Definició de model social

Definició de model social

Autònom, societat anònima, limitada, cooperativa… hi ha moltes formes jurídiques d’una empresa, i no existeix un mètode que permeti determinar amb total precisió el tipus més adequat per a constituir-la, ja que depèn d’una sèrie de factors econòmics, personals i comercials.

Depenent el tipus d’activitat i, si et llançaràs a l’emprenedoria sol o acompanyat, serà més convenient escollir una forma jurídica o una altra per al desenvolupament de la teva empresa. Hi ha unes pautes i criteris que et poden ajudar a l’hora de triar el tipus de societat que millor s’adequa a les teves necessitats (responsabilitats, costos de gestió, aportació econòmica, etc.).

Encara no saps quina forma jurídica triar? Reuneix-te amb nosaltres gratuïtament i li trobarem la millor solució pel vostre negoci.

Tipus de societat

No és un tipus de societat, però si és el tipus d’emprenedor més habitual. L’autònom és una persona física que munta el seu negoci per compte propi i de manera individual. Les seves característiques són:

– Respon de manera il·limitada enfront de l’empresa amb el seu propi patrimoni.

– Gaudeix de més facilitats per a posar en marxa l’empresa.

No ha d’aportar un mínim legal de capital per a començar l’activitat.

Plena autonomia de l’empresari en la presa de decisions.

És la forma jurídica d’empresa més estesa. Pot compondre’s de mínim d’un soci, sent en aquest cas una societat limitada unipersonal, i tenir tots els socis que estimi, és a dir, sense límit màxim. Les característiques d’aquesta societat són:

Capital social mínim de 3.000 euros, sense límit màxim. El capital es pot aportar tant en quantitats econòmiques com en béns (mobles, immobles, etc.).

– El capital social es pot dividir en participacions socials amb limitacions legals i han de presentar-se oficialment en un document.

– Els socis poden ser treballadors i/o socis capitalistes.

– La responsabilitat dels socis és solidària i limitada al capital aportat.

L’òrgan d’administració i gestió pot ser:

– Administrador únic.

– Administradors solidaris.

– Administradors mancomunats.

– Consell d’Administració en el cas de tres o més administradors.

T’interessaria saber quins tràmits s’han de realitzar per la constitució d’una societat limitada? Aquí t’ho expliquem!

És la societat limitada o anònima on la major part del capital social de l’empresa pertany als treballadors que presten els seus serveis, i hi ha d’haver un mínim de dos socis.

Les característiques d’aquesta societat són:

– Cap soci pot tenir més d’un terç del capital social.

Beneficis fiscals en l’ITPAJD amb una bonificació del 99% en els pagaments reportats per transmissions oneroses o per l’adquisició de béns i drets de l’empresa procedents de la major part dels socis.

– En les Societats Anònimes Laborals el capital mínim a aportar és de 60.000 euros.

Les societats col·lectives es formen amb un mínim de dos socis, que actuen de manera conjunta i participen en la proporció que acordin en la societat. La seva responsabilitat és il·limitada i responen personalment en cas de deute.

Les característiques d’aquesta mena de societats són:

No requereixen capital social mínim.

– Posseeix autonomia patrimonial: l’empresa respon als deutes amb el seu propi patrimoni. Els socis també responen als deutes subsidiària, il·limitadament i solidàriament.

– Els socis poden ser capitalistes o industrials. El primer gestiona la societat, aporta capital, treball i béns a la societat col·lectiva, i li influeixen tant els guanys com les pèrdues de l’empresa. El segon aporta treball i no gestiona, podent tenir accés als guanys, però no tindrà res a veure en les pèrdues.

L’organització i gestió d’aquestes societats es divideix en els següents òrgans:

– Assemblea General: Està formada per tots els socis de la cooperativa.

– Consell rector: És l’òrgan col·legiat de govern al qual correspon l’alta gestió.

– Intervenció: La seva funció és supervisar els comptes.

– Comitè de recursos: Gestiona i resol possibles recursos contra sancions que s’imposin a socis del consell rector.

El nombre mínim de socis és dos, sense un màxim establert. Aquesta societat està formada per diferents socis: els col·lectius, que aporten el seu treball i poden aportar capital, i els comanditaris, que aportaran només el capital.

Les característiques d’aquesta societat són:

No existeix un capital social mínim establert.

– La responsabilitat dels socis col·lectius no té límits, la dels comanditaris sí, i només responen pel capital que aporten.

La gestió i administració en la societat comanditària simple ve donada només pels socis col·lectius (una, diverses o totes). Els socis comanditaris participaran en els guanys i tenen el dret a conèixer el balanç anual.

És un contracte en què dues persones o més col·laboraran per a dur a terme una activitat empresarial. Sol ser utilitzada per a projectes empresarials senzills i de reduïdes dimensions.

Les característiques d’aquesta societat són:

No existeix un capital social mínim establert.

– Poden estar formades per dos o més socis. Hi ha dos tipus de socis: industrials, els quals aporten únicament treball i, els socis capitalistes, que aporten béns o capital propi.

És una bona opció per dos o més autònoms que desitgin treballar junts i associar-se. Continuaran tenint els requisits d’un autònom, però amb propietats que pertanyen als diferents socis (socis comuners).

És la modalitat més senzilla i el mínim de socis són dos. Aquestes són les seves característiques:

No existeix un capital social mínim establert.

– La responsabilitat dels socis per deutes enfront de tercers és il·limitada. A més, han de respondre amb els seus béns i donar-se suport els uns als altres.

– Podrà nomenar-se un o diversos administradors de la comunitat i en defecte d’això aquesta administració serà exercida per qualsevol dels partícips.

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: