Noves retencions en l’IRPF i el règim especial aplicable

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat  per a l’any 2023 i el Reial decret 1039/2022 han introduït diverses novetats en matèria de retencions i ingressos a compte de l’IRPF per a l’any 2023. També s’ha afegit la distinció entre dues situacions per determinar el tipus de retenció o ingrés a compte sobre els rendiments del treball al gener i a partir de febrer de 2023.

En el següent enllaç podreu trobar un quadre resum amb els diferents tipus de retenció i ingrés a compte de l’IRPF aplicables a les diferents classes de rendes en l’exercici 2023.

Tot seguit trobareu el resum de les novetats esmentades anteriorment:

Continguts

Nous tipus de retenció en propietat intel·lectual

S’han modificat els percentatges de retenció aplicables sobre els rendiments procedents de la propietat intel·lectual, amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i de durada indefinida. Amb els mateixos efectes i durada, també es va afegir una nova disposició addicional cinquantena tercera a la LIRPF, pels períodes impositius 2022 i 2023, aplicant la deducció de l’article 68.4.1r LIRPF als contribuents amb residència habitual i efectiva a l’illa de La Palma.

En els tipus de retenció aplicables, s’han modificat els apartats 3 i 9 de l’article 101 LIRPF, de manera que:

– El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball derivats l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, passarà del 15% al 7% quan el volum d’aquests rendiments íntegres corresponent a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros i representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en aquest exercici. Perquè es pugui aplicar aquesta retenció, els contribuents hauran de comunicar al pagador dels rendiments la concurrència d’aquestes circumstàncies, quedant obligat el pagador a conservar la comunicació degudament signada.

– El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments procedents de la propietat intel·lectual, qualsevol que sigui la seva qualificació, serà del 15%, excepte quan resulti d’aplicació el tipus del 7% previst en els apartats 3 i 5 de l’article 101 LIRPF. Igualment, aquest percentatge serà del 7% en les bestretes a compte derivats de la cessió de l’explotació de drets d’autor que es vagin a reportar al llarg de diversos anys.

Noves retencions sobre els rendiments del treball 

S’eleva, des del dia 1 de gener, la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball i el llindar a partir del qual resulta aplicable, comportant l’increment del salari brut anual a partir del qual es comença a pagar l’IRPF, des dels 14.000 euros anuals abans vigents fins als 15.000 euros anuals; un augment de la reducció que s’estén a contribuents amb un salari brut anual de fins a 21.000 euros. Aquest increment del salari brut anual el trobareu explicat en aquesta entrada.

Perquè l’import d’aquesta reducció es traslladés al sistema de retencions dels treballadors aplicable a partir del dia 1 de gener, es van introduir una sèrie de modificacions en el RIRPF:

– Article 81.1, elevant-se els imports anuals dels rendiments de treball a partir dels quals es practica retenció i ingrés a compte, en funció del nombre de fills i altres descendents i de la situació del contribuent, quedant de la següent manera:

 

Número de fills i altres descendents

 

 

Situació del contribuent

0

1

2 o més

Contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment

17.270 €

18.617 €

Contribuent amb cònjuge que no obtingui rendes superiors a 1.500 € anuals, excloses les exemptes

16.696 €

17.894 €

19.241 €

Altres situacions

15.000 €

15.599 €

16.272 €

– L’article 85.3, ampliant el llindar de rendiments als quals resulta aplicable el límit de la quota de retenció en ell previst, que passa de 22.000 euros anuals a 35.200 euros anuals.

Particularitats en el càlcul del tipus de retenció sobre els rendiments del treball de gener

S’ha afegit un nou apartat 3 a la disposició addicional quarantena setena LIRPF, que distingeix dues situacions de cara a la determinació del tipus de retenció o ingrés a compte sobre els rendiments del treball al gener i febrer:

– Als rendiments del treball que se satisfacin o abonin durant el mes de gener i, als quals resulti d’aplicació el procediment general de retenció, s’aplicarà la normativa vigent a 31 de desembre de 2022.

– Als rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del dia 1 de febrer, sempre que no es tracti de rendiments corresponents al mes de gener, el pagador haurà de calcular el tipus de retenció conforme a la normativa vigent a partir del dia 1 de gener, practicant-se la regularització del mateix si escau en els primers rendiments del treball que satisfaci o aboni.

L’AEAT ha facilitat un programa de càlcul de retencions dels rendiments pels mesos de gener i febrer, que podreu trobar a continuació:

Gener 

Febrer

Quedem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o qüestió que se us plantegi.

Picture of Fika Economistes i Advocats
Fika Economistes i Advocats

Leave a Reply

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggers like this: