Gestoria i assessoria comptable a Sabadell

Volem fer valer la comptabilitat: una gestió comptable ortodoxa i ordenada té dos avantatges per a l’empresa:

– Ens proporciona seguretat i fiabilitat per complir amb les obligacions fiscals de l’empresa.

– Ens aporta informació molt valuosa per a la gestió empresarial i la presa de decisions.

Som experts en comptabilitat i finances, col·legiats al Col·legi d’Economistes de Catalunya, i apostem per les noves tecnologies per poder tenir la comptabilitat al dia i poder posar a disposició del client informes periòdics sobre la marxa de l’empresa.

L’interessaria que estudiéssim el seu cas? Reuneix-te amb nosaltres gratuïtament i li trobarem la millor solució pel vostre negoci.

Els nostres serveis

Consultoria comptable i fiscal

Gràcies a les noves tecnologies, establim canals de comunicació innovadors entre el client i el despatx que ens permeten poder tenir la teva comptabilitat al dia.

D’aquesta manera, podem proporcionar-te informes econòmics actualitzats de manera periòdica sobre la marxa de la teva empresa.

Aquesta sistemàtica de treball també ens permet tenir un temps de resposta inferior al de les gestories tradicionals a l’hora de subministrar-te la informació comptable que necessitis.

Hi ha empreses que, pel seu volum o complexitat, necessiten portar la comptabilitat directament des de la mateixa empresa.

Ens desplacem periòdicament a l’empresa per revisar i verificar que la comptabilitat s’estigui duent de manera correcta.

A tancament d’exercici, importem la comptabilitat al nostre software ERP de gestió i fem una revisió completa i exhaustiva de tota la comptabilitat abans de fer el tancament definitiu de l’exercici.

Confeccionem els balanços de tancament d’exercici de l’empresa i confeccionem tots els documents que componen els llibres comptables en format digital.

També ens encarreguem de presentar al Registre Mercantil corresponent els llibres comptables, conservant-ne sempre una còpia de seguretat digital per si s’extravia el document original.

Els comptes anuals estan formats, com a mínim, pel balanç de situació, el compte de resultats i la memòria explicativa de la marxa econòmica de l’empresa durant l’exercici.

En les empreses més grans, també cal confeccionar l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu, i acompanyar el dipòsit de comptes de l’informe d’auditoria i l’informe de gestió.

Som experts en la confecció de tots aquests documents i també ens encarreguem de presentar els comptes anuals al Registre Mercantil.

T’interessaria saber més respecte als comptes anuals i la nostra gestió? Entra aquí i ho descobriràs!

Sovint l’empresa necessita acreditar la seva solvència davant d’un tercer, com pot ser un proveïdor, una agència qualificadora de risc o una entitat financera.

En aquests casos, és molt important lliurar uns balanços fets per un professional, ben repassats i que donin una bona imatge de l’empresa vers el tercer.

Tant si et fem la comptabilitat des del despatx, com si ets tu qui porta la comptabilitat des de la mateixa empresa, et confeccionem els balanços amb urgència i professionalitat per assegurar la màxima agilitat en la teva gestió.

Si no sabem el que guanyem o el que perdem, difícilment podrem gestionar la nostra empresa amb certes garanties.

Per aquest motiu, el nostre objectiu com a despatx és que tinguis la comptabilitat actualitzada i correcta. T’enviem amb alta freqüència informes de l’evolució de la teva empresa.

Però no ens limitem a enviar-te l’informe, sinó que analitzem la informació econòmica a fi d’assessorar-te i aconsellar-te perquè puguis prendre les millors decisions.

Coneix els nostres altres serveis:

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: