Govern Central van pactar la pròrroga dels ERTOs. Tot va quedar definit en Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.

Aquí us expliquem tots els detalls de com queden els ERTOS a partir de juny 2021:

Pròrroga dels ERTOs

Es prorroguen de manera automàtica tots els ERTOs basats en l’article 22 del RDL 8/2020 fins el 30 de setembre de 2021.

També es prorroguen la resta d’ERTOs específics que s’han anata aprovant per la situació de pandèmia.

Des de 1 de juny de 2021 i fins a 30 de juny de 2021, les exoneracions de la Seguretat Social queden establertes de la següent manera:

a) Respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que tinguin els seus activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, l’exempció respecte de l’aportació empresarial meritada en els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2021, arribarà al 85%, 85%, 75% i 75%, respectivament, quan l’empresa hagués tingut menys de cinquanta persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.

Continue reading “Com queden els ERTOS a partir de juny 2021”

Els nous ajuts per a autònoms juny 2021

Els ajuts que els autònoms venien percebent fins ara van acabar el passat 31 de maig. Per a renovar-los, el Govern de l’Estat va publicar el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.

Els nous ajuts per a autònoms queden de la següent forma:

Exoneració de la cotització dels autònoms que han rebut ajuts

La primera mesura que s’ha aprovat és que aquells autònoms que han rebut els ajuts fins a 31 de maig i que ja no demanin cap altra prestació (perquè s’han recuperat), se’ls aplicaran les següents bonificacions:

a) 90% de les cotitzacions corresponents a al mes de juny.
b) 75% de les cotitzacions corresponents a al mes de juliol.
c) 50% de les cotitzacions corresponents a el mes d’agost.
d) 25% de les cotitzacions corresponents a al mes de setembre.

Autònoms afectats per una suspensió temporal de l’activitat restriccions covid

En els propers quatre mesos, els autònoms que hagin de tancar el seu negoci com a conseqüència d’una resolució d’una autoritat pel covid, tindran dret al següent ajut:

Continue reading “Els nous ajuts per a autònoms juny 2021”

Què suposa per a les PIMES el Codi de Bones Pràctiques bancari?

En el Reial Decret-Llei 5/2021, del qual us vam informar al seu dia, es preveia un conjunt de mesures per tal de donar suport a les empreses que, malgrat ésser solvents, s’havien vist perjudicades financerament per les conseqüències de la pandèmia. Entre les mesures, s’establia la creació d’un codi de bones pràctiques bancàries a través del qual les entitats financeres poguessin concedir quitances o moratòries financeres.

Doncs bé, aquest Codi de Bones Pràctiques bancàries ha estat regulat mitjançant la publicació de la Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19

El Codi de Bones Pràctiques bancàries és d’adhesió voluntària per part de les entitats financeres, si bé, segons sembla, la major part d’entitats acabaran adherint-s’hi.

El termini que tenen per adherir-s’hi és d’un mes i, en fer-ho, els compromisos inclouran tots els crèdits que han estat concedits i garantits pel Govern mitjançant la línia d’avals ICO. També s’especifica que les entitats hauran d’intentar també incloure en les negociacions els deutes no avalats per l’Estat i concedits des del 17 de març de 2020, però sense cap compromís vinculant.

A efectes pràctics, suposa el següent:

Nova ampliació de venciments dels avals públics.

  • Serà obligatòria per a aquells deutors que la sol·licitin i que compleixin amb els requisits d’elegibilitat (el més rellevant és haver patit una caiguda de la facturació el 2020 d’almenys un 30%).
  • Per a la resta de deutors, es podrà pactar l’extensió addicional dels venciments dels préstecs amb aval públic, amb acord previ amb l’entitat financera.

Conversió en préstecs participatius

En aquells casos en què un préstec ordinari es converteixi en préstec participatiu es mantindrà l’aval públic. En aquest cas, el deutor ha de complir els mateixos requisits d’elegibilitat que per a l’ampliació de venciment dels préstecs avalats i, a més, el compte de pèrdues i guanys corresponent a 2020 ha de tenir un resultat negatiu després d’impostos.

Quitances de préstecs

Es permetrà que aquelles empreses i autònoms que requereixin una reducció en el valor nominal del seu deute puguin accedir-hi amb l’acord previ amb l’entitat financera, que també haurà d’assumir una reducció proporcional a la part no coberta per l’aval.

Termini per a sol·licituds

És important tenir en compte que les mesures recollides en aquest Codi de Bones Pràctiques s’aplicaran a sol·licitud de deutor, amb termini fins el 01 de desembre de 2021.

Les entitats adherides que concedeixin alguna de les mesures recollides en aquest Acord de Consell de Ministres es comprometran a mantenir obertes les línies de circulant del deutor beneficiat fins a 31 de desembre de 2022.

Així doncs, en el cas que el vostre negoci s’hagi vist afectat per la pandèmia, no dubteu a renegociar les condicions de devolució dels préstecs assumits amb les vostres entitats financeres.

Quedem, com sempre, a la vostra disposició.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Presentem l’informe sobre fiscalitat verda al Vallès Occidental

El passat 26 de febrer vam fer una conferència sobre fiscalitat verda en l’àmbit municipal, on van assistir representants dels ajuntaments del Vallès Occidental i dels principals actors econòmics del territori.

Aquí us deixem el video de la presentació de l’informe que vam dur a terme per si és del vostre interès:

L’estudi sobre fiscalitat verda, que hem dut a terme juntament amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, s’emmarca dins del Pacte per a la Reindustrialització i el Pla de Reactivació Socioeconòmica de la comarca.

L’informe elaborat conclou que cal millorar en la difusió, coneixement i procés de sol·licitud i atorgament de les bonificacions, per tal que l’incentiu de les empreses sigui major que els costos administratius o burocràtics de gestionar-les. La millora i impuls de la fiscalitat verda és també una línia de treball del Pla de Qualitat de l’Aire del Vallès Occidental.

A Fika Economistes i Advocats estem molt contents d’haver poguts col·laborar en aquest projecte que intenta millorar la competitivitat econòmica de la nostra comarca, alhora que busca alinear les estratègies de creixement econòmic amb models ambientalment sostenibles.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Nous ajuts a la solvència empresarial RDL 5/2021

Aquest dissabte 13 de març de 2021, un any després de l’inici oficial de la pandèmia a Espanya, l’Estat ha anunciat noves línies d’ajuts per a evitar majors tancaments d’empreses.

Cal destacar, abans d’entrar en detalls, que aquests ajuts encara no estan disponibles. A més, el seu disseny és complex, ja que són ajuts estatals però canalitzats a través de les Comunitats Autònomes. Per tant, cal establir convenis de col·laboració enter cada comunitat i l’Estat, fet que fa preveure que tardin a implementar-se.

Seguidament, us n’expliquem tots els detalls:

Qui té dret als ajuts?

Poden accedir als ajuts aquelles empreses o autònoms amb un descens en el seu volum d’operacions l’any 2020 de més d’un 30% respecte el 2019 i que formin part de determinades activitats.

Respecte els autònoms que estan en estimació objectiva, al no poder acreditar el volum de negocis, tindran dret als ajuts tots aquells que estiguin en les activitats establertes.

MOLT IMPORTANT: Queden exclosos dels ajuts aquelles pimes i autònoms que l’any 2019 tinguessin pèrdues declarades en l’IRPF o l’Impost sobre Societats.

Quines són les quantitats dels ajuts?

Es fixen les quantitats màximes que es poden rebre per a cada línia d’ajudes. Són les següents:

Continue reading “Nous ajuts a la solvència empresarial RDL 5/2021”