MESURES DE MILLORA DE L’ACCÉS A L’HABITATGE

Novetats habitatge Catalunya

 

1.- S’aprova un nou Decret-llei que modifica la legislació d’habitatge i la legislació urbanistica, fem una ullada als principals canvis:

– S’afegeix la obligació pel que consti l’índex de referència de preus de lloguer de l’habitatge en els anuncis de lloguer, i s’ha de facilitar a l’arrendatari previament aquest índex i fer constar en el contracte d’arrendament (si no es fa constar implica suposa una infracció lleu amb sancions vinculades que de 3.000 a 9.000 euros)

– L’índex de referència informa sobre la mitjana del preu de lloguer d’un habitatge de característiques similars en el mateix entorn urbà.

– L’arrendador/ra d’un habitatge no es pot beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment del lloguer quan la renda pactada sigui superior a l’lndex esmentat.

– A partir d’ara es considerarà habitatge buit el que estigui ocupat il.legalment llevat que el propietari pugui acreditar que s’han iniciat les accions judicials per a la recuperació de l’efectiva ocupació.

– S’impondran multes coercitives de fins a 1.000 euros/mes per habitatge desocupat propietat de persones juridiques privades. Continue reading “MESURES DE MILLORA DE L’ACCÉS A L’HABITATGE”

Principals novetats de la nova llei hipotecària

El passat 16 de juny va entrar en vigor la nova llei hipotecària. Es tracta d’una reforma imposada per l’adaptació a la normativa comunitària i regula tot el procediment de contractació d’una hipoteca.

La normativa és molt extensa i presenta grans canvis respecte a l’anterior. Per tant, aquí només comentarem les novetats que creiem que poden ser més rellevants:

Test de solvència previ

L’entitat financera estarà obligada a dur a terme un test de solvència previ a la concessió, que serà gratuït per al client, i que serà força més estricte que fins ara. En el cas de parelles, si un dels dos compradors no supera el test, la hipoteca no es podrà concedir. També tindran menys pes els avaladors.

Més documentació de les operacions

En la fase precontractual, caldrà emplenar la Fitxa Europea d’Informació Normalitzada i la Fitxa d’Advertències Estandarditzades. Aquestes fitxes recolliran de manera estandarditzada tota la informació rellevant de la hipoteca perquè el consumidor la tingui clara amb prou antelació abans de signar. Aquesta informació s’ha de facilitar al client com a mínim 10 dies abans de la signatura de la hipoteca. Continue reading “Principals novetats de la nova llei hipotecària”