Principals novetats de la nova llei hipotecària

El passat 16 de juny va entrar en vigor la nova llei hipotecària. Es tracta d’una reforma imposada per l’adaptació a la normativa comunitària i regula tot el procediment de contractació d’una hipoteca.

La normativa és molt extensa i presenta grans canvis respecte a l’anterior. Per tant, aquí només comentarem les novetats que creiem que poden ser més rellevants:

Test de solvència previ

L’entitat financera estarà obligada a dur a terme un test de solvència previ a la concessió, que serà gratuït per al client, i que serà força més estricte que fins ara. En el cas de parelles, si un dels dos compradors no supera el test, la hipoteca no es podrà concedir. També tindran menys pes els avaladors.

Més documentació de les operacions

En la fase precontractual, caldrà emplenar la Fitxa Europea d’Informació Normalitzada i la Fitxa d’Advertències Estandarditzades. Aquestes fitxes recolliran de manera estandarditzada tota la informació rellevant de la hipoteca perquè el consumidor la tingui clara amb prou antelació abans de signar. Aquesta informació s’ha de facilitar al client com a mínim 10 dies abans de la signatura de la hipoteca.

Visita prèvia al notari

Durant els 10 dies previs a la firma de la hipoteca, és obligatori anar a visitar el notari perquè expliqui tots els aspectes de la hipoteca. De fet, el notari estarà obligat a temptejar el client per confirmar que entén bé tot el que implica la futura firma de la hipoteca. Aquest servei notarial és gratuït.

Adeu a la clàusula sòl

Amb la nova llei hipotecària desapareixen les clàusules sòl, és a dir, no es podrà fixar cap nivell d’interès mínim en el cas d’hipoteques a tipus variable.

Limitacions als desnonaments

La nova llei limita els desnonaments, que només es podran dur a terme en els escenaris següents:

  • Durant la primera meitat de la vida del préstec: si el client deu 12 mensualitats o el 3% del capital concedit.
  • Durant la segona meitat de la vida del préstec: si el client deu 15 mensualitats o el 7% del crèdit.

Qui assumeix les despeses hipotecàries?

Amb la nova llei, les despeses de gestoria, notaria i registre de la hipoteca seran assumides al 100% per l’entitat financera. La taxació de l’immoble la continua pagant el client. Cal suposar, naturalment, que les entitats financeres repercuteixen de manera indirecta aquestes despeses a client a través del seu marge comercial.

Es pot cobrar comissió d’obertura i de cancel·lació?

Sí, la llei preveu que es pugui cobrar, però ha de ser una única comissió. És a dir, no es pot cobrar, com fins ara, una comissió d’estudi i una altra d’obertura. També es pot continuar cobrant la comissió de cancel·lació anticipada, però sempre sobre el capital anticipat i no sobre el pendent.

Com veieu, l’escenari varia de manera considerable. L’adaptació al canvi serà complicada i, per exemple, les notaries ja estan col·lapsades amb la visita notarial prèvia.

Per qualsevol dubte o qüestió que vulgueu comentar al respecte, estem a la vostra disposició.

Meritxell Ventura

 

 

 [:]

Leave a Reply