Nova bonificació per la contractació de persones joves amb baixa qualificació

El dia 11 de gener es va publicar el Reial Decret-llei 1/2023, que conté les previsions sobre bonificacions de la contractació indefinida de persones joves amb baixa qualificació beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, les quals es troben dins dels nous incentius a la contractació.

Aquestes bonificacions seran aplicables a partir de l’1 de setembre de 2023. Si en voleu saber més, a continuació trobareu els punts més importants relacionats amb aquesta bonificació:

Continguts

Qui es considera persona jove amb baixa qualificació?

En virtut del estableix la disposició addicional primera del Reial decret llei, es consideraran persones joves amb baixa qualificació aquelles que no hagin aconseguit els estudis corresponents al títol de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà del sistema de Formació Professional, d’acord amb la declaració que realitzin en la seva inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. El falsejament d’aquesta declaració podrà donar lloc a la seva exclusió com a persones beneficiàries del mateix Sistema.

Quins requisits són necessaris per a ser beneficiari de les mesures o accions del Sistema Nacional de Garantia Juvenil?

Serà necessària la inscripció i inclusió en la llista única de demanda, i el compliment dels requisits específics exigits en les convocatòries o en les accions que es desenvolupin.

S’estableixen els següents requisits per a inscriure’s en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (art. 97 de la Llei 18/2014:

– Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió Europea o dels Estats part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar, així com els menors no acompanyats que aportin una Acreditació dels Serveis de Protecció de Menors de la Comunitat Autònoma que justifiqui individualment l’accés, mitjançant la inscripció, a activitats o programes d’educació o formació que redundin en el seu benefici.

– Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.

– Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys.

No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d’ocupació bastarà amb la seva inscripció en els serveis públics d’ocupació.

Què succeeix amb la bonificació per la contractació de persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil vigent fins al dia 1 de setembre?

Els incentius derivats de contractes inicials o de la transformació de contractes temporals, subscrits amb anterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, així com a altres bonificacions en la cotització i als procediments d’altres mesures iniciats amb anterioritat a aquesta data, els serà aplicable la normativa vigent en el moment de la seva celebració.

La nova normativa estableix altres bonificacions per als inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil?

L’activitat formativa en l’àmbit laboral, vinculada al contracte de formació en alternança, quan, en els termes que es determini reglamentàriament, sigui desenvolupada en l’àmbit de l’empresa donarà dret a bonificacions en les quotes empresarials de la Seguretat Social per al finançament dels costos de la formació rebuda per la persona treballadora contractada.

Quan el contracte de formació en alternança es formalitzi amb persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la quantia màxima de les bonificacions que podrà aplicar-se l’empresa per al finançament dels costos de formació serà la que resulti de multiplicar el corresponent mòdul econòmic per un nombre d’hores equivalent al 50% de la jornada durant el primer any del contracte, i del 25% de la jornada el segon.

Si voleu saber més, a continuació trobareu enllaços de confiança amb més informació sobre el tema tractat:

SEPE. El nuevo sistema de incentivos a la contratación laboral contempla bonificaciones para Garantía Juvenil [ES].

 

Quedem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o qüestió que se us plantegi.

Fika Economistes i Advocats
Fika Economistes i Advocats

Leave a Reply

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggers like this: